ความสว่างช่องมองภาพ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ความสว่างช่องมองภาพ]

  2. หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก และเลือก [อัตโนมัติ] หรือ [ตั้งเอง]

    • อัตโนมัติ

    • กดปุ่ม SET ตรวจดูเอฟเฟคในช่องมองภาพ
    • ตั้งเอง

    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ปรับความสว่างของช่องมอง และกดปุ่ม SET ตรวจดูเอฟเฟคในช่องมองภาพ