Копиране на изображения

Можете да копирате изображенията от едната карта в другата карта, за да съхраните копия.

Също така всички изображения в папка или в карта могат да бъдат копирани едновременно.

Внимание

 • При продължително копиране е добре да използвате захранващ адаптер (продава се отделно).
 • Ако приемащата папка или карта вече съдържа изображение със същия номер на файл, се показват опциите [Skip image and continue/Пропусни изображ. и продължи], [Replace existing image/Презапиши съществ. изображение] и [Cancel copy/Отмени копирането]. Изберете метода на копиране и след това натиснете SET.

  • [Skip image and continue/Пропусни изображ. и продължи]: Всички изображения с идентични файлови номера ще бъдат пропуснати и няма да бъдат копирани.
  • [Replace existing image/Презапиши съществ. изображение]: Всички изображения с идентични файлови номера (включително защитените изображения) ще бъдат презаписани.

  Ако изображение със задание за печат () бъде презаписано, ще трябва да настроите заданието за печат отново.

 • Информацията за заданието за печат и заданието за трансфер няма да бъде добавена към копието на изображението.
 • Не е възможно снимане по време на копиране. Изберете [Cancel/Отмяна], преди да заснемете.

Забележка

 • Изображенията се копират от картата, избрана в [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+карта/папка избор] (или в [Stills Record/play/Stills Запис/възпроизвеждане]/[Movie Record/play/Movie Запис/възпроизвеждане] или [Stills Play/Stills Възпроизвеждане]/[Movie Play/Movie Възпроизвеждане]).
 • Името на файла на копираното изображение ще бъде същото като името на файла на оригиналното изображение.
 • Чрез функцията [Sel.Image/Избор на изображения] не можете да избирате изображения за копиране от множество папки едновременно. Избирайте изображения за копиране само от една папка.
 • Всички гласови бележки, добавени към изображения, също се копират.

Копиране на единични изображения

 1. Изберете [Playback: Image copy/Playback: Копиране на изображения].

 2. Изберете [Sel.Image/Избор на изображения].

  • Проверете номера на картата-източник и картата-приемник и свободното място в картата-приемник.
  • Изберете [Sel.Image/Избор на изображения] и след това натиснете SET.
 3. Изберете папката.

  (1) Брой изображения в папката

  (2) Най-малък номер на файл

  (3) Име на папката

  (4) Най-голям номер на файл

  • Изберете папката-източник и след това натиснете SET.
  • Когато избирате папката, вижте изображенията, показани отдясно на екрана.
 4. Изберете изображение за копиране.

  (1) Общ брой избрани изображения

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете изображение за копиране, и натиснете SET.
  • За да изберете друго изображение за копиране, повторете стъпка 4.
 5. Натиснете бутона Q (Quick Control).

 6. Изберете [OK].

  • Проверете картата-приемник и след това изберете [OK].
 7. Изберете папката-приемник.

  • Изберете папката, в която да копирате изображението, и след това натиснете SET.
  • За да създадете нова папка, изберете [Create folder/Създаване на папка].
 8. Изберете [OK].

  • Проверете информацията за картата-източник и картата-приемник и след това изберете [OK].
  • След приключване на копирането се показват резултатите от копирането. Изберете [OK], за да се върнете към екрана от стъпка 2.

Копиране на диапазон от изображения

Наблюдавайки екран с множество изображения, можете да зададете диапазон (първо и последно изображение) от изображения, които да копирате едновременно.

 1. Изберете [Range/Избор на диапазон].

 2. Изберете папката.

  • Изберете папката-източник и след това натиснете SET.
  • Когато избирате папката, вижте изображенията, показани отдясно на екрана.
 3. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].
  • За да изберете друго изображение за копиране, повторете стъпка 3.
 4. Натиснете бутона Q (Quick Control).

  • Изображенията от зададения диапазон се копират.

Копиране на всички изображения в папка или в карта

Можете да копирате всички изображения в папка или в карта наведнъж.

Избирането на [Sel.Folder/ИзборFolder] или [All images/Всички изображения] в [Playback: Image copy/Playback: Копиране на изображения] копира всички изображения наведнъж.