Ühendamine arvutiga üle Wi-Fi

Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas ühendada kaamera arvutiga üle Wi-Fi ning teostada kaameratoiminguid EOS-tarkvara või muu spetsiaalse tarkvara abil. Enne Wi-Fi-ühenduse seadistamist installige arvutisse tarkvara uusim versioon.

Arvuti kasutamise juhised leiate arvuti kasutusjuhendist.

Kaamera juhtimine EOS Utility abil

EOS Utility (EOS-tarkvara) abil on võimalik importida pilte kaamerast, juhtida kaamerat ning teostada teisi toiminguid.

Tegevused kaameras (1)

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [ArvutiRemote control (EOS Utility)/Arvuti Distantsjuhtimine (EOS Utility)].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.
 3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

 4. Kontrollige üle ja jätke meelde SSID (võrgu nimi) ja parool.

  • Kontrollige üle kaameras kuvatav SSID (1) ja Password (Parool) (2).
  • Kui määrate [Wi-Fi settings/Wi-Fi-määrangud] alt määrangu [Password/Parool] olekuks [None/Puudub], siis parooli ei kuvata ega nõuta. Lisateavet leiate lõigust Wi-Fi-määrangud.

Tegevused arvutis (1)

 1. Valige SSID, seejärel sisestage parool.

  Arvuti ekraan (näidis)

Tegevused kaameras (2)

 1. Valige [OK].

  • Kuvatakse järgmine sõnum. “******” tähistavad ühendatava kaamera MAC-aadressi kuute viimast numbrit.

Tegevused arvutis (2)

 1. Käivitage EOS Utility.

 2. Rakenduses EOS Utility klõpsake [Pairing over Wi-Fi/LAN/Sidumine üle Wi-Fi/kohtvõrgu].

  • Kui kuvatakse tulemüüriga seotud teade, siis valige [Yes/Jah].
 3. Klõpsake [Connect/Ühenda].

  • Valige ühendatav kaamera, seejärel klõpsake [Connect/Ühenda].

Tegevused kaameras (3)

 1. Looge Wi-Fi-ühendus.

  • Valige [OK].

Menüü [Arvuti Wi-Fi on/Arvuti Wi-Fi sees]

 • Disconnect,exit (Katkesta ühendus, välju)

  • Katkestab Wi-Fi-ühenduse.
 • Confirm set. (Määrangute kontroll)

  • Võimaldab kontrollida määranguid.
 • Error details (Vea üksikasjad)

  • Kui tekib Wi-Fi-ühenduse viga, siis saate kontrollida vea andmeid.

Wi-Fi-ühendus arvutiga on nüüd loodud.

 • Kasutage kaamera juhtimiseks arvutis olevat rakendust EOS Utility.
 • Uuesti Wi-Fi-ühenduse loomiseks vt. juhiseid lõigust Uuesti ühendamine üle Wi-Fi.

Ettevaatust

 • Kui salvestate distantsjuhtimisega videot ning Wi-Fi-ühendus katkestatakse, siis kaamera reageerib järgmiselt.

  • Video salvestamine video salvestamise režiimis jätkub.
  • Video salvestamine fotode salvestamise võtterežiimis lõpetatakse.
 • Kui kaamera on lülitatud programmist EOS Utility video salvestamise režiimile, siis ei saa kaamerat kasutada fotode salvestamiseks.
 • Wi-Fi-ühenduse loomisel rakendusega EOS Utility ei saa osasid funktsioone kasutada.
 • Distantsvõtete korral võib kaamera iseteravustamise kiirus olla aeglasem.
 • Sõltuvalt andmeside olekust võib piltide kuvamine või katiku vabastus toimuda viitega.
 • Reaalajavaate distantsvõtterežiimi kasutamisel on piltide edastuse kiirus aeglasem kui liideskaabliga ühendusel. Seetõttu ei pruugita liikuvaid objekte kuvada sujuvalt.