Έλεγχος αφής

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Έλεγχος αφής].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Η ρύθμιση [Ευαίσθητος] παρέχει καλύτερη απόκριση της οθόνης αφής σε σχέση με τη ρύθμιση [Τυπικός].
  • Για να απενεργοποιήσετε τους χειρισμούς αφής, επιλέξτε [Απενεργ.].

Προσοχή

 • Προφυλάξεις για τις λειτουργίες του πάνελ αφής

 • Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως νύχια ή στυλό διαρκείας, για χειρισμούς αφής.
 • Αν τα δάκτυλά σας είναι υγρά, μην προχωρήσετε σε χειρισμούς αφής. Αν η οθόνη έχει υγρασία ή αν τα δάκτυλά σας είναι υγρά, μπορεί να μην αποκρίνεται ο πίνακας αφής ή να προκληθεί βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη μηχανή και σκουπίστε την υγρασία με ένα πανί.
 • Αν κολλήσετε μια προστατευτική μεμβράνη του εμπορίου ή άλλο αυτοκόλλητο στην οθόνη, μπορεί να ελαττωθεί η απόκριση των λειτουργιών αφής.
 • Επίσης, η μηχανή ενδέχεται να μην αποκριθεί αν εκτελέσετε γρήγορα κάποια λειτουργία αφής, ενώ έχει οριστεί η επιλογή [Ευαίσθητος].