Prepojené snímanie pomocou rádiového prenosu

Keď používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr (s výnimkou fotoaparátov EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D a EOS 1200D), môžete používať prepojené snímanie, ktoré automaticky aktivuje uzávierku prijímacej jednotky fotoaparátu tak, že ju prepojíte s vysielacou jednotkou fotoaparátu. Pomocou prepojeného snímania môžete snímať až so 16 jednotkami vrátane vysielacích aj prijímacích jednotiek. Je to užitočné, keď chcete objekt naraz nasnímať z viacerých uhlov.

Ak chcete používať prepojené snímanie, pripojte blesk Speedlite alebo vysielač pre blesk Speedlite, ktorý podporuje bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu, k fotoaparátu. Keď jednotku použijete s fotoaparátom uvedeným na trh do roku 2011 vrátane alebo s fotoaparátmi EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D, môžete ju používať iba ako „vysielací fotoaparát“. Jednotku nemožno používať ako „prijímaciu jednotku fotoaparátu“.

Niektoré fotoaparáty nie sú podporované.

(1) Vysielacia jednotka fotoaparátu

(2) Prijímacia jednotka fotoaparátu

(3) Vzdialenosť prenosu: Pribl. 30 m

Poznámka

 • V prípade kombinácie blesku EL-1 nastaveného na prepojené snímanie a fotoaparátu, sa tieto jednotky označujú ako „vysielacia jednotka fotoaparátu“ resp. „prijímacia jednotka fotoaparátu“.

Pred vykonaním postupov uvedených nižšie nasaďte blesk Speedlite alebo vysielač na všetky fotoaparáty, ktoré sa použijú pri prepojenom snímaní. Podrobnosti o nastavení ostatných zariadení nájdete v Návode na používanie príslušných zariadení.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Bezdrôtové/káblové nastavenie snímania.

 2. Nastavte bežný režim snímania.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku LINKED SHOT (no check), potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zobrazenie sa zmení na LINKED SHOT (checked).
 3. Nastavte ako vysielaciu jednotku/prijímaciu jednotku.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuVYSIELAČ alebo Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuPRIJÍMAČ, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 4. Nastavte prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému.

 5. Nastavte požadované funkcie snímania fotoaparátu.

 6. Nastavte všetky blesky Speedlite.

  • Nastavte všetky blesky Speedlite, ktoré sa majú použiť na prepojené snímanie, ako „vysielaciu jednotku“ alebo „prijímaciu jednotku“ v prepojenom snímaní.
  • Ak chcete pri prepojenom snímaní použiť vysielače, nastavte ich rovnakým spôsobom.
  • Ak v kroku 2 zmeníte nastavenie z „prijímacej jednotky“ na „vysielaciu jednotku“, ostatné blesky Speedlite (alebo vysielače) nastavené ako „vysielacie jednotky“ sa automaticky stanú „prijímacími jednotkami“.
 7. Nainštalujte prijímaciu jednotku fotoaparátu.

  • Nastavte všetky prijímacie jednotky fotoaparátu do vzdialenosti približne 30 m od vysielacej jednotky fotoaparátu.
  • Skontrolujte, či indikátory PREPOJENIE na prijímacích jednotkách svietia nazeleno.
 8. Nasnímajte obrázok.

  • Skontrolujte, či indikátor PREPOJENIE na vysielacej jednotke svieti nazeleno, a zhotovte snímku.
  • Prijímacie jednotky fotoaparátov sa aktivujú s aktiváciou vysielacej jednotky fotoaparátu.
  • Prijímacie jednotky, pre ktoré bolo vykonané prepojené snímanie, sú na paneli LCD označené ako SPUSTENIE.

Poznámka

 • Keď chcete zrušiť prepojené snímanie, pomocou ovládacích prvkov každého blesku Speedlite v kroku 1 zmeňte nastavenie na možnosť LINKED SHOT (no check).
 • Túto funkciu môžete použiť ako diaľkové ovládanie pre prepojené snímanie bez pripojenia blesku Speedlite k fotoaparátu. Po zatlačení joysticku alebo vysielacej jednotky do zvislej polohy zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava, doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku REL a uvoľnite všetky prijímacie jednotky fotoaparátu.
 • Počas prepojeného snímania je čas aktivácie automatického vypnutia približne 5 minút v prípade vysielacích aj prijímacích jednotiek. Keď je interval prepojeného snímania 5 minút alebo dlhší, nastavte funkciu „Automatické vypnutie“ na možnosť „OFF“ na vysielacej aj podradených jednotkách (C.Fn-01-1).
 • Pri nastavení na možnosť P.Fn-06-0 () budete na každej nabitej zábleskovej jednotke (vysielacia/prijímacia) počuť zvukovú signalizáciu.

Upozornenie

 • Odporúča sa nastaviť prepínače režimov zaostrovania na objektívoch nasadených na prijímacej jednotke fotoaparátu na možnosť Manuálne zaostrenie a zhotoviť snímku s manuálnym zaostrením. Ak nemožno dosiahnuť zaostrenie pomocou automatického zaostrovania, prepojené snímanie pomocou príslušnej prijímacej jednotke fotoaparátu nie je možné.
 • Medzi načasovaním aktivácie prijímacej jednotky fotoaparátu a načasovaním aktivácie vysielacej jednotky fotoaparátu je malé časové oneskorenie. Dokonale simultánne snímanie nie je možné.
 • Pri nastavení na možnosť P.Fn-03-1 () je blesk možné aktivovať počas prepojeného snímania, ale ak sa počas prepojeného snímania spustí súčasne viac bleskov, nemusí sa dosiahnuť správna expozícia alebo môže dôjsť k nekonzistentnej expozícii.
 • Keď je položka [Flash firing/Spustenie blesku] v položke [External Speedlite control/Ovládanie ext. blesku Speedlite] alebo [Flash control/Ovládanie blesku] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] () na vysielacom fotoaparáte, prepojené snímanie nie je možné vykonať.
 • Ak pri nastavení na možnosť P.Fn-03-0 () a pri prezeraní živého náhľadu Live View nie je možné prepojené snímanie, nastavte položku [Soft LV shooting/Jemné fotograf. s Live View] alebo [Silent LV shoot./Tiché fotograf. s Live View] v ponuke vysielacej jednotky fotoaparátu na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak je nastavený [Mode 1/Režim 1] alebo [Mode 2/Režim 2], prijímacie jednotky fotoaparátu sa v závislosti od použitého modelu fotoaparátu nemusia aktivovať.
 • Vzdialenosť prenosu môže byť kratšia v závislosti od podmienok, napríklad od umiestnenia bleskov, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.
 • Funkcia prepojeného snímania je podobná prepojenému snímaniu na zariadeniach na bezdrôtový prenos súborov série WFT. Prepojené snímanie však nemožno vykonať v kombinácii so zariadeniami na prenos súborov série WFT. Oneskorenie času spustenia sa navyše líši od prepojeného snímania vykonaného pomocou produktov série WFT.

Upozornenie

 • Prepojené snímanie s využitím funkcie živého náhľadu Live View

 • Ak pri nastavení na možnosť P.Fn-03-0 () sú nasledujúce fotoaparáty skombinované a nastavené ako vysielacie fotoaparáty, prepojené snímanie v režime živého náhľadu Live View nie je možné.
 • Prepojené snímanie použite, keď prepnete fotografovanie so živým náhľadom Live View na snímanie pomocou hľadáčika alebo nastavte blesk Speedlite na možnosť P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D