Промяна на размера на JPEG/HEIF изображения

Можете да промените размера на JPEG или HEIF изображение, за да намалите броя пиксели, и да го запаметите като ново изображение. Промяна на размера на изображението е достъпна за Large, Medium или Small 1 JPEG или HEIF изображения (размери, различни от Small 2), включително такива, заснети във формат RAW+JPEG и RAW+HEIF. Не може да се променя размера на Small 2 изображения или RAW изображения или видеозаписи.

 1. Изберете [Playback: Resize/Playback: Промяна на размера].

 2. Изберете изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете изображението, чийто размер желаете да промените.
 3. Изберете желания размер на изображението.

  • Натиснете SET, за да изведете настройките за размер на изображението.
  • Изберете желания размер на изображението (1).
 4. Запаметете.

  • Изберете [OK], за да запаметите изображението с променен размер.
  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението и след това изберете [OK].
  • За да промените размера на друго изображение, повторете стъпки от 2 до 4.