คุณภาพของภาพ

คุณสามารถเลือกจำนวนพิกเซลและคุณภาพของภาพ ตัวเลือกคุณภาพของภาพ JPEG/HEIF มีดังนี้: ละเอียดใหญ่ / ปกติใหญ่ /ละเอียดกลาง / ปกติกลาง / ละเอียดเล็ก 1 / ปกติเล็ก 1 / เล็ก 2 สำหรับภาพ RAW คุณสามารถกำหนด RAW หรือ RAW แบบกระชับ เป็นคุณภาพของภาพได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: คุณภาพของภาพ]

  • หน้าจอที่แสดงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ]
 2. ตั้งค่าคุณภาพของภาพ

  มาตรฐาน/เปลี่ยนการ์ดอัตโนมัติ/บันทึกไว้บนหลายสื่อ

  • สำหรับภาพ RAW ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกขนาด และสำหรับภาพ JPEG/HEIF ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า

  บันทึกแยกจากกัน

  • เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ] เป็น [บันทึกแยกจากกัน] ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือก [การ์ด 1] หรือ [การ์ด 2] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า โปรดทราบว่าการบันทึก RAW และ RAW แบบกระชับ แยกจากกันไม่สามารถใช้ได้กับภาพ RAW
  • เลือกคุณภาพของภาพบนหน้าจอที่แสดง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

หมายเหตุ

 • คุณสามารถกำหนด HEIF ได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] และสามารถแปลงภาพเหล่านี้เป็นภาพ JPEG หลังจากที่ถ่ายภาพ ()
 • ละเอียดใหญ่ จะถูกตั้งค่าหากคุณตั้งค่าทั้ง RAW และ JPEG/HEIF เป็น [เส้นประ]
 • แต่ละภาพจะถูกบันทึกเป็นสองเวอร์ชั่นด้วยคุณภาพของภาพที่คุณกำหนด เมื่อคุณเลือกทั้ง RAW และ JPEG/HEIF ทั้งสองภาพมีหมายเลขไฟล์เดียวกัน แต่มีนามสกุลไฟล์ต่างกันในแต่ละภาพ ได้แก่ .JPG สำหรับ JPEG, .HIF สำหรับ HEIF และ .CR3 สำหรับ RAW
 • เล็ก 2 อยู่ในคุณภาพ ละเอียด (ละเอียด)
 • ความหมายของไอคอนคุณภาพของภาพ: RAW RAW, RAW แบบกระชับ RAW แบบกระชับ, JPEG, HEIF, ใหญ่ ใหญ่, กลาง กลาง, เล็ก เล็ก

ภาพ RAW

ภาพ RAW เป็นข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ภาพที่ถูกบันทึกลงในการ์ดแบบดิจิตอลเป็น RAW หรือ RAW แบบกระชับ ตามการเลือกของคุณ RAW แบบกระชับ สร้างภาพ RAW ที่มีขนาดไฟล์เล็กกว่า RAW

ภาพ RAW สามารถได้รับการประมวลผลโดยใช้ [การเล่นภาพ: ประมวลผลภาพ RAW] () เพื่อบันทึกเป็นภาพ JPEG หรือ HEIF เนื่องจากภาพ RAW นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง คุณสามารถประมวลผลภาพ RAW เพื่อสร้างภาพ JPEG หรือ HEIF จำนวนเท่าใดก็ได้ด้วยเงื่อนไขการประมวลผลต่างๆ

คุณสามารถใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อประมวลผลภาพ RAW คุณสามารถทำการปรับแต่งต่างๆ กับภาพตามการใช้งานที่ต้องการ และสร้างภาพ JPEG, HEIF หรือชนิดอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลของการปรับแต่งเหล่านั้น

หมายเหตุ

 • ในการแสดงภาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS ต่อจากนี้เรียกว่า DPP)
 • DPP Ver. 4.x เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าไม่สนับสนุนการแสดงผล การประมวลผล การแก้ไข หรือการดำเนินการอื่นๆ กับภาพ RAW ที่ถ่ายโดยกล้องนี้ หากมีการติดตั้ง DPP Ver. 4.x เวอร์ชั่นก่อนหน้าอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอรับและติดตั้ง DPP เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์แคนนอนเพื่ออัพเดทโปรแกรม () ซึ่งจะบันทึกทับเวอร์ชั่นก่อนหน้า ในทำนองเดียวกัน DPP Ver. 3.x หรือก่อนหน้านี้ไม่สนับสนุนการแสดงผล การประมวลผล การแก้ไข หรือการดำเนินการอื่นๆ กับภาพ RAW ที่ถ่ายโดยกล้องนี้
 • ซอฟต์แวร์จัดการภาพที่มีจำหน่ายทั่วไปอาจไม่สามารถแสดงภาพ RAW ที่ถ่ายโดยกล้องนี้ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ โปรดติดต่อสอบถามผู้ผลิตซอฟต์แวร์

คำแนะนำในการตั้งค่าคุณภาพของภาพ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดไฟล์ จำนวนภาพที่ถ่ายได้ จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด และค่าโดยประมาณอื่นๆ โปรดดู ขนาดไฟล์ของภาพนิ่ง / จำนวนภาพที่ถ่ายได้ และ จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่อง [ประมาณ]

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่อง

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดโดยประมาณจะแสดงทางด้านบนซ้ายของหน้าจอกล้องและด้านล่างขวาของช่องมองภาพ

หมายเหตุ

 • หากจำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดแสดงเป็น “99” หมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องได้ 99 ภาพหรือมากกว่า จำนวนภาพที่ถ่ายได้จะน้อยลงสำหรับค่า 98 หรือต่ำกว่า และเมื่อ [BUSY] แสดงขึ้นบนหน้าจอ หมายความว่าหน่วยความจำภายในเต็มและการถ่ายภาพจะหยุดชั่วคราว หากคุณหยุดถ่ายภาพต่อเนื่อง จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะเพิ่มขึ้น หลังจากภาพที่ถ่ายทั้งหมดถูกเขียนลงในการ์ดแล้ว คุณสามารถถ่ายภาพได้อีกครั้งตามจำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดที่ระบุไว้ใน จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่อง [ประมาณ]