Automaattinen salamavalokuvaus 1 salamavastaanottimella

Tässä osassa selitetään täysautomaattisen langattoman kuvauksen perustoiminnot, kun salama EL-1 on liitetty kameraan (lähetin) ja salama EL-1 on määritetty vastaanotinyksiköksi.

 1. Määritä lähetinyksikkö.

  • Määritä kameraan kiinnitetty EL-1 lähetinyksiköksi ().
  • Voit myös käyttää lähetinyksikkönä laitetta, jossa on toiminnot lähetinyksikön langattomaan ohjaamiseen radioyhteydellä.
 2. Määritä vastaanotinyksikkö.

  • Määritä EL-1 vastaanotinyksiköksi, jota ohjataan lähetinyksiköstä langattomasti ().
  • Voit käyttää myös muita radioyhteyttä käyttävällä langattomalla vastaanotintoiminnolla varustettuja EX-sarjan Speedlite-salamalaitteita.
 3. Tarkista kanava ja tunnus.

  • Jos lähetin- ja vastaanotinyksiköihin on määritetty eri siirtokanavat ja radiotunnukset, määritä niihin samat asetukset ().
 4. Asettele kamera ja salama.

 5. Valitse TILA lähetinyksikön ohjaimella.

 6. Määritä salamatoiminnoksi ETTL.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse ETTL ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Vastaanotinyksikön asetukseksi määritetään automaattisesti ETTL kuvauksen aikana, ja sitä ohjaa lähetinyksikkö.
  • Tarkista, että välähdysryhmän ohjausasetus on KAIKKI.
 7. Tarkista siirtotila ja latauksen tila.

  • Tarkista, että LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä.
  • Kun vastaanotinyksikkö on valmiina, tarkennuksen apuvalo vilkkuu noin 1 sekunnin välein.
  • Kun lähetinyksikön määritys on P.Fn-06-0 (), lähetinyksikön äänimerkki kuuluu, kun kaikkien salamayksikköjen lataus on valmistunut.
  • Tarkista, että Vastaanottimen lataus valmistunut-kuvake (1) palaa lähetin-/vastaanotinyksikön LCD-paneelissa (VARAUS ei ole näkyvissä).
  • Lisätietoja lähetinyksikön LCD-paneelin valaisusta on kohdassa Tietoja LCD-paneelin valaisusta.
  • Tarkista, että lähetinyksikön salaman valmiusvalo palaa.
 8. Tarkista toiminta.

  • Paina lähetinyksikön testisalamapainiketta.
  • Speedlite välähtää. Jos se ei välähdä, tarkista, että se sijaitsee siirtoetäisyyden sisällä ().
 9. Ota valokuva.

  • Aseta kamera ja ota kuva, kuten kuvatessasi tavallisella salamalla.

Muistutus

 • Kun LINKKI-valo ei pala, radioyhteyttä ei voi käyttää. Tarkista lähetin- ja vastaanotinyksikön tiedonsiirtokanavat ja radiotunnukset uudelleen. Jos yhteyttä ei voi muodostaa samoilla asetuksilla, katkaise virta lähetin- ja vastaanotinyksiköstä ja kytke se uudelleen.

Huomautus

 • Lähetin- ja vastaanotinyksikön salaman peittoalueeksi on määritetty 24 mm. Voit määrittää salaman peittoalueen myös manuaalisesti.
 • Se voi myös laukaista lähetinyksikön salaman ().
 • Voit käyttää muotoilusalamaa painamalla kameran terävyysalueen tarkistuspainiketta ().
 • Lähetinyksiköksi määritetyssä laitteessa virrankatkaisun viive on noin 5 minuuttia.
 • Jos vastaanotinyksikön automaattinen virrankatkaisu tulee käyttöön, kytke vastaanotinyksikkö päälle painamalla lähetinyksikön testisalamapainiketta.
 • Testisalamaa ei voi käyttää, kun kamerassa käytetään salama-ajastusta tms.
 • Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua vastaanotinyksikön automaattinen virrankatkaisu toimii (C.Fn-10).
 • Voit määrittää äänimerkin kuulumaan, kun kaikkien salamayksikköjen (lähetin- ja vastaanotinyksiköt) lataus on valmistunut (P.Fn-06).
 • Voit poistaa käytöstä tarkennuksen apuvalon vilkkumisen, kun vastaanotinyksikkö on täysin latautunut (C.Fn-23).

Tietoja LCD-paneelin valaisusta

Kuvattaessa langattomasti radioyhteydellä lähetinyksikön näyttöpaneelin valo joko palaa tai ei pala lähettimen ja vastaanottimen (välähdysryhmän) lataustilan mukaan.

Lähetinyksikön LCD-paneeli on valaistu, kun lähetinyksikkö ja vastaanotinyksiköt eivät ole täysin latautuneet. Kun lähetinyksikkö ja vastaanotinyksiköt ovat täysin latautuneet, LCD-paneelin valaisu sammuu noin 12 sekunnin kuluttua.

Kun lähetin- ja vastaanotinyksikön lataus alkaa kuvia otettaessa, lähetinyksikön LCD-paneeli valaistuu taas.

Muistutus

 • Jos lähetinyksikkö tai jokin vastaanotinyksiköistä (välähdysryhmä) ei ole täysin latautunut, lähetinyksikön LCD-paneelissa näkyy VARAUS. Tarkista, että VARAUS ei näy LCD-paneelissa, ja ota kuva.

Monisalamakuvaus langattomilla toiminnoilla

Koska seuraavat lähetinyksikössä määritetyt asetukset välittyvät automaattisesti vastaanotinyksikköihin, vastaanotinyksikö(i)ssä ei tarvitse tehdä toimenpiteitä. Tästä syystä voit käyttää langatonta salamakuvausta normaalin salamakuvauksen tapaan.

Huomautus

 • Voit myös käyttää vastaanotinyksikköä suoraan ja asettaa erikseen salaman valotuskorjauksen ja salaman peittoalueen kullekin vastaanotinyksikölle.
 • Jos lähettimeksi on määritetty EL-1, radioyhteydellä voi ottaa langattomia hitaan täsmäyksen valokuvia, kun vastaanottimeksi on määritetty 600EXII-RT, 600EX-RT tai 430EXIII-RT.

Lähetinyksiköistä

Voit määrittää kaksi tai useampia lähetinyksikköjä. Kun käytössä on useita kameroita, joihin on kytketty lähetin, voit vaihtaa kameraa langattomassa stroboskooppisalamakuvauksessa käyttämällä samaa valaistusta (vastaanottimia).

Kun käytössä on kaksi tai useampia lähetinyksikköjä, LCD-paneelissa näkyy ALILÄHETIN.

Muistutus

 • Kun LINKKI-merkkivalo sammuu tai LCD-paneelissa näkyy Lähetinyksikön langatonta yhteyttä ei ole muodostettu, se tarkoittaa, että yksikkö ei ole vielä muodostanut yhteyttä. Tarkista ensin tiedonsiirtokanava ja radiotunnus ja katkaise ja kytke sitten kunkin lähetinyksikön virta.
 • Rajoita lähettimien ja vastaanottimien kokonaismäärä 16 yksikköön kuvattaessa langattomasti radioyhteydellä.

Huomautus

 • Voit ottaa kuvan silloinkin, kun lähetinyksikkö on alilähetintilassa.