Възпроизвеждане на изображения

Възпроизвеждане на единични изображения

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
  • Ще се изведе последното заснето или възпроизведено изображение.
 2. Превключвайте между изображенията.

  • За да възпроизвеждате изображения, като започнете от най-новото, завъртете селектора Quick control dial 1 в посока, обратна на часовниковата стрелка. За да възпроизвеждате изображения, като започнете от първото заснето изображение, завъртете селектора по посока на часовниковата стрелка.
  • При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

  Без информация

  Базова информация

  Информация за заснемането

 3. Затворете екрана за възпроизвеждане на изображения.

  • Натиснете бутона Playback, за да прекратите възпроизвеждането на изображения и да върнете фотоапарата към готовност за снимане.

Забележка

 • Линии, показващи зоната на изображението, се извеждат за RAW изображения, заснети когато [Shooting: StillsCropping/aspect ratio/Shooting: StillsИзрязване/съотношение на изображението] е с настройка [1:1 (aspect ratio)/1:1 (съотношение на изображението)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (съотношение на изображението)] или [16:9 (aspect ratio)/16:9 (съотношение на изображението)] ().
 • Ако чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () са зададени условия за търсене, ще бъдат показани само филтрираните изображения.
 • При възпроизвеждане изображения, заснети когато за [Custom Functions: Add cropping information/Custom Functions: Добавяне на информация за изрязване] е зададена настройка, различна от [Disable/Забранено] (), се показват с линии, обозначаващи зоната на изображението.

Информация за заснемането

Когато е изведен екранът с информация за заснемането (), можете да натискате Multi-controller нагоре или надолу, за да разгледате друга информация. Можете също да персонализирате извежданата на екрана информация в [Playback: Playback information display/Playback: Информация за възпроизвеждането] ().

Възпроизвеждане с докосване

Фотоапаратът разполага със сензорен дисплей, чрез който можете да управлявате възпроизвеждането с докосване. Поддържаните операции с докосване са подобни на тези на смартфоните и други подобни устройства. Първо натиснете бутона Playback, за да подготвите фотоапарата за възпроизвеждане на изображения чрез докосване.

Превключване между изображенията

Прескачане между изображенията

Групово възпроизвеждане

Изглед с увеличаване

Забележка

 • Можете също така да увеличите изображението, като докоснете дисплея двукратно с пръст.