Začínáme a základní operace

V této kapitole jsou popsány příprava před zahájením fotografování s bleskem a základní operace při fotografování.

Upozornění

  • Upozornění týkající se souvislých záblesků

  • Chcete-li zabránit opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehřátí, nastavte počet plných souvislých záblesků na maximálně 55. Po souvislém emitování výše uvedeného počtu záblesků v plné intenzitě udělejte přestávku dlouhou nejméně 10 minut. Když ventilátor není aktivní, počet souvisle emitovaných záblesků se sníží.
  • Pokud souvisle emitujete při plném výkonu výše uvedený počet záblesků a poté opakovaně emitujete záblesky v krátkých intervalech, může dojít k aktivaci bezpečnostní funkce a omezení emitování záblesků blesku. Když je úroveň omezení záblesků blesku 1, interval záblesků se automaticky nastaví na přibližně 8 sekund. Pokud k tomu dojde, udělejte přestávku dlouhou nejméně 50 minut.
  • Podrobnější informace viz část Omezení záblesků blesku z důvodu zvýšené teploty.