Διαμόρφωση

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ρυθμίσεις μενού της καρτέλας διαμόρφωσης [Διαμόρφωση].

στα δεξιά των τίτλων σελίδας υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε καταστάσεις Δημιουργικής ζώνης (AE με ευέλικτη προτεραιότητα/Πρόγραμμα AE/AE με προτεραιότητα κλείστρου/AE με προτεραιότητα διαφράγματος/Χειροκίνητη έκθεση/Bulb).