Възпроизвеждане

Тази глава обхваща теми, свързани с възпроизвеждането на заснети снимки и видеозаписи, и запознава потребителя с настройките от менюто в панела за възпроизвеждане [Playback].

Внимание

  • С този фотоапарат може да не е възможно нормално възпроизвеждане или избиране на изображения, заснети с други фотоапарати, или изображения от този фотоапарат, които са били редактирани или преименувани чрез компютър.
  • Възможно е на екрана да бъдат показани изображения, които не могат да се използват с функциите за възпроизвеждане.

Забележка

  • Можете да настройвате [Set-up: Screen brightness/Set-up: Яркост на дисплея] () по време на възпроизвеждане, като натиснете бутона LCD panel illumination.