Grundlæggende betjening

Sådan holder du kameraet

 • Visning af skærmen, mens du optager

  Når du optager, kan du vippe skærmen for at justere den. Se Brug af skærmen for at få yderligere oplysninger.

  • (1) Normal vinkel
  • (2) Lav vinkel
  • (3) Høj vinkel
 • Optagelse gennem søgeren

  Hold kameraet stille for at undgå kamerarystelser og opnå skarpe billeder.

  • (1) Vandret optagelse
  • (2) Lodret optagelse

  1. Hold godt fast på kameraet i kameragrebet med højre hånd.
  2. Støt undersiden af objektivet med venstre hånd.
  3. Hvil din højre pegefinger let på udløserknappen.
  4. Hvil armene og albuerne let ind mod overkroppen.
  5. Placér den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.
  6. Hold kameraet tæt på ansigtet, og se gennem søgeren.

Udløserknap

Udløserknappen har to trin. Du kan trykke udløserknappen halvt ned. Derefter kan du fortsætte med at trykke udløserknappen helt ned.

Tryk halvt ned

Det aktiverer autofokus og systemet med automatisk eksponering, der indstiller lukkertiden og blændeværdien.

Eksponeringsværdien (lukkertid og blændeværdi) vises på skærmen, i søgeren eller på LCD-panelet i ca. 8 sek. (lysmålingstimer/Tidsindstilling 8 sek.).

Tryk helt ned

Dette udløser lukkeren, og der tages et billede.

 • Forebyggelse af kamerarystelse

  Håndholdte kameraers bevægelse under eksponering kaldes kamerarystelser. Det kan forårsage slørede billeder. Bemærk følgende, for at undgå kamerarystelser:

  • Hold kameraet stille som vist i Sådan holder du kameraet.
  • Tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere, og tryk derefter langsomt udløserknappen helt i bund.

Bemærk

 • Kameraet holder stillbilledpause, før der tages et billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned og straks trykker den helt ned.
 • Selv under menuvisning eller billedafspilning kan du gå tilbage til optagelsesstandby ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Kommandovælger

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Kommandovælger vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. MODE, Valg af fremføringsmetode/AF-funktion, Valg af flasheksponeringskompensation/målingsmetode eller Multifunktion, og drej derefter vælgeren Kommandovælger.

  Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, skifter kameraet tilbage til optagelsesstandby.

  • Bruges til handlinger såsom indstilling af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.
 • (2) Drej kun Kommandovælger vælgeren.

  Drej vælgeren Kommandovælger, mens du ser på skærmen, i søgeren eller i LCD-panelet.

  • Brug denne vælger til at indstille lukkertid, blændeværdien osv.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, også når kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Quick Control-vælger 1

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Quick Control-vælger 1 vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. MODE, Valg af fremføringsmetode/AF-funktion, Valg af flasheksponeringskompensation/målingsmetode eller Multifunktion, og drej derefter vælgeren Quick Control-vælger 1.

  Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, skifter kameraet tilbage til optagelsesstandby.

  • Bruges til betjeninger såsom valg af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.
 • (2) Drej kun Quick Control-vælger 1 vælgeren.

  Drej vælgeren Quick Control-vælger 1, mens du ser på skærmen, i søgeren eller i LCD-panelet.

  • Bruges til betjeninger såsom indstilling af mægden af eksponeringskompensation og indstillingen af blændeværdien for manuelle eksponeringer.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, også når kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Quick Control-vælger 2

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Quick Control-vælger 2 vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. MENU, og drej derefter vælgeren Quick Control-vælger 2.

  Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, skifter kameraet tilbage til optagelsesstandby.

  • Bruges til betjeninger såsom skift mellem hovedfaner på menuskærmen.
 • (2) Drej kun Quick Control-vælger 2 vælgeren.

  Drej vælgeren Quick Control-vælger 2, mens du ser på skærmen, i søgeren eller i LCD-panelet.

  • Bruges til betjeninger såsom indstilling af ISO-hastighed.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, også når kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Multikontrol

Multikontrol er en tast med otte retninger med midterknap. Hvis du vil bruge den, skal du trykke let på den med spidsen af tommelfingeren.

 • Eksempler på brug af multikontroller
  • AF-punkt/forstørret rammebevægelse i stillbilledoptagelse eller filmoptagelse
  • Hvidbalancekorrektion
  • Placering af det forstørrede område i forbindelse med afspilning
  • Quick Control
  • Valg af eller indstilling af menupunkter

Metodeknap

Du kan indstille optagelsesmetode.

 • Tryk på knappen MODE, og brug derefter Kommandovælger, Quick Control-vælger 1, Quick Control-vælger 2 eller Multikontrol for at vælge optagelsesmetode.

Multifunktionsknap

Ved at trykke på knappen Multifunktion og dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 kan du indstille ISO-hastigheden (), fremføringsmetoden (), AF-funktionen (), hvidbalancen () og flasheksponeringskompensationen ().

Hvis du vil vælge AF-området, skal du trykke på AF-punktvalg-knappen (Tidsindstilling 6 sek.) og derefter trykke på Multifunktion-knappen.

AF-startknap/smart-kontrol

På denne kontrol kan du trykke på midten eller trække med fingeren.

 • Når du trykker på AF-start-knappen, aktiveres autofokus Dette svarer til at trykke udløserknappen halvt ned.
 • Du kan flytte AF-punktet ved at trække på smart-kontrollen, når du har trykket på AF-punktvalg-knappen. Du kan også justere følsomheden – den mængde, AF-punktet flytter sig som reaktion på trækning ().
 • [Direkte AF-pkt.valg (under mål.)] kan tildeles til denne kontrol ved at vælge [Smart-kontrol] i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper]. Tildeling af denne funktion gør det muligt at vælge AF-punkter direkte, så længe lysmålingstimeren kører.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved brug af smart-kontrollen

 • Hvis reaktionsevne er dårlig, fordi du er iført handsker, kan du bruge denne kontrol uden at have handsker på.
 • Kameraet reagerer muligvis ikke på berøringsbetjeninger med våde fingre.

Multifunktionslås

Konfigurer [Indstilling: Multifunktionslås] () og indstil knappen til afbryder/multifunktionslås til Multifunktionslås for at forhindre, at indstillingerne ændres, hvis der ved et uheld trykkes på kommandovælgeren, Quick Control-vælgeren, multikontrollen, kontrolringen eller touchscreenen.

Knap til skift af oplysninger/belysning på LCD-panel

 • Hvert tryk på knappen Belysning af LCD-panel, ændrer oplysningerne på LCD-panelet.
 • Få lys på LCD-panelet ved at holde knappen Belysning af LCD-panel nede (Tidsindstilling 6 sek.).

Lodret optagelse

Lodret optagelsesknapper, som f.eks. vælger og multikontrol til er arrangeret tæt på bunden af kameraet ().

 1. (1) Multiffunktionsknap på lodret greb
 2. (2) Kommandovælger på lodret greb
 3. (3) Udløserknap på lodret greb
 4. (4) Multiffunktionsknap på lodret greb 2
 5. (5) Knap på greb til lodret til visning af dybdeskarphed
 1. (6) Multikontrol på lodret greb
 2. (7) AF-startknap på lodret greb/Smart-kontrol
 3. (8) Quick Control-vælger på lodret greb 2
 4. (9) AE-låseknap på lodret greb
 5. (10) Knap til AF-punktvalg på lodret greb

Kontrolring

Eksponeringskompensationen kan som standard indstilles ved at dreje kontrolringen på RF-objektiver eller objektivadaptere, samtidigt med at udløserknappen trykkes halvt ned i metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Program AE], [Lukkerprioriteret AE], [Blædeprioritet AE] eller [Manuel eksponering]. Ellers kan du tildele en anden funktion til kontrolringen ved at tilpasse betjeninger i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere] ().

Knapbagbelysning

Bagbelysning af knapperne MENU, Afspilning, Forstør/reducér, Slet og RATE/Stemmememo aktiveres, når LCD-paneler belyses, eller under visning af menu eller Quick Controls-skærm eller billedafspilning. Det gør det nemmere at se knaplayoutet, når der er svag belysning. Knapbagbelysning deaktiveres, når lysmålingstimeren starter, hvilket f.eks. udløses ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Info-knap

Hvert tryk på knappen INFO ændrer de oplysninger, der vises.

Følgende eksempelskærme er til stillbilleder.