Toimingud veateadete puhul

Kui tekib tõrge, siis ühte alltoodud juhistest järgides saate kuvada vea andmed. Seejärel järgige selles peatükis toodud juhiseid ning likvideerige vea põhjus.

 • Vajutage menüüs [View info/Info kuvamine] nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
 • Valige menüüst [Wi-Fi on/Wi-Fi sees] valik [Error details/Vea andmed].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Märkus

 • Vea korral kuvatakse [Err**/Viga**] menüü [Wi-Fi/Bluetooth connection/Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus] paremas ülanurgas. See kaob kui kaamera toitelüliti lülitada asendisse Toide väljas.

11: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas [Nutitelefon] puhul rakendus Camera Connect toimib?

  • Looge ühendus rakenduse Camera Connect abil ().
 • Kas [Arvuti] puhul EOS-tarkvara töötab?

  • Käivitage EOS-tarkvara ja looge ühendus uuesti ().
 • Kas [Printer] puhul on printeri toide sisse lülitatud?

  • Lülitage printer sisse.
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • See viga tekib siis, kui paroolid ei ühildu ning autentimise meetodiks on määratud [Open system/Avatud süsteem].

   Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool ().

12: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas sihtseadme ja pääsupunkti toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage sihtseade ja pääsupunkti sisse, seejärel oodake hetk. Kui ühendust ei saa jätkuvalt luua, siis viige uuesti läbi ühenduse loomise toiminguid.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP-server pole aadressi määranud)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaameras on IP-aadressi määranguks seatud [Auto setting/Automaatne määramine]. Kas see on õige määrang?

  • Kui DHCP-serverit ei kasutata, siis seadistage määrangud pärast IP-aadressi määramist kaameras olekusse [Manual setting/Käsitsi määrang] ().

Mida kontrollida DHCP-serveris

 • Kas DHCP-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DHCP-server sisse.
 • Kas DHCP-serveris on määratud piisavalt aadresse seadmetele sidumiseks?

  • Suurendage võimalike aadresside arvu DHCP-serveris.
  • Kasutatavate DHCP-serveri aadresside arvu vähendamiseks eemaldage võrgust seadmed, mida te ei kasuta.
 • Kas DHCP-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DHCP-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib DHCP-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DHCP-server on saadaval.

22: No response from DNS server (DNS-server ei vasta)

Mida kontrollida kaameras

 • Kas kaameras vastab DNS-serveri IP-aadress tegelikule serveri aadressile?

  • Määrake IP-aadressi valikuks [Manual setting/Käsitsi määrang] ning määrake kaameras sama IP-aadress, mida kasutatakse DNS-serveris ().

Mida kontrollida DNS-serveris

 • Kas DNS-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DNS-server sisse.
 • Kas DNS-serveri määrangud on IP-aadresside ja vastavate nimede jaoks õiged?

  • Kontrollige DNS-serveris, et IP-aadressid ning vastavad nimed oleks õigesti sisestatud.
 • Kas DNS-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DNS-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib korrektselt DNS-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DNS-server on saadaval.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

23: Device with same IP address exists on selected network (Valitud võrgus on sama IP-aadressiga seade)

 • Kas kaamera võrgus kasutab teine seade sama IP-aadessi kui kaamera?

  • Muutke kaamera IP-aadressi, et vältida võrgus kahe samasuguse aadressi kasutamist. Samuti võite muuta teise seadme IP-aadressi, millel on sama aadress.
  • Kui DHCP-serverit kasutavas võrgukeskkonnas on kaamera IP-aadress seatud määranguga [Manual setting/Käsitsi määramine], siis muutke määranguks [Auto setting/Automaatne määramine] ().

Märkus

 • Reageerimine veateadetele 21–23

 • Kui proovite lahendada veateateid numbritega 21–23, siis kontrollige ka järgmisi punkte.

  Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • See viga tekib siis, kui paroolid ei ühildu ning autentimise meetodiks on määratud [Open system/Avatud süsteem]. Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Valitud SSID-ga juhtmeta kohtvõrku ei leitud)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha ().

Mida kontrollida kaameras

 • Kas SSID-määrang kaameras vastab määrangule pääsupunktis?

  • Kontrollige pääsupunkti SSID-d ning seejärel määrake sama SSID kaameras.

Mida kontrollida pääsupunktis

 • Kas pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage pääsupunkti toide sisse.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi menüüst [View info/Info kuvamine] ().

63: Wireless LAN authentication failed (Juhtmeta kohtvõrgu autentimine ebaõnnestus)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama autentimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi autentimismeetodeid: [Open system/Avatud süsteem], [Shared key/Jagatud võti] ja [WPA/WPA2-PSK].
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi menüüst [View info/Info kuvamine] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminaliga ei saa ühendust)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama krüpteerimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi krüptimismeetodeid: WEP, TKIP ja AES.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi menüüst [View info/Info kuvamine] ().

65: Wireless LAN connection lost (Juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.
 • Mingil põhjusel Wi-Fi-ühendus kadus ning ühendust ei saa taastada.

  • Võimalikud põhjused on järgmised: teine seade on koormanud pääsupunkti üle, läheduses kasutatakse mikrolaineahju või sarnast seadet (mis segab IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz sagedusriba) signaali) või vihm või niiskus segavad signaali vastuvõttu ().

66: Incorrect wireless LAN password (Vale juhtmeta kohtvõrgu parool)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool.

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Vale juhtmeta kohtvõrgu krüptimise meetod)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama krüpteerimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi krüptimismeetodeid: WEP, TKIP ja AES.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi menüüst [View info/Info kuvamine] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminaliga ei saa ühendust) Retry from the beginning. (Proovige uuesti alates algusest.)

 • Kas hoidsite pääsupunkti WPS (Wi-Fi Protected Setup)-nuppu all määratud aja?

  • Hoidke all WPS-nuppu niikaua, kui pääsupunkti kasutusjuhendis on nõutud.
 • Kas proovite luua ühendust pääsupunkti läheduses?

  • Proovige luua ühendus siis, kui mõlemad seadmed on üksteise levialas.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. (Leiti mitu juhtmeta kohtvõrgu terminali.) Cannot connect. (Ühendada ei saa.) Retry from the beginning. (Proovige uuesti alates algusest.)

 • Ühendust luuakse teiste pääsupunktide poolt funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup) nupuvajutusega ühendusrežiimis (PBC-režiim).

  • Oodake hetk enne kui loote ühenduse.

91: Other error (Muu viga)

 • Tekkis muu viga (veanumber pole 11 kuni 69).

  • Lülitage kaamera toitelülitist välja ja sisse.

121: Not enough free space on server (Serveris pole piisavalt vaba ruumi)

 • Sihtkohaks olevas veebiserveris pole piisavalt vaba ruumi.

  • Kustutage mittevajalikud pildid veebiserverist, kontrollige serveri vaba mälumahtu ning proovige saata andmeid uuesti.

125: Check the network settings (Kontrollige võrguseadeid)

 • Kas võrk on ühendatud?

  • Kontrollige võrguühenduse olekut.

126: Could not connect to server (Serveriga ei saa ühendust)

 • Veebiteenusega ei saa ühendust.

  • Proovige luua ühendus teenusega hiljem.
 • Kas võrk on ühendatud?

  • Kontrollige võrguühenduse olekut.

127: An error has occurred (Tekkis viga)

 • Kaamera ühendusel veebiteenusega tekkis muu probleem kui viga koodiga 121 kuni 126.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus teenusega image.canon uuesti.

130: The server is currently busy (Server on hetkel hõivatud)
Please wait a moment and try again (Palun oodake hetk ja proovige uuesti)

 • Sait image.canon on hetkel hõivatud.

  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

131: Try again (Proovige uuesti)

 • Saidiga image.canon üle Wi-Fi ühenduse loomisel tekkis tõrge.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus teenusega image.canon uuesti.

132: Error detected on server (Serveris tuvastati tõrge)
Try again later (Proovige hiljem uuesti)

 • Sait image.canon on hetkel hoolduseks maas.

  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

133:

 • Saidile image.canon sisselogimisel tekkis tõrge.

  • Kontrollige saidi image.canon määranguid.
  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

134: Set the correct date and time (Määrake õige kuupäev ja kellaaeg)

 • Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi määrangud on valed.

  • Kontrlollige määranguid [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd].

135: Web service settings have been changed (Veebiteenuse määranguid on muudetud)

 • Saidi image.canon määranguid muudeti.

  • Kontrollige saidi image.canon määranguid.

141: Printer is busy (Printer on hõivatud) Try connecting again. (Proovige uuesti ühendada.)

 • Kas printer prindib?

  • Proovige pärast printimise lõpetamist luua Wi-Fi-ühendus printeriga uuesti.
 • Kas printeriga on ühendatud teine kaamera üle Wi-Fi?

  • Proovige pärast Wi-Fi-ühenduse katkestamist teise kaameraga luua Wi-Fi-ühendus printeriga uuesti.

142: Could not acquire printer information. (Printeri infot ei õnnestunud hankida.) Reconnect to try again. (Looge uuesti ühendus ja proovige veelkord.)

 • Kas printeri toide on lülitatud sisse?

  • Proovige pärast printeri sisselülitamist luua Wi-Fi-ühendus uuesti.