Pokyny k řešení potíží

Dojde-li k výskytu problému s fotoaparátem, nejprve si přečtěte tyto pokyny k řešení potíží. Pokud tyto pokyny k řešení potíží problém nevyřeší, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

Problémy související s napájením

Fotoaparát nelze nabít.

Fotoaparát se neaktivuje ani při zapnutí.

 • Nabijte fotoaparát ().

Když je fotoaparát vypnutý, kontrolka stále svítí nebo bliká.

 • Kontrolka zůstane rozsvícená nebo bude několik sekund blikat, pokud je fotoaparát vypnut během záznamu snímku na kartu. Po dokončení záznamu snímku se napájení automaticky vypne.

Výdrž baterie není příliš velká.

 • Doporučuje se používat plně nabitý fotoaparát ().
 • Následující operace snižují výdrž baterie a počet dostupných snímků.

  • Dlouhodobější zaznamenávání filmů
  • Používání funkcí bezdrátové komunikace

Fotoaparát se samovolně vypne.

 • Je povolena funkce úspory energie ().

Problémy související s fotografováním

Nelze fotografovat ani zaznamenávat žádné snímky.

 • Zkontrolujte, zda je karta správně vložena ().
 • Pokud je karta plná, vyměňte ji nebo vymažte nepotřebné snímky pro uvolnění místa (, ).
 • Před záznamem filmů zakažte Wi-Fi. Během připojení prostřednictvím Wi-Fi nelze zaznamenávat filmy.

Kartu nelze použít.

Snímek je rozostřený nebo rozmazaný.

 • Tlačítko spouště tiskněte jemně, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu (, ).

Zobrazí se ikona [Omezení záznamu filmu].

 • Po opakovaných záznamech filmů nebo při dlouhodobějším udržování fotoaparátu v pohotovostním režimu záznamu filmu se může zobrazit ikona [Omezení záznamu filmu]. Pokud budete pokračovat v záznamu filmů během zobrazení ikony [Omezení záznamu filmu], fotoaparát se za přibližně 3 minuty automaticky vypne. Když se zobrazí ikona [Omezení záznamu filmu], vypněte fotoaparát a počkejte, až vychladne.

Během záznamu filmu se zobrazí červená ikona Varování před vysokou teplotou (červená).

 • Indikuje vysokou vnitřní teplotu fotoaparátu. Zobrazení červené ikony [Varování před vysokou teplotou (červená)] značí, že záznam filmu se brzy automaticky zastaví.

Záznam filmu se zastaví.

 • Pokud je rychlost zápisu na kartu malá, záznam filmu se může automaticky zastavit. Podrobnosti o kartách, které mohou zaznamenávat filmy, viz Karty umožňující zaznamenávat filmy. Rychlost zápisu karty zjistíte na webových stránkách výrobce karty atd.
 • Pokud se rychlost zápisu nebo čtení zdá malá, naformátujte kartu ().
 • Záznam filmu se automaticky zastaví po 9 min a 59 s.

Během záznamu filmu se vyskytuje blikání obrazu nebo vodorovné pruhy.

 • Blikání, vodorovné pruhy (šum) nebo nepravidelné expozice mohou být během záznamu filmu způsobeny zářivkovým osvětlením, LED osvětlením nebo jinými světelnými zdroji. Rovněž lze zaznamenat změny expozice (jasu) nebo barevného odstínu.

Objekt vypadá během záznamu filmu zkresleně.

 • Pokud pohybujete fotoaparátem doleva nebo doprava (panorámování) nebo fotografujete pohybující se objekt, může obraz vypadat zkresleně.

Během záznamu filmu nemohu pořizovat statické snímky.

 • Během záznamu filmu nelze pořizovat statické snímky. Před pořizováním statických snímků zastavte záznam filmu.

Problémy s bezdrátovými funkcemi

Nelze se spárovat se smartphonem.

 • Použijte smartphone kompatibilní se specifikací Bluetooth verze 4.2 nebo novější.
 • Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
 • Spárování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení Bluetooth smartphonu. Nainstalujte si do smartphonu speciální aplikaci Camera Connect (zdarma) ().
 • Spárování s dříve spárovaným smartphonem není možné, pokud ve smartphonu zůstanou informace o spárování registrované pro jiný fotoaparát. Pokud je tomu tak, odstraňte registrované informace o spárování fotoaparátu z nastavení Bluetooth ve smartphonu a opakujte párování ().

Operace, jako je fotografování a přehrávání, nejsou možné.

 • S navázaným spojením Wi-Fi nemusí být možné operace, jako je fotografování a přehrávání. Ukončete připojení Wi-Fi a potom proveďte operaci.

Nelze se znovu připojit ke smartphonu.

 • Pokud jste změnili nastavení nebo zvolili jiná nastavení, opětovné připojení nemusí být možné, a to ani u stejného fotoaparátu a smartphonu. V takovém případě vymažte nastavení připojení fotoaparátu z nastavení Wi-Fi ve smartphonu a znovu nastavte připojení.
 • Spojení nemusí být navázáno, pokud je spuštěna aplikace Camera Connect při změnách konfigurace připojení. V takovém případě aplikaci Camera Connect na chvíli ukončete a poté ji znovu spusťte.

Problémy s provozem

Provoz fotoaparátu je nepravidelný. Tlačítka nereagují.

 • Mohlo dojít k interní chybě. Fotoaparát vypněte současným podržením tlačítek přehrávání a Záznam filmů ve stisknuté poloze po dobu 8 sekund. Před opětovným zapnutím fotoaparátu stisknutím tlačítka napájení chvíli počkejte.

Problémy se zobrazením

Zobrazené datum a čas pořízení záznamu nejsou správné.

 • Zkontrolujte, zda je nastaveno správné datum a čas ().
 • Zkontrolujte časové pásmo a letní čas ().

Problémy s přehráváním

Snímky a filmy nelze přehrávat.

 • Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným fotoaparátem.
 • Filmy upravené pomocí počítače nelze přehrávat pomocí fotoaparátu.

Během přehrávání filmu lze slyšet mechanické zvuky nebo zvuky operací fotoaparátu.

 • Pokud provádíte manipulace na fotoaparátu během záznamu filmu, může vestavěný mikrofon fotoaparátu zaznamenávat rovněž zvuky činností fotoaparátu.

Zdá se, že film se na okamžik zastaví.

 • Významné změny expozice během záznamu filmu mohou způsobit, že se záznam na chvíli zastaví, dokud se jas nestabilizuje.