แถบเมนู: ตั้งค่า

ข้อควรระวัง

  • [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง (C1-C3)] จะไม่แสดงในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น