Langattoman yhteyden asetukset radioyhteydelle

E-TTL II / E-TTL Kuvattaessa langattomasti radioyhteydellä ja automaattisalamakuvauksella voit määrittää lähettimen ja vastaanottimen tekemällä seuraavat toimet.

Lähettimen asetukset

 1. Valitse ohjaimella Langaton / yhteiskuvausasetus.

 2. Määritä asetukseksi Langaton radioyhteysLÄHETIN.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Langaton radioyhteysLÄHETIN ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Valitse toimintatapa.

  • Työnnä ohjainta pystysuuntaan.
  • Valitse vaihtoehto (1) painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse vaihtoehdoista KAIKKI A:B A:B C painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.

Vastaanottimen asetukset

 1. Määritä asetukseksi Langaton radioyhteysVASTAANOTIN.

  • Määritä haluamasi salama vastaanotinyksiköksi.
  • Valitse Langaton radioyhteysVASTAANOTIN samalla tavalla kuin lähetinyksikön asetuksissa.

Muistutus

 • Jos haluat käyttää tavallista salamakuvausta, nollaa langattomat (lähetin-/vastaanotinyksikön) asetukset valitsemalla LANGATON POIS.

Tiedonsiirtokanavan ja radiotunnuksen määrittäminen

Määritä lähetinyksikön tiedonsiirtokanava ja radiotunnus seuraavasti. Määritä lähetin- ja vastaanotinyksiköille sama kanava ja tunnus. Ohjeita vastaanottimen käyttämisen toimenpiteistä on radioyhteyttä käyttävällä langattomalla vastaanotintoiminnolla varustetun Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.

Muistutus

 • Kun käytetään useita radioyhteyttä käyttäviä langattomia salamajärjestelmiä, salamalaitteiden välillä voi esiintyä häiriöitä, vaikka salamalaitteille olisi määritetty eri tiedonsiirtokanavat. Määritä kullekin kanavalle oma radiotunnus.
 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 2. Valitse vaihtoehto (1).

  • Valitse kanavavaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä tiedonsiirtokanava.

  • Valitse AUTO tai kanava 1–15 painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
 4. Valitse vaihtoehto (2).

  • Valitse tunnusvaihtoehto samalla tavalla kuin siirtokanava ja työnnä ohjainta pystysuuntaan.
 5. Määritä radiotunnus.

  • Valitse määritettävä paikka (numero) painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse numero 0–9 työntämällä ohjainta ylös tai alas tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Määritä kaikki neljä numeroa samalla tavalla ja valitse OK.
  • Kun lähetin- ja vastaanotinyksikön välinen yhteys on muodostettu, LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä.

Lähetinyksikön siirtokanavien hakeminen ja määrittäminen

Voit hakea radion vastaanottotilan ja määrittää lähetinyksikön siirtokanavan automaattisesti tai manuaalisesti. Kun kanavan asetuksena on ”AUTO”, kanava valitaan automaattisesti parhaan vastaanottosignaalin perusteella. Kun kanava määritetään manuaalisesti, voit määrittää tiedonsiirtokanavan uudelleen tarkasteltuasi haun tuloksia.

 • Haku AUTO-asetuksella

  1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

  2. Suorita haku.

   • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse HAE ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
   • Valitse OK.
   • Haku suoritetaan ja kanava, jolla on paras vastaanottosignaali, määritetään.
 • Haku, kun on määritetty kanava väliltä 1–15

  1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

  2. Suorita haku.

   • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse HAE ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
   • Valitse OK.
   • Haku suoritetaan ja radion vastaanottotila näkyy kaaviona.
   • Mitä korkeammalle käyrä nousee, sitä parempi radion vastaanottosignaali on.

  3. Määritä kanava.

   • Valitse kanava 1–15 työntämällä ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko.
   • Määritä kanava työntämällä ohjainta pystysuuntaan.

LINKKI-merkkivalo ja yhteyden osoitin

Voit tarkistaa siirtotilan katsomalla LINKKI-merkkivalon tilasta tai LCD-paneelin kuvakkeista.

Tila Kuvaus Toiminto
Palaa Siirto ok
Pois Ei yhteyttä Kanavan ja tunnuksen tarkistaminen
Pois Liikaa yksiköitä Määritä lähetin- ja vastaanottoyksikköjen kokonaismääräksi enintään 16.
Vilkkuu Virhe Katkaise virta lähetin- ja vastaanotinyksiköstä ja kytke se takaisin.
Palaa Siirto OK*1
Palaa Siirto OK*2

1: Kun lähettimen puoli on yhdistetty alilähettimeen

2: Kun lähettimen puoli on yhdistetty jatkuvaan kuvaukseen

Näyttö Kuvaus Toiminto
Lähettimen langaton yhteys / Vastaanottimen langaton yhteys Siirto ok
Lähetinyksikön langatonta yhteyttä ei ole muodostettu / Vastaanottimen langatonta yhteyttä ei ole muodostettu Ei yhteyttä Kanavan ja tunnuksen tarkistaminen
Lähetinyksikön langattoman yhteyden virhe / Vastaanotinyksikön langattoman yhteyden virhe Liikaa yksiköitä Määritä lähetin- ja vastaanottoyksikköjen kokonaismääräksi enintään 16.
Virhe Katkaise virta lähetin- ja vastaanotinyksiköstä ja kytke se takaisin.
ALILÄHETIN Siirto OK*1

1: Kun lähettimen puoli on yhdistetty alilähettimeen

Muistutus

 • Jos lähetin- ja vastaanotinyksiköillä on eri tiedonsiirtokanavat, vastaanotinyksikkö ei välähdä. Määritä kummallekin sama numero tai määritä kummankin asetukseksi AUTO.
 • Jos lähetin- ja vastaanotinyksikköön on määritetty eri radiotunnus, vastaanotinyksikkö ei välähdä. Määritä molemmille sama numero.

Lähetinyksikköjen salamatoiminto päällä/pois

Voit määrittää, käytätkö lähetinyksikköä langattomana salamana, joka ohjaa vastaanotinyksikköä. Kun lähetinyksikön välähdys on päällä, salama välähtää salamaryhmä A:na.

 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 2. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä lähetinsalaman toiminta.

  • Valitse lähetinsalaman toiminta päälle/pois kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
   • Lähetinsalaman toiminta Päällä: Lähetinsalaman toiminta Päällä
   • Lähetinsalaman toiminta Pois: Lähetinsalaman toiminta Pois

Muistitoiminto

Voit tallentaa langattoman yhteyden asetukset lähetin- ja vastaanotinyksikköön ja palauttaa asetukset myöhemmin. Käytä kutakin lähetin- tai vastaanotinyksikköä erikseen haluamallasi tavalla ja tallenna tai hae sen asetukset.

 1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

 2. Valitse MUISTI.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse MUISTI ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Tallenna tai lataa asetukset.

  Tallenna

  • Valitse TALLENNA painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse OK painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Asetukset tallennetaan (muistiin).

  Lataa

  • Valitse LATAA painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse OK painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Tallennetut asetukset määritetään.