Επανασύνδεση μέσω Wi-Fi

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επανασυνδεθείτε μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ρυθμίσεις σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ορίστε την επιλογή στην οποία θα συνδεθείτε μέσω Wi-Fi από το εμφανιζόμενο ιστορικό. Αν η επιλογή δεν εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για εναλλαγή οθονών.
  • Εάν το στοιχείο [Ιστορικό σύνδεσης] έχει οριστεί σε [Να μην εμφανιστεί], το ιστορικό δεν θα εμφανιστεί ().
 3. Χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή.

  [Smartphone] Smartphone

  • Εκκινήστε το Camera Connect.
  • Αν ο προορισμός σύνδεσης του smartphone έχει αλλάξει, επαναφέρετε τη ρύθμιση για σύνδεση μέσω Wi-Fi με τη μηχανή ή το ίδιο σημείο πρόσβασης με τη μηχανή.

   Κατά την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη «_Canon0A» στο τέλος του SSID.

  [Υπολογιστής] Υπολογιστής

  • Στον υπολογιστή, ξεκινήστε το λογισμικό EOS.
  • Αν ο προορισμός σύνδεσης του υπολογιστή έχει αλλάξει, επαναφέρετε τη ρύθμιση για σύνδεση μέσω Wi-Fi με τη μηχανή ή το σημείο πρόσβασης της μηχανής.

   Κατά την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε υπολογιστή μέσω Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη «_Canon0A» στο τέλος του SSID.

  [Μεταφορά εικ σε διακομ FTP] Μεταφορά FTP

  • Εάν οι ρυθμίσεις του διακομιστή FTP άλλαξαν σε σύνδεση με άλλες συσκευές, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση μέσω Wi-Fi με τη μηχανή ή το σημείο πρόσβασης της μηχανής.

   Κατά την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε διακομιστή FTP μέσω Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη «_Canon0A» στο τέλος του SSID.