Изтриване на изображения

Можете да изтривате единични изображения или да изтриете всички изображения наведнъж. Защитените изображения () няма да бъдат изтрити.

Внимание

 • Изтритите снимки не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че не се нуждаете от дадена снимка, преди да я изтриете. Защитете важните снимки, за да не ги изтриете неволно.

Изтриване на единични изображения

 1. Натиснете бутона Playback.

 2. Изберете изображението за изтриване.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете изображението, което желаете да изтриете.
 3. Натиснете бутона Erase.

 4. Изтрийте изображенията.

  JPEG/HEIF/RAW изображения или видео

  • Изберете [Erase/Изтриване].

  RAW+JPEG/RAW+HEIF изображения

  • Изберете опция.
  • Серия от снимки, заснети в режим [High-speed continuous shooting plus], [High-speed continuous shooting] или [Low-speed continuous shooting], се изтрива, когато изберете [Erase scene including image/Изтриване на изображение, съдържащо сцена] по време на възпроизвеждане.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане можете да изтривате изображения чрез натискане на бутона RATE/Voice memo ().

Избиране на ([Check]) множество изображения, които да изтриете наведнъж

Като маркирате изображенията, които да бъдат изтрити, можете да изтриете всички маркирани изображения наведнъж.

 1. Изберете [Playback: Erase images/Playback: Изтриване на изображения].

 2. Изберете [Select and erase images/Избиране и изтриване на изображения].

 3. Изберете изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете изображение за изтриване, и натиснете SET.
  • За да изберете друго изображение за изтриване, повторете стъпка 3.
 4. Изтрийте изображенията.

  • Натиснете бутона Q (Quick Control) и след това натиснете [OK].

Задаване на диапазона от изображения за изтриване

Наблюдавайки екран с множество изображения, можете да зададете диапазон (първо и последно изображение) от изображения, които да изтриете едновременно.

 1. Изберете [Select range/Избор на диапазон].

  • Изберете [Select range/Избор на диапазон] в [Playback: Erase images/Playback: Изтриване на изображения].
 2. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].
  • За да изберете друго изображение за изтриване, повторете стъпка 2.
 3. Натиснете бутона Q (Quick Control).

 4. Изтрийте изображенията.

  • Изберете [OK].

Изтриване на всички изображения в папка или в картата

Можете да изтривате всички изображения в папка или в карта наведнъж.

 • Ако изберете [All images in folder/Всички изображения в папка] или [All images on card/Всички изображения в картата] в [Playback: Erase images/Playback: Изтриване на изображения], всички изображения в папката или в картата ще бъдат изтрити.
 • Ако чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () са зададени условия за търсене, опциите в менюто ще се променят на [All found images/Всички намерени изображения].
 • Ако изберете [All found images/Всички намерени изображения], всички изображения, филтрирани чрез условията за търсене, ще бъдат изтрити.

Забележка

 • За да изтриете всички изображения, включително защитените, форматирайте картата ().
 • Изтриването на изображения чрез избиране на [All images on card/Всички изображения в картата] се отнася за картата, избрана в [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+карта/папка избор] (или в [Stills Record/play/Stills Запис/възпроизвеждане]/[Movie Record/play/Movie Запис/възпроизвеждане] или [Stills Play/Stills Възпроизвеждане]/[Movie Play/Movie Възпроизвеждане]).