Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí těchto pokynů k řešení potíží, odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.

Potíže s napájením

Baterie nelze nabíjet nabíječkou baterií.

 • Nepoužívejte jiný než originální bateriový zdroj Canon LP-E17.
 • V případě problémů s nabíjením nebo s nabíječkou viz Nabíjení baterie.

Kontrolka nabíječky baterií bliká.

 • Blikání oranžové kontrolky signalizuje, že ochranný obvod zabránil nabíjení, protože (1) existuje problém s nabíječkou baterií nebo s baterií, nebo (2) došlo k selhání komunikace s baterií jiné značky než Canon. V případě (1) odpojte napájecí kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik minut, než napájecí kabel znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává, odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.

Baterie nelze nabít nabíječkou napájecím adaptérem USB (prodává se samostatně).

 • Baterie se nenabíjejí, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přesunut do polohy Zapnutí. Baterie se ale nabíjejí při automatickém vypnutí napájení.
 • Pokud začnete fotoaparát používat, probíhající nabíjení se přeruší.

Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB bliká indikátor přístupu na kartu.

 • Pokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne blikat zeleně a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě odpojte napájecí kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik minut, než napájecí kabel znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává, odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
 • Pokud jsou baterie horké nebo studené, indikátor přístupu na kartu začne blikat zeleně a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě nechte baterii, aby se přizpůsobila na teplotu okolního prostředí, a teprve poté ji zkuste opět nabíjet.

Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB nesvítí indikátor přístupu na kartu.

 • Zkuste napájecí adaptér USB odpojit a znovu zapojit.

Fotoaparát nelze napájet pomocí napájecího adaptéru USB.

 • Zkontrolujte kryt prostoru pro kartu/baterii. Fotoaparát nelze napájet bez bateriového zdroje.
 • Zkontrolujte zbývající kapacitu baterie. Když jsou baterie vybité, adaptér je nabíjí. V tomto případě není fotoaparát napájen.

Fotoaparát není aktivován, i když je hlavní vypínač napájení v poloze Zapnutí.

 • Ujistěte se, že je do fotoaparátu správně vložena baterie ().
 • Ujistěte se, že kryt prostoru pro kartu/baterii je zavřený ().
 • Nabijte baterii ().

Indikátor přístupu na kartu stále svítí nebo bliká, i když je vypínač napájení v poloze Vypnutí.

 • Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, bude indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund svítit nebo blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.

Zobrazí se zpráva [Chyba komunikace baterie. Je na baterii/bateriích uvedeno logo společnosti Canon?].

 • Nepoužívejte jiný než originální bateriový zdroj Canon LP-E17.
 • Vyjměte a znovu vložte baterii ().
 • Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým hadříkem.

Baterie se rychle vybíjí.

 • Použijte plně nabitou baterii ().
 • Možná došlo ke snížení výkonu baterie. Viz [Nastavení: Info baterie] pro kontrolu stavu dobití baterie (). V případě špatného výkonu baterie vyměňte baterii za novou.
 • Počet zbývajících snímků se sníží s některou z následujících operací:

  • Namáčknutím tlačítka spouště na dlouhou dobu
  • Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku
  • Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu
  • Používáním funkcí bezdrátové komunikace

Fotoaparát se sám vypíná.

 • K vypnutí došlo aktivací funkce automatického vypnutí napájení. Chcete-li deaktivovat automatické vypnutí napájení, nastavte položku [Autom.vypnutí] v nabídce [Nastavení: Úspora energie] na [Zakázat] ().
 • I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na [Zakázat], obrazovka a hledáček se vypne poté, co je fotoaparát nečinný po dobu nastavenou v položce [Vypnutí displeje] nebo [Hled. vypnutý] (přestože samotný fotoaparát zůstává zapnutý).

Problémy vztahující se k fotografování

Nelze připojit objektiv.

 • K nasazení objektivu EF nebo EF-S budete potřebovat upevňovací adaptér. Fotoaparát nelze používat s objektivy typu EF-M ().

Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.

 • Zkontrolujte, zda je karta správně vložena ().
 • Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje zápis nebo vymazání ().
 • Pokud je karta plná, vyměňte ji nebo vymažte nepotřebné obrázky, abyste uvolnili místo (, ).
 • Když se při snaze zaostřit změní barva AF bodu na oranžovou, nelze fotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny automaticky zaostřete, případně zaostřete ručně (, ).

Kartu nelze použít.

Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se chybová zpráva.

 • Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT, pokud v tomto fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do jiného fotoaparátu, může se zobrazit chybová zpráva a nemusí být možné kartu použít.

Snímek je neostrý nebo rozmazaný.

 • Nastavte režim zaostřování na Automatické zaostřování (AF) ().
 • Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu ().
 • S objektivem vybaveným funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) přepněte přepínač funkce Image Stabilize (Stabilizátor obrazu) do polohy Zapnutí.
 • Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky. Použijte vyšší rychlost závěrky (), nastavte vyšší citlivost ISO (), použijte blesk () nebo použijte stativ.
 • Viz Minimalizace rozostřených fotografií.

Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.

 • Nastavte činnost AF na jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) (). Fotografování s uzamčeným zaostřením není při použití funkce Servo AF možné.

Kontinuální snímání je pomalé.

Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.

Maximální počet snímků sekvence zobrazený pro kontinuální snímání zůstane stejný i po změně karty.

 • Odhadovaný maximální počet snímků sekvence v hledáčku se při přepínání karet nezmění, i když přepnete na vysokorychlostní kartu. Maximální počet snímků sekvence uvedený v části Velikost souboru/počet dostupných snímků a Maximální počet snímků sekvence [přibližně] ohledně fotografií je založen na standardních testovacích kartách Canon a skutečný maximální počet snímků sekvence je vyšší u karet s vyšší rychlostí zápisu. Proto se odhadovaný maximální počet snímků sekvence může lišit od skutečného maximálního počtu snímků sekvence.

U snímání s ořezem nejsou k dispozici některé možnosti kvality snímku.

 • Možnosti kvality snímku JemnáStřední / NormálníStřední / JemnáMalý 1 / NormálníMalý 1 nejsou k dispozici, pokud je nastavena možnost [1,6x (ořez)] nebo v případě objektivů RF-S/EF-S.

Během rychlého kontinuálního snímání není k dispozici rychlé zobrazení.

Poměr stran nelze nastavit.

 • Poměr stran nelze nastavit pro objektivy RF-S nebo EF-S ([1,6x (ořez)] se nastavuje automaticky).
 • Poměr stran nelze nastavit, když je položka [Uživatelské funkce: Přidání informace o ořezu] nastavena na jinou možnost než [Zakázat].

ISO 100 nelze nastavit pro fotografování.

 • Minimální rozsah citlivosti ISO je ISO 200, pokud je možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] nebo [Vylepšeno].

Pro fotografování nelze vybrat rozšířené citlivosti ISO.

 • Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] pod [Snímání: Nastavení citlivosti ISO].
 • Rozšířená citlivost ISO není k dispozici, pokud [Snímání: Priorita vysokých jasů] je nastavena na [Povolit] nebo [Vylepšeno].
 • Rozšířená citlivost ISO není k dispozici, pokud [Snímání: Snímání v HDR ] je nastavena na [Povolit].

I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný snímek světlý.

 • Nastavte [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] na [Zakázat] (). Pokud [Nízká], [Standardní], nebo [Vysoká] jsou nastaveny i přes sníženou kompenzaci expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem, může být snímek jasný.

Nelze nastavit kompenzaci expozice, zatímco jsou současně vybrány ruční expozice a automatické nastavení citlivosti ISO.

Nejsou zobrazeny všechny možnosti korekce odchylky objektivu.

 • S možností [Digital Lens Optimizer] nastavenou na hodnotu [Standardní] nebo [Vysoká] se položky [Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce] nezobrazí, ale obě jsou při snímání nastaveny na hodnotu [Povolit].
 • Během záznamu filmu [Digital Lens Optimizer] nebo [Korekce difrakce] se nezobrazí.

Použití blesku v režimu P nebo Av snižuje rychlost závěrky.

 • Nastavte možnost [Pomalá synchr.] v nabídce [Snímání: Ovládání blesku Speedlite] na hodnotu [1/200-1/60 s auto] nebo [1/200 s (pevná)] ().

Blesk neemituje záblesk.

 • Zkontrolujte, zda jsou zábleskové jednotky pevně připojeny k fotoaparátu.

Zábleskovou jednotku nelze nasadit.

 • K nasazení následujících zábleskových jednotek a příslušenství je nutný adaptér AD-E1 multifunkční patice.

  • Speedlite EL-1 / Speedlite 600EX II-RT / Speedlite 600EX-RT / Speedlite 580EX II
  • Speedlite Transmitter ST-E3-RT (včetně Ver. 2)
  • Kabel pro připojení blesku mimo patici fotoaparátu OC-E3

Blesk vždy emituje záblesk s plným výkonem.

 • Zábleskové jednotky jiné než řady Speedlites EL/EX používané v režimu automatického blesku vždy pracují na plný výkon ().
 • Blesk se odpálí vždy na plný výkon, když je položka [Režim měření blesku] v nastavení uživatelských funkcí externího blesku nastavena na [1:TTL] (automatický blesk) ().

Nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem.

 • Pokud je kompenzace expozice s bleskem již nastavena na blesku Speedlite, nelze ji nastavit na fotoaparátu. Po zrušení kompenzace expozice s bleskem v blesku Speedlite (nastavení na hodnotu 0) ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.

V režimu Fv nebo Av není k dispozici vysokorychlostní synchronizace.

 • Nastavte položku [Pomalá synchr.] v nabídce [Snímání: Ovládání blesku Speedlite] na možnost jinou než [1/200 s (pevná)] ().

Fotografování s dálkovým ovládáním není možné.

Během záznamu filmu je zobrazena bílá ikona [Omezení přehřátí] nebo červená ikona [Omezení přehřátí (červená)].

Záznam filmu se automaticky zastaví.

 • Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu automaticky zastavit. Podrobnosti o kartách, které jsou schopné nahrávat filmy, naleznete v části Rychlostní požadavky karty (záznam filmu) [rychlost čtení/zápisu]. Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.
 • Pokud je rychlost zápisu nebo čtení karty příliš pomalé, proveďte inicializaci karty nízkoúrovňovým formátováním ().
 • Záznam fimu se automaticky zastaví po 2 hod.
 • V režimu záznamu filmu s vysokou snímkovou frekvencí se nahrávání automaticky zastaví v následujících časech.

  • Nastaveno na 119,88/100,00 sn./s: 30 min.
  • Nastaveno na 179,82/150,00 sn./s: 20 min.

Při záznamu filmů nelze nastavit citlivost ISO.

 • Rozsah citlivosti ISO je automaticky nastaven v režimu záznamu [Automatický inteligentní scénický režim (filmy)] nebo [Filmy]. V režimu [Ruční expozice při filmování] můžete ručně nastavit citlivost ISO ().
 • Minimální rozsah citlivosti ISO je ISO 200, pokud je možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] nebo [Vylepšeno].

Při záznamu filmů nelze vybrat rozšířené citlivosti ISO.

 • Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] pod [Snímání: Nastavení citlivosti ISO].
 • Rozšířená citlivost ISO není k dispozici, pokud [Snímání: Priorita vysokých jasů] je nastavena na [Povolit] nebo [Vylepšeno].

Během záznamu filmu se mění expozice.

 • Pokud během záznamu filmu změníte rychlost závěrky nebo hodnotu clony, mohou být zaznamenány změny expozice.
 • Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu nebo rozostření obrazu.

Při záznamu filmu dochází k mihotání nebo se objeví vodorovné pruhy.

 • Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla použitými při záznamu filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny v expozici (jasu) nebo tónu barev. V režimu [Ruční expozice při filmování] může problém snížit použití pomalejší rychlosti závěrky. Problém může být ještě výraznější při záznamu časosběrného filmu.

Objekt vypadá při záznamu filmu zkreslený.

 • Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava (sledujete pohybující se objekt) nebo snímáte-li pohyblivý objekt, obraz může vypadat velmi zkreslený. Problém může být ještě výraznější při záznamu časosběrného filmu.

Zvuk není zaznamenán ve filmech.

 • U filmů s vysokorychlostním snímáním se nezaznamenává zvuk.

Časový kód není přidán.

 • Časové kódy se nepřidávají, pokud nahráváte filmy s vysokou snímkovou frekvencí, když je možnost [Přičítání] ve volbě [Snímání: Časový kód] nastavená na [Kdykoli] (). Kromě toho není do videovýstupu HDMI přidán žádný časový kód ().

Časové kódy postupují rychleji, než plyne skutečný čas.

 • Časové kódy v záznamu filmu s vysokou snímkovou frekvencí se posouvají následujícím způsobem, v krocích za sekundu ().

  • Nastaveno na 119,88/100,00 sn./s: 4 s
  • Nastaveno na 179,82/150,00 sn./s: 6 s

Nelze fotografovat v průběhu záznamu filmu.

 • Během záznamu filmu fotografovat nelze. Chcete-li fotografovat, přestaňte zaznamenávat film a potom vyberte některý režim snímání pro fotografie.

Při fotografování nelze nahrávat filmy.

 • Nahrávání filmů během fotografování nemusí být možné, pokud operace, jako je dlouhodobé zobrazování s živým náhledem, zvýší teplotu uvnitř fotoaparátu. Vypněte fotoaparát nebo přijměte jiná opatření a počkejte, až fotoaparát vychladne.
 • Redukcí velikosti filmového záznamu můžete umožnit záznam filmu.

Problémy s komunikací

Nelze provést párování se smartphonem.

 • Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1 a novější.
 • Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
 • Párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu. Nainstalujte do smartphonu bezplatnou aplikaci Camera Connect (zdarma) ().
 • Spárování s dříve spárovaným chytrým telefonem není možné, pokud informace o spárování zaregistrovaná pro jiný fotoaparát zůstane v chytrém telefonu. V takovém případě vymažte registraci fotoaparátu uchovaného v nastavení Bluetooth na chytrém telefonu a zkuste spárování znovu ().

Nelze nastavit funkce Wi-Fi.

 • Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před nastavením funkcí odpojte propojovací kabel ().

Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.

 • Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení Wi-Fi.

Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.

 • Po navázání připojení Wi-Fi nemusí být operace jako snímání a přehrávání možné. Ukončete připojení Wi-Fi a poté proveďte operaci.

Nelze se znovu připojit ke smartphonu.

 • I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného smartphonu, opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru stejného identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo vybrali odlišné nastavení. V tomto případě odstraňte nastavení připojení fotoaparátu z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
 • Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení připojení, nemusí být připojení navázáno. V tomto případě ukončete na chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.

Problémy s obsluhou

Nastavení se změní, pokud přepnete z fotografování na záznamu filmu nebo naopak.

 • Samostatná nastavení budou zachována pro snímání fotografií a záznamu filmů.

Nastavení nelze změnit pomocí položky Hlavní ovladač, Rychloovladač, Klepnutí/Dotyk nebo Ovládací kroužek.

 • Nastavte přepínač napájení / blokování více funkcí do polohy Zapnutí pro uvolnění multifunkčního zámku ().
 • Zkontrolujte nastavení položky [Nastavení: Blokování více funkcí] ().

Není možné používat ovládání dotykem.

 • Ujistěte se, že [Nastavení: Ovládání dotykem] je nastaveno na [Standardní] nebo [Citlivé] ().

Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným způsobem.

 • V režimu záznamu filmu zkontrolujte nastavení položky [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy] ().
 • Zkontrolujte nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek], [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] a [Uživatelské funkce: Přepínání / během snímání] (, , ).

Potíže se zobrazením

Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně karet a položek.

 • Záložky a položky na obrazovce nabídky se liší u fotografií a filmů.

Na displeji se zobrazí [Moje menu] Moje menu nebo [Moje menu].

 • [Zobraz. menu] na [Moje menu] je nastaveno na [Zobrazení ze zál. Moje menu] nebo [Zobrazení jen zál. Moje menu]. Nastavit [Normální zobrazení] ().

Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).

 • Nastavte [Snímání: Barev. prostor] na [sRGB]. Pokud [Adobe RGB] je nastaven, první znak bude podtržítko ().

Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.

 • Pokud karta již obsahuje zaznamenané snímky, nemusí číslo snímku začínat od 0001 ().

Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.

 • Zkontrolujte, zda je nastaveno správné datum a čas ().
 • Zkontrolujte časové pásmo a letní čas ().

Snímek neobsahuje datum a čas.

 • Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku fotografií lze tuto informaci použít k zahrnutí data a času ().

Zobrazí se údaj [###].

 • Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který může fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###].

Na obrazovce se nezobrazuje jasný obraz.

 • Pokud je obrazovka znečistěná, vyčistěte ji měkkým hadříkem.
 • Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu, a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.

Potíže s přehráváním

Část obrazovky černě bliká.

 • Možnost [Přehrávání: Indik. přesvětl.] je nastavena na [Povolit] ().

V obraze se zobrazuje červený rámeček.

 • Možnost [Přehrávání: Zobr. AF bodu] je nastavena na [Povolit] ().

Během přehrávání snímků se nezobrazí AF body.

 • AF body se nezobrazí při přehrávání následujících typů snímků:

  • Snímky pořízené s potlačením šumu více snímky.
  • Snímky s ořezem.
  • Snímky ze snímání HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.] nastavenou na [Povolit].

Snímek nelze vymazat.

 • Pokud je obrázek chráněn, nelze jej vymazat ().

Nelze přehrávat fotografie a filmy.

 • Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným fotoaparátem.
 • Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.

Lze přehrát pouze několik málo snímků.

 • Obrázky byly filtrovány pro přehrávání pomocí [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] (). Vymažte podmínky vyhledávání snímků.

Během přehrávání filmu lze slyšet mechanické zvuky nebo zvuky z ovládání fotoaparátu.

 • Vestavěný mikrofon fotoaparátu může též nahrávat mechanické zvuky objektivu nebo zvuky činnosti fotoaparátu/objektivu, pokud během záznamu filmu probíhají činnosti AF nebo používáte fotoaparát či objektiv. V tomto případě může použití externího mikrofonu tyto zvuky snížit. Pokud vás zvuky stále ruší, může být účinnější vyjmout externí mikrofon z fotoaparátu a umístit jej dále od fotoaparátu a objektivu.

Přehrávání filmu se zastaví automaticky.

 • Rozšířené přehrávání filmu nebo přehrávání filmu při vysoké teplotě okolního prostředí může způsobit zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu a přehrávání filmu se může automaticky zastavit.

  Pokud k tomu dojde, přehrávání je vypnuto, dokud teplota uvnitř fotoaparátu neklesne. Vypněte fotoaparát a nechte jej chvíli vychladnout.

Film se krátkodobě zastavuje.

 • Významná změna úrovně expozice během záznamu filmu v režimu automatické expozice může způsobit, že se nahrávání na okamžik zastaví, dokud se jas nestabilizuje. V takovém případě nahrávejte v režimu [Ruční expozice při filmování] ().

Film se přehrává zpomaleně.

 • Vzhledem k tomu, že filmy s vysokou snímkovou frekvencí jsou nahrávány jako filmy s frekvencí 29,97/25,00 sn./s, jsou tyto filmy přehrávány následujícím způsobem.

  • Nastaveno na 119,88/100,00 sn./s: Pomalé přehrávání při 1/4 rychlosti
  • Nastaveno na 179,82/150,00 sn./s: Pomalé přehrávání při 1/6 rychlosti

Nezobrazí se obraz na televizoru.

 • Ujistěte se, že možnost [Nastavení: Videosystém] je nastavena správně na [Pro NTSC] nebo [Pro PAL] pro videosystém vaší televize.
 • Ujistěte se, že je zástrčka kabelu HDMI zasunutá úplně dovnitř ().

Pro jeden záznam filmu existuje více videosouborů.

 • Jestliže velikost souboru s filmem dosáhne 4 GB, automaticky se vytvoří další soubor s filmem (). Pokud však použijete kartu SDXC naformátovanou ve fotoaparátu, můžete zaznamenat jeden filmový soubor větší než 4 GB.

Moje čtečka karet nerozpozná kartu.

 • V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V takovém případě připojte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a poté obrázky importujte do počítače pomocí nástroje EOS Utility (software EOS, ).

Velikost snímků nelze měnit ani oříznout.

 • Tento fotoaparát neumožňuje změny velikosti snímků JPEG Malý 2, snímků RAW nebo snímků ze zachycení políčka ze 4K filmů uložených jako fotografie ().
 • Tento fotoaparát neumožňuje oříznutí snímků RAW nebo snímků ze zachycení políčka ze 4K filmů uložených jako fotografie ().

Na snímku se zobrazují světelné body.

 • Bílé, červené nebo modré tečky světla se mohou na zachycených snímcích zobrazit, pokud je snímač ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Jejich vzhled může být snížen provedením [Vyčistit nyní] pod [Nastavení: Čištění snímače] ().

Potíže s čištěním snímače

Závěrka vydává při čištění snímače zvuk.

 • Přestože dochází k mechanickému zvuku ze závěrky během čištění po zvolení [Vyčistit nyní], na kartu není zaznamenán žádný snímek ().

Automatické čištění snímače není funkční.

 • Opakované stisknutí vypínače napájení Zapnutí a Vypnutí během krátké chvíle může zamezit zobrazení ikony [Vyčistit nyní] ().

Potíže s připojením k počítači

Nelze importovat snímky do počítače.

 • Nainstalujte do počítače návod EOS Utility (software EOS) ().
 • Ujistěte se, že je zobrazeno hlavní okno nástroje EOS Utility.
 • Pokud je fotoaparát již připojen přes Wi-Fi, nemůže komunikovat s žádným počítačem připojeným propojovacím kabelem.
 • Zkontrolujte verzi aplikace.

Neprobíhá komunikace mezi propojenými fotoaparátem a počítačem.

 • Pokud používáte nástroj EOS Utility (software EOS), nastavte položku [Snímání: Časosběr. film] na [Zakázat] ().

Problémy s multifunkční paticí

Po připojení příslušenství se na obrazovce zobrazila zpráva.

 • Je-li zobrazena zpráva [Chyba komunikace Připojte znovu příslušenství], připojte příslušenství znovu. Pokud bude zpráva stále zobrazena, zkontrolujte, zda jsou konektory multifunkční patice a příslušenství čisté a suché. Pokud nedokážete nečistoty nebo vlhkost odstranit, kontaktujte servisní středisko Canon.
 • Je-li zobrazena zpráva [Status nedostup. příslušenství], zkontrolujte konektory multifunkční patice a příslušenství a jestli není příslušenství poškozené.