Μεταφορά εικόνων σε διακομιστές FTP

Οι εικόνες σας μπορούν να μεταφερθούν σε διακομιστή FTP στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η μηχανή.

Προετοιμασία

Απαιτείται υπολογιστής με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα. Επίσης, ο υπολογιστής θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί εκ των προτέρων ώστε να λειτουργεί ως διακομιστής FTP.

 • Windows 10 (έκδ. 1607 ή νεότερη)
 • Windows 8.1, Windows 8.1 Pro

Για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή ώστε να λειτουργεί ως διακομιστής FTP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή.

Συνδέστε εκ των προτέρων τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί ως διακομιστής FTP στο σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση στο σημείο πρόσβασης

 1. Ορίστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στην επιλογή [Ενεργ.].

 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 3. Επιλέξτε [Μεταφορά εικ σε διακομ FTPΜεταφορά εικ σε διακομ FTP].

 4. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

 5. Επιλέξτε [Μέθοδος ρύθμισης].

  • Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν [ΟΚ], για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
  • Επιλέξτε [Διαμόρφωση σε σύνδεση] για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις σύνδεσης και να συνδεθείτε στη συνέχεια με το δίκτυο.
  • Επιλέξτε [Διαμόρφωση εκτός σύνδεσης] για να διαμορφώσετε εκτός σύνδεσης τις ρυθμίσεις σύνδεσης του διακομιστή.
 6. Επιλέξτε [Σύνδεση με WPS].

  • Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συνδεθείτε μέσω WPS (κατάστασης PBC). Για να συνδεθείτε σε σημεία πρόσβασης με άλλους τρόπους, ανατρέξτε στη σελίδα Wi-Fi Σύνδεση μέσω σημείων πρόσβασης.
 7. Επιλέξτε [WPS (κατ. PBC)].

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 8. Πατήστε το πλήκτρο WPS στο σημείο πρόσβασης.

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση του πλήκτρου WPS και τον χρόνο για τον οποίο πρέπει να το κρατήσετε πατημένο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του σημείου πρόσβασης.
  • Επιλέξτε [ΟΚ], για να ξεκινήσει η σύνδεση με το σημείο πρόσβασης. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, μόλις η μηχανή συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.
 9. Επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης της διεύθυνσης IP.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 10. Επιλέξτε ένα στοιχείο IPv6.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].

Διαμόρφωση ρυθμίσεων σύνδεσης διακομιστή FTP

 1. Επιλέξτε κατάσταση FTP.

  • Για ασφαλή μεταφορά μέσω FTP με πιστοποιητικό ρίζας, επιλέξτε [FTPS]. Λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις του πιστοποιητικού ρίζας θα βρείτε στην ενότητα Ρύθμ ριζικ πιστοπ.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
 2. Επιλέξτε [Ρύθμιση δ/νσης].

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
  • Εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο, αν έχετε καθορίσει την επιλογή [Αυτόματη ρύθμιση] για τη διεύθυνση IP ή την επιλογή [Χειροκίνητη ρύθμιση] για τη διεύθυνση DNS.
  • Εμφανίζεται μια οθόνη για εισαγωγή αριθμών, αν έχετε καθορίσει την επιλογή [Απενεργ.] για τη διεύθυνση DNS.
 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή FTP.

  • Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο (), για να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP. Εάν χρησιμοποιείται DNS, εισαγάγετε το όνομα τομέα.
  • Για να επιβεβαιώσετε τις τιμές που εισαγάγατε και να επιστρέψετε στην οθόνη για το βήμα 2, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 4. Διαμορφώστε τον αριθμό θύρας.

  • Όπως πάντα, ορίστε τη ρύθμιση [Ρύθμιση αρ. θύρας] σε 00021.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
 5. Διαμορφώστε τη ρύθμιση της παθητικής κατάστασης.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
  • Εάν, στο βήμα 8, εμφανιστεί ένα Σφάλμα 41 (Αδυναμία σύνδεσης σε διακομιστή FTP), ίσως να επιλυθεί αν ορίσετε την επιλογή [Παθητική κατάσταση] σε [Ενεργ.].
 6. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

  • Δεν εμφανίζεται, αν επιλέξατε [FTPS] στο βήμα 1.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
 7. Διαμορφώστε τη μέθοδο σύνδεσης.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
 8. Καθορίστε έναν φάκελο προορισμού.

  • Επιλέξτε [Αρχικός φάκελος] για να αποθηκεύονται οι εικόνες στον ριζικό φάκελο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του διακομιστή FTP.
  • Επιλέξτε [Επιλογή φακέλου] για να οριστεί ο φάκελος προορισμού μέσα στον ριζικό φάκελο. Εάν ο φάκελος δεν υπάρχει, δημιουργείται αυτόματα.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
  • Όταν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, επιλέξτε [ΟΚ] για να θεωρείται αξιόπιστος ο διακομιστής προορισμού.
 9. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Δεν εμφανίζεται σε διαμόρφωση για εργασία εκτός σύνδεσης.

Έτσι ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις σύνδεσης για τη μεταφορά FTP.

Ρυθμίσεις μεταφοράς FTP

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταφορά FTP και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις μεταφοράς FTP].

 3. Επιλέξτε ένα στοιχείο για διαμόρφωση.

  • Αυτόματη μεταφορά

   Επιλέξτε [Ενεργ.] για αυτόματη μεταφορά εικόνων στον διακομιστή FTP αμέσως μετά τη λήψη. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη στατικών εικόνων ως συνήθως ενώ γίνεται μεταφορά εικόνων.

   Προσοχή

   • Πριν από τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα στη μηχανή. Αν κάνετε λήψη χωρίς εγγραφή των εικόνων, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς τους.
   • Δεν υποστηρίζεται η αυτόματη μεταφορά ταινιών κατά την εγγραφή. Μετά την εγγραφή, μεταφέρετε τις ταινίες όπως περιγράφεται στις ενότητες Ταυτόχρονη μεταφορά πολλών εικόνων ή Προσθήκη λεζάντας πριν από τη μεταφορά.
   • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των εικόνων κατά τη μεταφορά τους.

   Σημείωση

   • Κατά τη συνεχή λήψη, οι εικόνες μεταφέρονται στον διακομιστή FTP με τη σειρά που λήφθηκαν.
   • Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποθηκεύονται και στην κάρτα.
   • Τυχόν εικόνες για τις οποίες αποτυγχάνει ή διακόπτεται η μεταφορά, μεταφέρονται αυτόματα όταν αποκατασταθεί η σύνδεση (). Οι εικόνες αυτές μπορούν επίσης να μεταφερθούν όλες μαζί, χειροκίνητα, αργότερα ().
   • Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις δικτύου (όπως στις ρυθμίσεις διακομιστή FTP) πριν να ξεκινήσει η αυτόματη μεταφορά FTP θα αποτρέψουν την αυτόματη μεταφορά.
  • ΜΤΦ τύπου/μεγέθους

   Στη ρύθμιση [Μέγεθ. JPEG σε μετ.], μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος των εικόνων για μεταφορά. Για παράδειγμα, για τη μεταφορά μικρότερων εικόνων JPEG, εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί να εγγράφει τις μεγαλύτερες εικόνες JPEG στη μία κάρτα και τις μικρότερες εικόνες JPEG στην άλλη, επιλέξτε [ΕλάχιστJPEG].

   Στη ρύθμιση [ΜΤΦ RAW+JPEG] ή [Μεταφορά RAW+HEIF], μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο των εικόνων για μεταφορά.

   Σημείωση

   • Εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί για εγγραφή των εικόνων RAW στη μία κάρτα και των εικόνων JPEG ή HEIF στην άλλη, καθορίστε ποιες εικόνες θέλετε να μεταφέρετε από τη ρύθμιση [ΜΤΦ RAW+JPEG] ή [Μεταφορά RAW+HEIF]. Παρομοίως, καθορίστε την προτίμησή σας για τη μεταφορά, όταν καταγράφονται ταυτόχρονα εικόνες RAW+JPEG ή RAW+HEIF σε μία κάρτα.
   • Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποθηκεύονται και στην κάρτα.
   • Όταν εικόνες του ίδιου μεγέθους καταγράφονται ταυτόχρονα και στις δύο κάρτες, προτεραιότητα για τη μεταφορά έχουν οι εικόνες που καταγράφονται στην κάρτα που έχει επιλεγεί για [Εγγρ/Προβολ Λήψη] ή [Προβολή Λήψη] στην [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου].
  • Μεταφορά με SET

   Εάν έχει οριστεί η επιλογή [Ενεργ.], απλώς πατήστε το πλήκτρο SET για να μεταφέρετε την εικόνα που εμφανίζεται. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη στατικών εικόνων ως συνήθως ενώ γίνεται μεταφορά εικόνων.

   Σημείωση

   • Οι ταινίες δεν μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
  • Ρύθμ ριζικ πιστοπ

   Αν επιλέξατε την κατάσταση FTP [FTPS] κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων σύνδεσης, πρέπει να εισαχθεί στη μηχανή το πιστοποιητικό ρίζας που χρησιμοποιεί ο διακομιστής FTPS.

   Προσοχή

   • Στη μηχανή μπορούν να εισαχθούν μόνο τα πιστοποιητικά ρίζας με όνομα αρχείου «ROOT.CER», «ROOT.CRT» ή «ROOT.PEM».
   • Στη μηχανή μπορεί να εισαχθεί μόνο ένα αρχείο πιστοποιητικού ρίζας. Εισαγάγετε εκ των προτέρων μια κάρτα που περιέχει το αρχείο πιστοποιητικού ρίζας.
   • Η κάρτα προτεραιότητας που έχει επιλεχθεί για την επιλογή [Εγγρ/Προβολ Λήψη] ή [Προβολή Λήψη] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου] χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πιστοποιητικού.
   • Ίσως να μην είναι δυνατό να θεωρούνται αξιόπιστοι οι διακομιστές με τους οποίους προσπαθείτε να συνδεθείτε μέσω συνδέσεων FTPS με αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

   Επιλέξτε [Φόρτωση ριζ πιστοπ από κάρτα] για να εισαγάγετε το πιστοποιητικό ρίζας στην κάρτα.

   Για να ελέγξετε για ποιον εκδόθηκε και ποιος εξέδωσε το πιστοποιητικό ρίζας, καθώς και την περίοδο ισχύος, επιλέξτε [Προβολή στοιχείων ριζ πιστοπ].

   Για να διαγράψετε το πιστοποιητικό ρίζας που έχει εισαχθεί στη μηχανή, επιλέξτε [Διαγραφή ριζικού πιστοπ].

  • Εξοικονόμ ενέργειας

   Εάν έχει οριστεί η επιλογή [Ενεργ.] και δεν μεταφερθεί καμία εικόνα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η μηχανή θα αποσυνδεθεί από τον διακομιστή FTP και θα τερματιστεί η σύνδεση Wi-Fi. Η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα, όταν η μηχανή θα είναι και πάλι έτοιμη για μεταφορά εικόνων. Εάν προτιμάτε να μην τερματιστεί η σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε [Απενεργ.].

Ταυτόχρονη μεταφορά πολλών εικόνων

Μετά τη λήψη, μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες και να τις μεταφέρετε όλες μαζί, ή μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες που δεν έχουν αποσταλεί ή εικόνες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποσταλούν νωρίτερα.

Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη στατικών εικόνων ως συνήθως κατά τη μεταφορά.

Προσοχή

 • Η μεταφορά εικόνων που βρίσκεται σε εξέλιξη διακόπτεται εάν μεταβείτε στην κατάσταση ταινίας. Για να συνεχιστεί η μεταφορά εικόνων, μεταβείτε στην κατάσταση ταινίας.

Επιλογή εικόνων για μεταφορά

 1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Μεταφορά εικόνων].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή/ΜΤΦ εικόνας].

 3. Επιλέξτε [Μεταφορά FTP].

 4. Επιλέξτε [Επιλ.Εικ.].

 5. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να μεταφέρετε.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, για να επιλέξετε μια εικόνα που θέλετε να μεταφερθεί και πατήστε SET.
  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να προσθέσετε ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και πατήστε SET.
  • Μπορείτε να περιστρέψετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 αριστερόστροφα για αλλαγή σε επιλογή των εικόνων από την προβολή 3 εικόνων. Για να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 δεξιόστροφα.
  • Για να επιλέξετε άλλες εικόνες για μεταφορά, επαναλάβετε το βήμα 5.
  • Μετά την επιλογή της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 6. Επιλέξτε [Μεταφορά FTP].

 7. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Οι επιλεγμένες εικόνες μεταφέρονται στον διακομιστή FTP.

Επιλογή πολλών εικόνων

Είναι δυνατή η μεταφορά πολλαπλών εικόνων μαζί αφού επιλέξετε μια μέθοδο επιλογής. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη στατικών εικόνων ως συνήθως ενώ γίνεται μεταφορά εικόνων.

 1. Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Επιλογή/ΜΤΦ εικόνας].

 2. Επιλέξτε [Πολλαπλά].

 3. Επιλέξτε τη μέθοδο επιλογής που θα χρησιμοποιηθεί.

  • Επιλογή εύρους

   • Επιλέξτε [Επιλογή εύρους]. Επιλέξτε την πρώτη και την τελευταία εικόνα του επιθυμητού εύρους και όλες οι εικόνες του εύρους θα επισημανθούν με το σημάδι επιλογής [Έλεγχος], ενώ θα σταλεί ένα αντίγραφο κάθε εικόνας.
   • Για να αλλάξετε τον αριθμό εικόνων στην προβολή ευρετηρίου, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2.
  • Σε φάκελο

   • Με την επιλογή [Αποτυχία ΜΤΦ εικόνων φακέλου] επιλέγονται όλες οι εικόνες στον επιλεγμένο φάκελο των οποίων η μεταφορά απέτυχε.
   • Με την επιλογή [Μη-μεταφερθείσες εικ.φακέλου] επιλέγονται όλες οι εικόνες του επιλεγμένου φακέλου που δεν έχουν αποσταλεί.
   • Με την επιλογή [Διαγρ. ιστορικού ΜΤΦ φακέλου] διαγράφεται το ιστορικό μεταφορών των εικόνων στον επιλεγμένο φάκελο. Μετά τη διαγραφή του ιστορικού μεταφορών, μπορείτε να επιλέξετε [Μη-μεταφερθείσες εικ.φακέλου] και να μεταφέρετε ξανά όλες τις εικόνες του φακέλου.
  • Σε κάρτα

   • Με την επιλογή [Αποτυχία ΜΤΦ εικόνων κάρτας] επιλέγονται όλες οι εικόνες στην επιλεγμένη κάρτα των οποίων η μεταφορά απέτυχε.
   • Με την επιλογή [Μη-μεταφερθείσες εικ. κάρτας] επιλέγονται όλες οι εικόνες της επιλεγμένης κάρτας που δεν έχουν αποσταλεί.
   • Με την επιλογή [Διαγρ. ιστορικού ΜΤΦ κάρτας] διαγράφεται το ιστορικό μεταφορών των εικόνων στην επιλεγμένη κάρτα. Μετά τη διαγραφή του ιστορικού μεταφορών, μπορείτε να επιλέξετε [Μη-μεταφερθείσες εικ. κάρτας] και να μεταφέρετε ξανά όλες τις εικόνες της κάρτας.
 4. Επιλέξτε [Μεταφορά FTP].

 5. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Οι επιλεγμένες εικόνες μεταφέρονται στον διακομιστή FTP.

Μεταφορά εικόνων RAW+JPEG ή RAW+HEIF

Για τις εικόνες RAW+JPEG ή RAW+HEIF, μπορείτε να καθορίσετε την εικόνα που θα μεταφερθεί.

 1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Μεταφορά εικόνων].

 2. Επιλέξτε τον τύπο των εικόνων για μεταφορά.

  • ΜΤΦ RAW+JPEG

   • Επιλέξτε [ΜΤΦ RAW+JPEG], και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Μόνο JPEG], [Μόνο RAW] ή [RAW+JPEG].
  • Μεταφορά RAW+HEIF

   • Επιλέξτε [Μεταφορά RAW+HEIF], και, στη συνέχεια, επιλέξτε [HEIF μόνο], [Μόνο RAW] ή [RAW+HEIF].

Προσοχή

 • Ορισμένα στοιχεία μενού δεν είναι διαθέσιμα κατά τη μεταφορά εικόνων.

Σημείωση

 • Αυτή η ρύθμιση είναι συνδεδεμένη με τις ρυθμίσεις [ΜΤΦ RAW+JPEG] και [Μεταφορά RAW+HEIF] της οθόνης [ΜΤΦ τύπου/μεγέθους] ().

Προσθήκη λεζάντας πριν από τη μεταφορά

Μπορείτε να προσθέσετε μια αποθηκευμένη λεζάντα σε κάθε εικόνα, πριν από τη μεταφορά. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να ενημερώσετε τον παραλήπτη για τον αριθμό των αντιτύπων, για παράδειγμα. Λεζάντες προστίθενται και στις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη μηχανή.

 • Μπορείτε να δείτε τις λεζάντες που έχουν προστεθεί στις εικόνες, ελέγχοντας τις πληροφορίες Exif στα σχόλια του χρήστη.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε λεζάντες με το EOS Utility ().
 1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Μεταφορά εικόνων].

 2. Επιλέξτε [Μεταφορά με λεζάντα].

  • Εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που προβλήθηκε.
 3. Καθορίστε τη λεζάντα.

  • Επιλέξτε [Λεζάντα], και στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε το περιεχόμενο της λεζάντας.

 4. Επιλέξτε [Μεταφορά].

  • Η εικόνα μεταφέρεται μαζί με τη λεζάντα. Μετά τη μεταφορά, η προβολή επιστρέφει στην οθόνη [Μεταφορά εικόνων].

Προσοχή

 • Δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλες εικόνες από την οθόνη [Μεταφορά με λεζάντα]. Για να επιλέξετε άλλη εικόνα για μεταφορά με λεζάντα, προβάλλετε τη συγκεκριμένη εικόνα πριν να εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

Αυτόματη επανάληψη, αν αποτύχει η μεταφορά

Εάν αποτύχει η μεταφορά, η ένδειξη προσπέλασης της μηχανής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, αφού πατήσετε το πλήκτρο MENU και επιλέξετε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

Για να επιλύσετε το σφάλμα που εμφανίζεται, ανατρέξτε στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ().

Από τη στιγμή που θα επιλύσετε το ζήτημα, οι εικόνες που δεν ήταν δυνατό να μεταφερθούν αρχικά μεταφέρονται αυτόματα. Εφόσον είναι ενεργή αυτή η επιλογή, η μεταφορά επιχειρείται ξανά αυτόματα μετά από αστοχία, είτε χρησιμοποιείται η αυτόματη μεταφορά είτε οι εικόνες που καταγράφονται μεταφέρονται μέσω FTP. Έχετε υπόψη ότι αν ακυρώσετε τη μεταφορά ή απενεργοποιήσετε τη μηχανή, δεν επιχειρείται αυτόματη επανάληψη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ταυτόχρονη μεταφορά πολλών εικόνων και μεταφέρετε τις εικόνες σύμφωνα με τις ανάγκες.

Σημείωση

 • Για αυτόματη αποσύνδεση και τερματισμό της σύνδεσης Wi-Fi μετά τη μεταφορά, μπορείτε να διαμορφώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας στην οθόνη [Ρυθμίσεις μεταφοράς FTP] ().
 • Εάν προτιμάτε να μην τερματιστεί η σύνδεση Wi-Fi, ορίστε τη ρύθμιση [Εξοικονόμ ενέργειας] της οθόνης [Ρυθμίσεις μεταφοράς FTP] () στην επιλογή [Απενεργ.].

Προβολή εικόνων που μεταφέρθηκαν

Οι εικόνες που μεταφέρονται στον διακομιστή FTP αποθηκεύονται στον παρακάτω φάκελο όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις του διακομιστή FTP.

 • Φάκελος προορισμού του διακομιστή FTP

  • Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του διακομιστή FTP, οι εικόνες αποθηκεύονται στη [Μονάδα C] → Φάκελος [Inetpub] → Φάκελος [ftproot], ή σε έναν υποφάκελο αυτού του φακέλου.
  • Αν έχει αλλάξει ο ριζικός φάκελος του προορισμού μεταφοράς στις ρυθμίσεις διακομιστή FTP, ρωτήστε τον διαχειριστή του διακομιστή FTP πού μεταφέρονται οι εικόνες.