Automatické fotografovanie s bleskom s prijímačmi rozdelenými do 2 skupín

Môžete upraviť vyváženie osvetlenia (pomer výkonu blesku) s prijímačmi rozdelenými do 2 skupín, A a B.

Súhrn (súčet) svetla zo skupín spustenia A a B sa automaticky reguluje tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

  • Ovládajte prijímače a nastavte každý z nich.
 2. Nastavte skupinu spustenia prijímača na (1).

  • Ako skupinu spustenia vyberte buď A alebo B.
  • Nastavte prijímač 1 na možnosť A a druhý na B.
 3. Nastavte skupinu spustenia vysielača (2).

  • Nastavte vysielač podľa krokov 3 – 5.
  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 4. Nastavte na možnosť A:B.

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku A:B, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 5. Nastavte pomer výkonu blesku A:B.

  • Zatlačením joysticku do zvislej polohy vyberte požadovanú položku na obrázku.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie a potlačte joystick do zvislej polohy.
 6. Nasnímajte obrázok.

  • Blesk prijímača sa spustí podľa nastaveného pomeru výkonu blesku.