Функция за бутона за категоризиране/гласови бележки

Можете да присъедините функция за категоризиране/защита/изтриване на изображения или запис/възпроизвеждане на гласови бележки или разглеждане на изображения в комбинация със селектора Quick control dial 1 към бутона RATE/Voice memo.

 1. Изберете [Playback: RATE/Voice memo button function/Playback: Функция на бутона RATE/Voice memo].

 2. Изберете опция.

  • /: Rating/Категория / Hold to record voice memo/Задържане за запис на гласова бележка

   Присъединява функция за категоризиране към бутона RATE/Voice memo.

   Можете да задавате категориите, достъпни чрез бутона RATE/Voice memo, чрез натискане на бутона Q (Quick Control).

   По време на възпроизвеждане на изображения можете да категоризирате изображения или да изтривате категоризиране чрез натискане на бутона RATE/Voice memo. Можете също да задържите бутона натиснат за 2 s, за да стартирате запис на гласова бележка.

  • : Record voice memo/Запис на гласова бележка / Rating disabled/Категоризирането е забранено

   Присъединява функция за запис на гласови бележки към бутона RATE/Voice memo.

   По време на възпроизвеждане на изображения можете да стартирате запис на гласова бележка, като натиснете бутона RATE/Voice memo.

  • /: Play voice memo/Възпроизвеждане на гласови бележки / Hold to record voice memo/Задържане за запис на гласова бележка

   Присъединява функция за възпроизвеждане на гласови бележки към бутона RATE/Voice memo.

   По време на възпроизвеждане на изображения можете да възпроизведете гласова бележка, като натиснете бутона RATE/Voice memo. Можете също да задържите бутона натиснат за 2 s, за да стартирате запис на гласова бележка.

  • /: Protect/Защита / Hold to record voice memo/Задържане за запис на гласова бележка

   Присъединява функция за защита към бутона RATE/Voice memo.

   По време на възпроизвеждане можете да защитавате изображения или да отменяте защита чрез натискане на бутона RATE/Voice memo. Можете също да задържите бутона натиснат за 2 s, за да стартирате запис на гласова бележка.

  • : Erase images/: Изтриване на изображения

   Присъединява функция за изтриване към бутона RATE/Voice memo.

   По време на възпроизвеждане на изображения можете да изтривате изображения чрез натискане на бутона RATE/Voice memo.

  • /: Rating/Категория / Browse images: Hold down+turn Quick Control Dial/Превключване между изображенията: Задържане натиснат+завъртане Quick Control Dial

   Присъединява функция за категоризиране към бутона RATE/Voice memo.

   Можете да задавате категориите, достъпни чрез бутона RATE/Voice memo, чрез натискане на бутона Q (Quick Control).

   При възпроизвеждане на изображения можете да превключвате между изображенията, като завъртите селектора Quick control dial 1, докато държите натиснат бутона RATE/Voice memo. Броят изображения за прескачане се задава в [Playback: Image jump w/RATE+Quick Control Dial/Playback: Прескачане между изображенията с RATE+Quick Control Dial].

  • /: Protect/Защита / Browse images: Hold down+turn Quick Control Dial/Превключване между изображенията: Задържане натиснат+завъртане Quick Control Dial

   Присъединява функция за защита към бутона RATE/Voice memo.

   При възпроизвеждане на изображения можете да превключвате между изображенията, като завъртите селектора Quick control dial 1, докато държите натиснат бутона RATE/Voice memo. Броят изображения за прескачане се задава в [Playback: Image jump w/RATE+Quick Control Dial/Playback: Прескачане между изображенията с RATE+Quick Control Dial].