Ühendamine printeriga üle Wi-Fi

See lõik kirjeldab, kuidas ühendada kaamera otse üle Wi-Fi printeriga ning printida pilte. Printeri kasutamise juhised leiate printeri kasutusjuhendist.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [Print from Wi-Fi printer/ Prindi Wi-Fi-printerist].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.
 3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

 4. Kontrollige üle ja jätke meelde SSID (võrgu nimi) ja parool.

  • Kontrollige üle kaameras kuvatav SSID (1) ja Password (Parool) (2).
  • Kui määrate [Wi-Fi settings/Wi-Fi-määrangud] alt määrangu [Password/Parool] olekuks [None/Puudub], siis parooli ei kuvata ega nõuta ().
 5. Seadke printer töökorda.

  • Valige kasutatava printeri Wi-Fi-määrangute menüüst SSID (võrgu nimi), mida kuvati kaamera menüüs.
  • Sisestage parooliks punktis 4 kuvatud parool.
 6. Valige printer.

  • Valige tuvastatud printerite loendist printer, millega Wi-Fi-ühendus luuakse.
  • Kui soovitud printerit ei ole loendis, siis [Search again/Otsi uuesti] valimisel võib kaamera selle leida ja kuvada.

Märkus

Pildi printimine

Piltide ükshaaval printimine

 1. Valige pilt, mida soovite printida.

  • Keerake prinditava pildi valimiseks valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Pildi valimiseks pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register).
 2. Valige [Print image/Prindi pilt].

 3. Printige pilt.

  • Prindimäärangute tegemise juhised leiate lõigust Prindimäärangud.
  • Valige [Print/Prindi], seejärel valige printimise alustamiseks [OK].

Printimine vastavalt määratud pildivalikutele

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Print order/Prindikorraldus].

 3. Määrake prindivalikud.

  • Prindimäärangute tegemise juhised leiate lõigust Digitaalne prindikorraldus (DPOF).
  • Kui prindikorraldus on määratud enne Wi-Fi-ühenduse loomist, siis jätkake punktist 4.
 4. Valige [Print/Prindi].

  • [Print/Prindi] saab valida ainult siis, kui pilt on valitud ning printer on printimiseks valmis.
 5. Seadistage [Paber settings/Paberi määrangud] ().

 6. Printige pilt.

  • [OK] valimisel printimine käivitub.

Ettevaatust

 • Kui kaamera on ühendatud Wi-Fi abil printeriga, siis ei ole pildistamine või video salvestamine võimalik.
 • Videosid ei ole võimalik printida.
 • Määrake enne printimist kindlasti paberiformaat.
 • Kõik printerid ei pruugi toetada failinumbri printimist.
 • Määrangu [Bordered/Äärisega] määramisel võivad osad printerid printida kuupäeva äärisele.
 • Mõne printeri puhul võib heledale taustale või äärisele prinditav kuupäev olla raskesti loetav.
 • RAW-kujutisi ei saa määranguga [Print order/Prindikorraldus] printida. Printimiseks valige [Print image/Prindi pilt].

Märkus

 • Kui kasutate kaamerat akutoitel, siis veenduge, et see oleks täielikult laetud.
 • Sõltuvalt faili suurusest ja pildikvaliteedist võib pärast [Print/Prindi] valimist veidi aega kuluda, enne kui printer hakkab printima.
 • Kui ekraanil kuvatakse [Cancel/Tühista], siis printimise peatamiseks vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp, seejärel valige [OK].
 • Kui prindite funktsiooniga [Print order/Prindikorraldus], siis saate valida ülejäänud piltide printimise jätkamiseks [Resume/Jätka] (kui peatasite eelnevalt printimise). Pidage silmas, et pärast printimise peatamist ei saa seda jätkata järgmistel juhtudel.
  • Kui muutsite prindikorraldust või kustutasite mõne prindikorraldusega määratud pildi enne printimise jätkamist.
  • Kui pildiregistri printimise määramisel muutsite enne printimise jätkamist paberi määranguid.
 • Kui printimise ajal tekib probleeme, siis vaadake lõiku Märkused.

Prindimäärangud

Sõltuvalt printerist võivad ekraanimenüüd ja mõned määrangud olla erinevad. Mõned määrangud ei pruugi olla saadaval. Lisateavet leiate printeri kasutusjuhendist.

Prindimäärangute menüü

 1. (1) Määrab kuupäeva või failinumbri printimise ().
 2. (2) Määrab prindiefektid ().
 3. (3) Määrab prinditavate koopiate arvu ().
 4. (4) Määrab prindiala ().
 5. (5) Määrab paberi suuruse, tüübi ja küljenduse (, , ).
 6. (6) Tagasi pildi valimise kuvasse.
 7. (7) Alustab printimist.
 8. (8) Kuvatakse valitud paberiformaat, -tüüp ja küljendus.
 • Sõltuvalt printerist ei pruugi osad määrangud olla valitavad.

Paper settings (Paberi määrangud)

 • Valige [Paper settings/Paberi määrangud].

[] Paberiformaadi määramine

 • Valige printeris kasutatava paberi formaat.

[] Paberitüübi määramine

 • Valige printeris kasutatava paberi tüüp.

[] Lehe küljenduse määramine

 • Valige leheküljendus.

Ettevaatust

 • Kui pildi kuvasuhe on erinev paberi kuvasuhtest, siis võidakse ääriseta printimise kasutamisel kujutist suures ulatuses kärpida. Samuti võidakse printida pildid madalama eraldusvõimega.

[] Kuupäeva/failinumbri printimise määramine

 • Valige [].
 • Valige prinditav info.

[] Prindiefektide määramine (pildi optimeerimine)

 • Valige [Pildi optimeerimine].
 • Valige prindiefektid.

Ettevaatust

 • Laiendatud ISO-valgustundlikkuse (H) määrangutega tehtud fotode võtteinfosse salvestatud ISO-valgustundlikkused võidakse printimisel valesti tuvastada.
 • Prindiefektide ja muude valikute [Default/Vaikemäärangud] viitavad printeri tootja poolt määratud vaikemäärangutele. Üksikasjad valiku [Default/Vaikemäärangud] kohta leiate printeri kasutusjuhendist.

[] Koopiate arvu määramine

 • Valige [Koopiate arv].
 • Valige prinditavate koopiate arv.

Pildi kärpimine

Valige kärpimine viimase toiminguna enne printimist. Kui muudate prindimääranguid pärast piltide kärpimist, siis võib juhtuda, et peate määrama kärpimise määrangud uuesti.

 1. Valige prindimäärangute menüüst [Cropping/Kärpimine].

 2. Määrake kärpimisraami suurus, asend ja kuvasuhe.

  • Printer prindib vaid kärpimisraami sisse jääva kujutise osa. Kärpimisraami kuju (kuvasuhet) saab muuta määranguga [Paper settings/Paberi määrangud].

  Kärpimisraami suuruse muutmine

  Vajutage kärpimisraami suuruse muutmiseks nuppe Suurendamine või Register.

  Kärpimisraami liigutamine

  Raami vertikaalselt või horisontaalselt liigutamiseks kasutage klahve Üles-klahvAlla-klahvVasakule-klahvParemale-klahv.

  Kärpimisraami suuna muutmine

  Iga nupu INFO vajutus vahetab kärpimisraami püst- ja rõhtasendit.

 3. Vajutage kärpimisfunktsioonist väljumiseks nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

  • Kärbitud kujutist on võimalik kontrollida prindimäärangute menüü vasakust ülanurgast.

Ettevaatust

 • Pildi prinditava osa täpne kokkulangemine kärpimisraamis oleva osaga sõltub kasutatavast printerist.
 • Mida väiksem on kärpimisraam, seda madalam jääb prinditud pildi eraldusvõime.

Märkus

 • Printeri tõrgete lahendamine

 • Kui pärast printeri tõrke (tint või paber oli otsas vms) lahendamist ning [Continue/Jätka] valimist printimine ei jätku, siis kasutage printeri nuppe. Lisateavet printimise jätkamise kohta leiate printeri kasutusjuhendist.
 • Veateated

 • Kui printimise ajal tekkib tõrge, kuvatakse kaamera ekraanil veateade. Tõrke põhjuse kõrvaldamise järel jätkake printimist. Juhiseid printimisprobleemide lahendamiseks vaadake printeri kasutusjuhendist.
 • Paberi viga

 • Kontrollige, et paber oleks õigesti ühendatud.
 • Tindi viga

 • Kontrollige tindi olemasolu printeris ja jääktindimahuti seisundit.
 • Riistvara viga

 • Kontrollige printeri probleeme, mis ei ole seotud paberi ega tindiga.
 • Faili viga

 • Valitud pilti ei saa printida. Mõne teise kaameraga tehtud või arvutis redigeeritud piltide printimine võib ebaõnnestuda.