Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται ο τρόπος ασύρματης σύνδεσης της μηχανής σε smartphone, υπολογιστή, διακομιστή FTP ή υπηρεσία Web μέσω Bluetooth ή Wi-Fi και ο τρόπος αποστολής εικόνων, καθώς και ο τρόπος χρήσης ασύρματου τηλεχειριστηρίου ή συσκευής GPS.

Προσοχή

  • Σημαντικό

  • Λάβετε υπόψη ότι η Canon δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε λανθασμένες ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας κατά τη χρήση της μηχανής. Επιπλέον, η Canon δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν άλλη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση της μηχανής.

    Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, θέστε σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με δική σας ευθύνη και κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Η Canon δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλες παραβιάσεις ασφαλείας.