Funkcie okna Remote Live View window (Okno diaľkového zobrazenia Live View): Karta živého náhľadu Live View

 1. (1)Zobrazenie nastavení kreatívnych filtrov*1
 2. (2)Zobrazenie úrovne teploty/upozornenia na teplotu*2
 3. (3)Ikona prebiehajúceho nahrávania videozáznamu
 4. (4)Doba nahrávania
 5. (5)Elektronická uzávierka aktívna*3
 6. (6)Zobrazenie nastavení režimu HDR PQ ()
 7. (7)Rámik zväčšenia
 8. (8)Body AF
 9. (9)Indikuje prebiehajúce nahrávanie videozáznamu
 10. (10)Simulácia expozície
 11. (11)Vzdialenosť snímania/ohnisková vzdialenosť*4
 12. (12)Metóda kompresie videozáznamu
 13. (13)Snímková frekvencia
 14. (14)Veľkosť nahrávania videozáznamu
 15. (15)Spustenie/zastavenie nahrávania videozáznamu
 16. (16)Zobrazenie vzdialenosti zaostrenia*5
 17. (17)Tlačidlo zoomu s pohonom () v prípade fotoaparátov EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D alebo 200D
 18. (18)Tlačidlo pomocného zobrazenia*6
 1. (19)Zobrazenie/skrytie elektronickej vodováhy ()
 2. (20)Tlačidlo automatického otáčania*7
 3. (21)Otočenie snímky*8
 4. (22)Ovládacie prvky 2
 5. (23)Nastavenie farebnej teploty
 6. (24)Ovládacie prvky 1
 7. (25)Voľba vyváženia bielej
  ()
 8. (26)Vyváženie bielej kliknutím
 9. (27)Režim AF ()
 10. (28)Ovládanie objektívu ()
 11. (29)Kontrola hĺbky poľa ()
 12. (30)Zobrazenie nastavení profilu Canon Log*6
 13. (31)Nastavenia úrovne záznamu ()
 14. (32)Zobrazenie/skrytie ovládacích prvkov 1
 15. (33)Zobrazenie histogramu
 16. (34)Zatvorenie okna
 17. (35)Zväčšenie zobrazenia*9
 18. (36)Zobrazenie/skrytie rámika zväčšenia
 19. (37)Nastavenie pomeru strán ()
 20. (38)Zobrazenie/skrytie bodov AF
 • 1: Zobrazuje sa len pri pripojení fotoaparátov EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II alebo M50 s nastaveným kreatívnym filtrom.
 • 2: V prípade modelu EOS R7 alebo R10 sa tu môže zobraziť ikona úrovne teploty. V prípade ostatných modelov sa môže zobraziť varovná ikona teploty.
 • 3: Zobrazuje sa pri pripojení fotoaparátu EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 alebo R10 s položkou [Shutter mode/Režim uzávierky] nastavenou na [Electronic/Elektronický].
 • 4: Zobrazuje sa, keď je pripojený fotoaparát EOS R3.
 • 5: Zobrazuje sa, keď je pripojený fotoaparát EOS R3. [ON(m)] označuje zobrazenie v metroch a [ON(ft)] zobrazenie v stopách.
 • 6: Zobrazuje sa len vtedy, keď je pripojený fotoaparát EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 alebo R/Ra s nastaveným profilom Canon Log alebo Canon Log 3 alebo fotoaparát EOS R s 8-bitovým nastavením.
  Keď je pripojený fotoaparát EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 alebo R10 s nastaveným režimom HDR PQ (), zobrazuje sa aj položka [Prepnúť pomocné zobrazenie] alebo [Prepnúť pomocné zobrazenie 2].
 • 7: Keď je nastavené automatické otáčanie, automaticky sa otočí aj zobrazenie v okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View], aby zodpovedalo orientácii fotoaparátu, ak program EU rozpozná, že ho držíte vo zvislej polohe.
 • 8: Keď je tlačidlo [Automatické otočenie] nastavené na možnosť ON (ZAP.), tlačidlá [Otočiť proti smeru hodinových ručičiek] [Otočiť v smere hodinových ručičiek] nemožno použiť na otáčanie snímok.
 • 9: Dostupné zväčšenie zobrazenia sa môže líšiť v závislosti od pripojeného fotoaparátu.