Αποποίηση ευθυνών

  • Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ολοκλήρου ή τμήματος του παρόντος οδηγού.
  • Αυτές οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές λογισμικού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
  • Τα στιγμιότυπα οθόνης και τα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό λογισμικό.
  • Ανεξαρτήτως από τα προαναφερθέντα στοιχεία, η Canon δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, η οποία μπορεί να προκύψει από χρήση αυτού του λογισμικού.

Συμβάσεις σε αυτόν τον οδηγό

  • Οι οδηγίες του παρόντος οδηγού ισχύουν για την έκδοση που αναφέρεται στο κάλυμμα.
  • Οι αγκύλες υποδεικνύουν ονόματα μενού και πλήκτρων του λογισμικού και τίτλους παραθύρων.
  • Οι γωνιακές αγκύλες υποδεικνύουν ονόματα πλήκτρων στο πληκτρολόγιο.

Εικονίδια σε αυτόν τον οδηγό

Σύνδεση Συνδέσεις σε σελίδες με σχετικά θέματα
Προσοχή

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Σημειώσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Υποδείξεις Υποδείξεις ή συμβουλές για την πιο αποτελεσματική χρήση της εφαρμογής
Αντιμετώπιση προβλημάτων Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων