Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím s videokamerou, zkuste nejdříve vyhledat potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

Potíže s napájením

Videokameru nelze nabít.

 • V případě problémů s nabíjením se podívejte do části Nabíjení videokamery.
 • Pokud se nabíjení nezahájí, zřejmě došlo k vnitřní chybě. Vynuťte vypnutí videokamery tak, že současně podržíte tlačítka MENU a Napájení po dobu 8 sekund. Chvilku počkejte a pak videokameru znovu zapněte stisknutím tlačítka Napájení.

Videokamera se neaktivuje ani po zapnutí.

 • Nabijte videokameru ().

Indikátor stále svítí nebo bliká, i když je videokamera vypnutá.

 • Když videokameru vypnete, indikátor bude ještě pár sekund svítit nebo blikat, pokud nahrává snímek na kartu. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.

Baterie moc dlouho nevydrží.

 • Videokameru se doporučuje používat plně nabitou ().
 • Následující činnosti snižují životnost baterie a počet dostupných snímků.

  • Dlouhé záznamy filmů
  • Používáním funkcí bezdrátové komunikace

Videokamera se sám vypíná.

 • Je aktivovaná funkce pro úsporu energie ().

Problémy vztahující se k fotografování

Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.

 • Zkontrolujte, zda je karta správně vložena ().
 • Pokud je karta plná, vyměňte ji nebo vymažte nepotřebné obrázky, abyste uvolnili místo (, ).

Kartu nelze použít.

Snímek je neostrý nebo rozmazaný.

 • Jemným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení zabráníte rozhýbání videokamery ().

Objekty vypadají při záznamu zkreslené.

 • Pokud při záznamu posunete videokameru např. zleva doprava (panning) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu, může obraz vypadat zkreslený.

Během záznamu filmu je zobrazena bílá ikona [Omezení přehřátí] nebo červená ikona [Omezení přehřátí (červená)].

 • Oznamuje, že teplota uvnitř videokamery je příliš vysoká. Další podrobnosti jsou uvedeny na displeji indikátoru varování v záznamu filmu ().

Během záznamu filmu se zobrazí červená ikona Červené varování před teplotou.

 • Ikona oznamuje, že vnitřní teplota videokamery je příliš vysoká. Zobrazená červená ikona [Červené varování před teplotou] znamená, že záznam filmu se brzy automaticky zastaví.

Záznam filmu se automaticky zastaví.

 • Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu automaticky zastavit. Podrobnosti o kartách, které jsou schopné nahrávat filmy, naleznete v části Karty, na které lze zaznamenat filmy. Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.
 • Pokud se rychlost zápisu nebo čtení karty zdá pomalá, kartu naformátujte ().
 • Záznam filmu se automaticky zastaví po 1 hod.

Při záznamu filmu dochází k mihotání nebo se objeví vodorovné pruhy.

 • Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla použitými při záznamu filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny v expozici (jasu) nebo tónu barev.

Nelze fotografovat v průběhu záznamu filmu.

 • Během záznamu filmu fotografovat nelze. Před fotografováním ukončete záznam filmu.

Potíže s bezdrátovými funkcemi

Nelze provést párování se smartphonem.

 • Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.2 nebo novější.
 • Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
 • Vezměte na vědomí, že párování s videokamerou není možné z obrazovky nastavení funkce Bluetooth na smartphonu. Nainstalujte do smartphonu bezplatnou aplikaci Camera Connect (zdarma) ().
 • Spárování s dříve spárovaným smartphonem není možné, pokud informace o spárování zaregistrovaná pro jinou videokameru zůstane v smartphonu. V takovém případě vymažte registraci videokamery uchované v nastavení Bluetooth na smartphonu a zkuste spárování znovu ().

Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.

 • Po navázání připojení Wi-Fi nemusí být operace jako snímání a přehrávání možné. Ukončete připojení Wi-Fi a poté proveďte operaci.

Nelze se znovu připojit ke smartphonu.

 • Pokud jste změnili nastavení nebo vybrali jiné nastavení, nemusí být možné se znovu připojit ani se stejnou videokamerou a smartphonem. V tomto případě odstraňte nastavení připojení videokamery z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
 • Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení připojení, nemusí být připojení navázáno. V tomto případě ukončete na chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.

Problémy s obsluhou

Činnost videokamery je nepředvídatelná. Tlačítka nereagují.

 • Zřejmě došlo k vnitřní chybě. Vynuťte vypnutí videokamery tak, že současně podržíte tlačítka Nabídka a Napájení po dobu 8 sekund. Chvilku počkejte a pak videokameru znovu zapněte stisknutím tlačítka Napájení.

Potíže se zobrazením

Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.

 • Zkontrolujte, zda je nastaveno správné datum a čas ().
 • Zkontrolujte časové pásmo a letní čas ().

Potíže s přehráváním

Nelze přehrávat fotografie a filmy.

 • Videokamera nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným fotoaparátem.
 • Filmy upravené v počítači nelze ve videokameře přehrávat.

Během přehrávání filmu lze slyšet mechanické zvuky nebo zvuky z ovládání videokamery.

 • Pokud během záznamu filmu provádíte na videokameře operace, může vestavěný mikrofon videokamery také nahrát zvuky operací videokamery.

Film se krátkodobě zastavuje.

 • Významná změna úrovně expozice během záznamu filmu může způsobit, že se nahrávání na okamžik zastaví, dokud se jas nestabilizuje.