Begrænsning af flashudladning pga. høj temperatur

Når der gentagne gange affyres flash, stroboskopisk flash eller ledelys i korte intervaller, kan temperaturen af flashhovedet, batterierne og området i nærheden af batterirummet forøges.

Når du affyrer gentagne gange, forøges affyringsintervallet i trin inden for området op til ca. 4 sek. for at undgå forringelse eller beskadigelse af flashhovedet pga. overopvarmning. Når du affyrer gentagne gange endnu mere i denne tilstand, bliver flashudladning automatisk begrænset.

Når flashudladningen er begrænset, vises der et advarselsikon for at angive stigningen i temperaturen, og affyringsintervallet (med hvilket der kan foretages flashfotografering) indstilles automatisk til mellem ca. 8 (niveau 1) eller 20 sek. (niveau 2).

Advarsel om forøget temperatur

Når den indvendige temperatur i flashenheden stiger, vises der en advarsel med to niveauer. Når du kontinuerligt affyrer flere gange endnu mere i tilstanden i niveau 1, ændres tilstanden til niveau 2.

Visning/tone Niveau 1
(affyringsinterval: Ca. 8 sekunder)
Niveau 2
(affyringsinterval: Ca. 20 sekunder)
Ikon Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2
LCD-panelbelysning Tændt Blinker
Biptone Når P.Fn-06 er indstillet til 0: Advarselsbip aktiveret

Advarsel om temperaturstigning af ledelys

Der vises en advarselsskærm, når temperaturen på ledelyset stiger.

Tryk joysticket lodret eller på Fortryd-knappen for at slette advarselsmeddelelser på advarselsskærmen.

Hvis ledelysets omgivende temperatur bliver for høj, kan lyset blive dæmpet eller slukket.

Display Niveau 1 Niveau 2
Ikon Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2
Til Fra Til Fra
Lysstyrke Ved indstilling af maksimal lysstyrke: dæmpet Fra

Advarsel om forøget batteritemperatur

Mærket herunder vises, når batteriets temperatur stiger. Derefter går visningen tilbage til den samme tilstand som advarsel om forøget temperatur ().

Antal kontinuerlige udladninger og hviletid

Følgende tabel viser antallet af kontinuerlige udladninger, indtil advarslen (niveau 1) vises, og den påkrævede hviletid (vejledende), indtil der kan udføres normal flashfotografering.

Funktion Antal kontinuerlige udladninger indtil visning af advarsel på niveau 1 (vejledende) Påkrævet intervaltid (vejledende)
Flashdækning
14 mm - 135 mm 150 mm - 200 mm
Kontinuerlig fuld emission () Blæserdrev 170 gange eller mere 160 gange eller mere 50 min. eller længere
Blæserstop 50 gange eller mere
Ledelys () Blæserdrev 130 gange eller mere
Blæserstop 50 gange eller mere
Stroboskopisk flash () Varierer afhængigt af affyringsbetingelserne -

Indstil til manuel flash, og mål efter vores teststandarder

FORSIGTIG

 • Ved kontinuerlig affyring må flashhovedet, batterierne eller området i nærheden af batterirummet ikke berøres.

  Når der gentagne gange affyres kontinuerlig flash og ledelys med korte mellemrum, må flashhovedet, batterierne eller området i nærheden af batterirummet ikke berøres. Flashhovedet, batteriet og området i nærheden af batterirummet bliver varme, og det kan give risiko for forbrænding.

Forsigtig

 • Undlad at åbne eller lukke batterirummets dæksel, mens flashudladning er begrænset. Hvis det sker, kan det være meget farligt, fordi begrænsning af flashudladningen annulleres.
 • Selv når advarslen om niveau 1 ikke vises, forlænges affyringsintervallet, efterhånden som flashhovedet begynder at blive varmt.
 • Hvis der vises en advarsel på niveau 1, skal du holde en pause på mindst 50 min.
 • Selvom du stopper flashudladning efter niveau 1, kan der blive vist en niveau 2-advarsel.
 • Når du tager flashfotografering i ETTL-flashmetoden eller ved en høj temperatur, kan antallet af udladninger blive begrænset til færre end dem, der er angivet i tabellen.
 • Når det gælder forsigtighedsregler i forhold til antallet af flashudladninger, kan du se “Introduktion og grundlæggende betjening”, “Stroboskopisk flash” eller “Ledelys”.
 • Flashen bliver muligvis ikke affyret under sjældne omstændigheder pga. miljømæssige faktorer som f.eks. en temperaturstigning.
 • Det antal kontinuerlige flashudladninger, indtil advarslen (niveau 1) vises, er det antal gange EL-1 bruges alene, og når den bruges i kombination med den kompakt batteripakke CP-E4N (ekstraudstyr). Når der bruges en eksten strømkilde, der ikke er CP-E4N, bliver antallet af kontinuerlige flashudladninger, indtil advarslen (niveau 1) vises, færre.
 • Når bounce adapter bruges, når farvefiltret bruges, og når både bounce adapter og farvefiltret bruges sammen, vil antallet af kontinuerlige flashudladninger, indtil advarslen vises, blive en smule mindre.
 • Hvis P.Fn-06-1 er indstillet (), afspilles advarselsbiptonen ikke, selvom flashudladning er begrænset.
 • Når C.Fn-22-1 er indstillet (), vises advarslen via LCD-panelbelysning ikke, også selvom temperaturen på flashhovedet stiger.
 • Ved brug af den kompakte batteripakke CP-E4N (ekstraudstyr) skal du også se CP-E4N-instruktionsmanualen.