Připojení k počítači přes Wi-Fi

Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi-Fi a provádění operací fotoaparátu s použitím nástroje EOS Utility (software EOS). Nejnovější verzi nástroje EOS Utility nainstalujte do počítače před nastavením připojení (Wi-Fi).

Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.

Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility

Pomocí nástroje EOS Utility můžete importovat snímky z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.

Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

 1. Nastavte nastavení Wi-Fi na možnost [Povolit].

 2. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 3. Vyberte možnost [PočítačDálk. ovládání (EOS Utility)].

  • Pokud je zobrazena historie (), přepněte obrazovky voličem Rychloovladač 1 Rychloovladač 2 nebo multiovladačem Multiovladač.
 4. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 5. Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.

  • Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2) zobrazené na fotoaparátu.

Kroky prováděné na počítači (1)

 1. Vyberte SSID a pak zadejte heslo.

  Obrazovka počítače (příklad)

Kroky prováděné na fotoaparátu (2)

 1. Vyberte možnost [OK].

  • Zobrazí se následující zpráva. Symboly „******“ představují posledních šest číslic adresy MAC fotoaparátu, který chcete připojit.

Kroky prováděné na počítači (2)

 1. Spusťte nástroj EOS Utility.

 2. V aplikaci EOS Utility klikněte na položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/Párování přes síť Wi-Fi/LAN].

  • Pokud se zobrazí zpráva související s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
 3. Klikněte na možnost [Connect/Připojit].

  • Vyberte fotoaparát, ke kterému se chcete připojit, a pak klikněte na [Connect/Připojit].

Kroky prováděné na fotoaparátu (3)

 1. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

  • Vyberte možnost [OK].

Obrazovka [SmartphoneWi-Fi zapnuto]

 • Odpoj/ukonč.

  • Ukončí připojení Wi-Fi.
 • Potvrdit nast.

  • Nastavení lze zkontrolovat.
 • Podr. o chybě

  • Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Připojení k počítači přes Wi-Fi je nyní dokončeno.

Upozornění

 • Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, stane se toto:

  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
 • Fotoaparát nelze používat v režimu fotografování, pokud je nastaven do režimu záznamu filmů v nástroji EOS Utility.
 • Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být některé funkce dostupné.
 • Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
 • V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění závěrky proběhnout pomaleji.
 • Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se objekty proto nelze zobrazit plynule.

Přímý přenos

Když je fotoaparát připojen k aplikaci EOS Utility a je zobrazené hlavní okno aplikace EOS Utility, můžete z fotoaparátu přenášet snímky do počítače.

Výběr snímků k přenosu

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Přenos snímku].

 2. Vyberte možnost [Výběr/přenos sním.].

 3. Vyberte možnost [Přímý přenos].

 4. Vyberte možnost [Výb.sním.].

 5. Vyberte snímky, které chcete přenést.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • Pomocí ovladače Rychloovladač 1 přidejte v levé horní části displeje zaškrtnutí [Zaškrtnutí] a stiskněte NASTAVENÍ.
  • Otočením voliče Rychloovladač 2 doleva můžete přepnout na výběr snímků ze zobrazení po třech snímcích. Zpět do zobrazení jednotlivých snímků se vrátíte otočením ovladače Rychloovladač 2 doprava.
  • Chcete-li vybrat další snímky pro přenos, opakujte krok 5.
  • Po výběru snímku stiskněte tlačítko MENU.
 6. Vyberte možnost [Přenos].

 7. Vyberte možnost [OK].

  • Vybrané snímky se přenesou do počítače.

Výběr více snímků

Když zvolíte způsob výběru, lze přenést víc snímků najednou.

 1. Přístup k obrazovce [Výběr/přenos sním.].

 2. Vyberte způsob výběru.

Ve složce

 • Vyberte možnost [Výb.Složka].
 • Vyberte způsob výběru, kterému dáváte přednost.
  • Pomocí položky [Zvolit neúspěš. přenesené snímky] vyberete všechny snímky ve vybrané složce, u nichž došlo k chybě během přenosu.
  • Pomocí položky [Zvolit nepřenesené snímky] vyberete všechny neodeslané snímky ve vybrané složce.
  • Pomocí položky [Zvol.neúsp.přenes.sním.(Ochrana pouze)] vyberete všechny chráněné snímky ve vybrané složce, u nichž došlo k chybě během přenosu.
  • Pomocí položky [Zvol. nepřen. snímky (Ochrana pouze)] vyberete všechny neodeslané chráněné snímky ve vybrané složce.
  • Pomocí položky [Vymazat historii přenosu] vymažete historii přenosu snímků ve vybrané složce.
  • Po vymazání historie přenosu můžete pomocí položky [Zvolit nepřenesené snímky] znovu přenést všechny snímky ve složce.
  • Po vymazání historie přenosu můžete pomocí položky [Zvol. nepřen. snímky (Ochrana pouze)] znovu přenést všechny chráněné snímky ve složce.
 • Vyberte složku.
 • Výběrem možnosti [OK] přenesete všechny vybrané snímky do počítače.

Na kartě

 • Vyberte možnost [Všech.sn.].
 • Vyberte způsob výběru, kterému dáváte přednost.
  • Pomocí položky [Zvolit neúspěš. přenesené snímky] vyberete všechny snímky na kartě, u nichž došlo k chybě během přenosu.
  • Pomocí položky [Zvolit nepřenesené snímky] vyberete všechny neodeslané snímky na kartě.
  • Pomocí položky [Zvol.neúsp.přenes.sním.(Ochrana pouze)] vyberete všechny chráněné snímky na kartě, u nichž došlo k chybě během přenosu.
  • Pomocí položky [Zvol. nepřen. snímky (Ochrana pouze)] vyberete všechny neodeslané chráněné snímky na kartě.
  • Volbou [Vymazat historii přenosu] dojde k vymazání historie přenosu snímků na kartě.
  • Po vymazání historie přenosu můžete vybrat [Zvolit nepřenesené snímky] a znovu přenést všechny zaznamenané snímky na kartě.
  • Po vymazání historie přenosu můžete pomocí položky [Zvol. nepřen. snímky (Ochrana pouze)] znovu přenést všechny chráněné snímky na kartě.
 • Výběrem možnosti [OK] přenesete všechny vybrané snímky do počítače.

Vybrat rozsah

 • Vyberte možnost [Rozsah].
 • Výběrem prvního a posledního obrázku rozsahu označíte všechny snímky v rozsahu zaškrtnutím [Zaškrtnutí]; odešle se jedna kopie každého obrázku.
 • Po výběru snímku stiskněte tlačítko MENU.
 • Výběrem možnosti [OK] přenesete všechny vybrané snímky do počítače.

Přenos snímků RAW+JPEG nebo RAW+HEIF

U snímků typu RAW+JPEG nebo RAW+HEIF můžete zadat, které snímky se mají přenést.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Přenos snímku].

 2. Vyberte typ snímků, které chcete přenášet.

  • Přenos RAW+JPEG

   • Vyberte [Přenos RAW+JPEG], poté vyberte [Pouze JPEG], [Pouze RAW] nebo [RAW+JPEG].
  • Přenos RAW+HEIF

   • Vyberte [Přenos RAW+HEIF], poté vyberte [Pouze HEIF], [Pouze RAW] nebo [RAW+HEIF].

Upozornění

 • Některé položky nabídky nejsou k dispozici v průběhu přenosu snímku.

Poznámka

 • Toto nastavení souvisí s nastavením [Přenos RAW+JPEG] a [Přenos RAW+HEIF] na obrazovce [Typ/velik. přenosu] ().

Vytváření a registrace titulků

Můžete vytvářet titulky a registrovat je do fotoaparátu, aby mohly být používány, jak je popsáno v kapitole Přidávání titulků před přenosem.

 1. Spusťte program EOS Utility a vyberte položku [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].

 2. Vyberte možnost [WFT Captions/Titulky WFT].

 3. Zadejte titulek nebo titulky.

  • Můžete zadat až 31 znaků (ve formátu ASCII).
  • Chcete-li načíst data titulků uložená ve fotoaparátu, vyberte položku [Load settings/Načíst nastavení].
 4. Nastavte titulky na fotoaparátu.

  • Vyberte [Apply to camera/Použít na fotoaparát] pro nastavení nových titulků ve fotoaparátu.