Funkcie okna záberu

 • Podrobnosti zobrazenia sa líšia v závislosti od modelu a nastavení pripojeného fotoaparátu.
 1. (1)Dostupný počet snímok
 2. (2)Blesk pripravený*1
 3. (3)Snímanie Dual Pixel RAW*2
 4. (4)Stupňovanie*3
 5. (5)Stav napájania*4
 6. (6)Cieľový priečinok zhotovených snímok
 7. (7)Režim priebehu snímania*5
 8. (8)Režim snímania*6
 9. (9)Vyváženie bielej
 10. (10)Kvalita snímky
 11. (11)Predsklopenie zrkadla
 12. (12)Zobrazenie ponuky [Shooting menu/Ponuka snímania] ()
 13. (13)Zobrazenie ponuky [Flash control menu/Ponuka ovládania blesku] (, )
 14. (14)Zobrazenie okna [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View] (, )
 15. (15)Zobrazenie okna [Preferences/Predvoľby] ()
 16. (16)Režim AF
 17. (17)Tlačidlo snímania*7 ()
 1. (18)Indikátor časovača*8
 2. (19)Otočenie zhotovených snímok*9
 3. (20)Prepínač AF/MF*10
 4. (21)Rýchlosť uzávierky
 5. (22)Hodnota clony
 6. (23)Režim merania
 7. (24)Citlivosť ISO
 8. (25)Cieľové umiestnenie zhotovených snímok*11
 9. (26)Úroveň expozície/AEB ()
 10. (27)Zobrazenie okna [Timer shooting settings/Nastavenia časovača snímania] (, )
 11. (28)Zobrazenie ponuky [Set-up menu/Ponuka nastavenia] ()
 12. (29)Zobrazenie okna [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View] (pre videozáznamy)*12
  ()
 13. (30)Zobrazenie okna prehliadača (, )
  Zobrazenie/skrytie okna [Quick Preview/Rýchly náhľad]
 14. (31)Zobrazenie hlavného okna ()
 • 1: Zobrazuje sa, keď je blesk nabitý a kurzor je na tlačidle snímania.
 • 2: Zobrazuje sa pri snímaní s funkciou Dual Pixel RAW.
 • 3: Táto ikona sa zobrazuje ako [Vysoký dynamický rozsah] v prípade snímania s vysokým dynamickým rozsahom (HDR) na fotoaparátoch EOS 5Ds/5Ds R, 5D Mark IV, 5D Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 90D alebo 80D,
  v prípade snímania s použitím funkcie [HDR Backlight Control/Ovládanie snímania v protisvetle HDR] na fotoaparátoch EOS 6D, 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II alebo M50
  a pri snímaní s kreatívnym filtrom nastaveným na možnosť [HDR art standard/Umelecký štandardný efekt HDR], [HDR art vivid/Umelecký živý efekt HDR], [HDR art bold/Umelecký výrazný efekt HDR] alebo [HDR art embossed/Umelecký reliéfny efekt HDR] na fotoaparátoch EOS 90D, 80D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II alebo M50.
  Ikona sa zobrazuje ako [Redukcia šumu] v prípade nastavenia možnosti [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých záberoch] na fotoaparátoch EOS 5Ds/5Ds R, 5D Mark IV, R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II alebo M50.
 • 4: Keď je fotoaparát napájaný z batérie, zobrazuje sa zostávajúca kapacita batérie.
 • 5: V závislosti od pripojeného fotoaparátu možno konfigurovať aj možnosť [Custom high speed cont/Používateľské vysokorýchlostné kont.].
 • 6: Môžete si nastaviť aj užívateľský režim snímania.
 • 7: Keď je prepínač AF/MF nastavený na možnosť [AF], presunutím kurzora na tlačidlo snímania sa použije funkcia AF/AE.
 • 8: Po úspešnom snímaní sa sfarbí na zeleno. Ak snímanie zlyhá alebo nie je možné, sfarbí sa na červeno. Počas odpočítavania snímania pomocou samospúšte bliká.
 • 9: Pri každom kliknutí na toto tlačidlo sa zhotovená snímka otočí o 90 stupňov. Aby bola táto funkcia dostupná, v predvoľbách (karta [Remote shooting/Diaľkové snímanie]; ) začiarknite políčko [Rotate image/Otočiť obrázok].
 • 10: Aj keď je táto funkcia nastavená na hodnotu [MF], v informáciách o snímaní daného záberu sa zobrazí hodnota „AF“.
 • 11: Môžete si vybrať, kam sa majú zhotovené snímky ukladať. Pozor, v režime videozáznamu sa nasnímané videozáznamy ukladajú len na pamäťovú kartu fotoaparátu.
 • 12: Nezobrazuje sa v prípade fotoaparátov EOS-1D X, 1D CR5 C.

Expozičná úroveň/úroveň AEB

 • Kliknutím na jednotlivé položky úrovne expozície/AEB sa zobrazenie zmení nasledovne.
 1. (1)O 1 bod tmavšie
 2. (2)Najtmavšia expozícia
 3. (3)Nastavenie expozičnej úrovne
 4. (4)Nastavenie úrovne AEB
 5. (5)Rozsah nastavenia: 0
 6. (6)Zúženie rozsahu nastavenia o 1 bod
 1. (7)O 1 bod jasnejšie
 2. (8)Najsvetlejšia expozícia
 3. (9)Maximálny rozsah nastavenia
 4. (10)Rozšírenie rozsahu nastavenia o 1 bod
 5. (11)Keď nastavenie stupňovania AEB prekročí rozsah, ktorý možno zobraziť, objavia sa ikony [Stupňovanie pokračuje vľavo]/[Stupňovanie pokračuje vpravo], ktoré signalizujú, že indikátory stupňovania sú mimo stupnice.
 • Zobrazí sa nasledujúcim spôsobom, ak je pre snímanie AEB nastavená možnosť [2 shots/2 zábery].

Poznámka

 • Expozičnú úroveň môžete nastaviť aj kliknutím. Ak kliknete na hodnotu mimo maximálneho rozsahu, expozícia sa nastaví na najbližšiu dostupnú hodnotu.