Připojení ke smartphonu

Po spárování fotoaparátu se smartphonem kompatibilním s Bluetooth můžete provádět následující úkony.

 • Provést Wi-Fi připojení pomocí pouze smartphonu ().
 • Provést připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý ().
 • Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS získaných smartphonem ().
 • Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu ().

Po připojení fotoaparátu k smartphonu přes Wi-Fi můžete rovněž provést následující úkony.

 • Procházet a ukládat snímky na fotoaparátu ze smartphonu ().
 • Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu ().
 • Poslat snímky z fotoaparátu do smartphonu ().

Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu

Na obrazovce nastavení smartphonu zapněte funkci Bluetooth a Wi-Fi. Vezměte na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu.

Poznámka

Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu

V chytrém zařízení se systémem iOS nebo Android musí být nainstalována bezplatná aplikace Camera Connect.

 • Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
 • Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.

Poznámka

 • Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
 • Může se stát, že vzorové obrazovky a další informace v tomto návodu nebudou odpovídat prvkům aktuálního uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo po aktualizaci na Camera Connect, Android nebo iOS.

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth přes Wi-Fi

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Nastavení sítě Wi-Fi].

  2. Vyberte možnost [Povolit].

  3. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Bluetooth nastav.].

  4. Vyberte možnost [Povolit].

  5. Vyberte možnost [Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  6. Vyberte možnost [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  7. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

  8. Vyberte možnost.

   • Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat].
   • Pokud není nainstalovaná aplikace Camera Connect, vyberte možnost [Android] nebo [iOS], naskenujte zobrazený QR kód pomocí smartphonu; otevřete Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
  9. Vyberte možnost [Párování přes Bluetooth].

   • Proces párování zahájíte stisknutím tlačítka NASTAVENÍ.
   • Pokud se po spárování s jedním smartphonem chcete spárovat ještě s jiným smartphonem, vyberte [OK] na výše uvedené obrazovce.

 • Kroky prováděné na smartphonu (1)

  1. Spusťte aplikaci Camera Connect.

  2. Párování zahájíte klepnutím na fotoaparát.

  3. Klepněte na [Pair/Párovat] (pouze iOS).

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (2)

  1. Vyberte možnost [OK].

  2. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

   • Párování je nyní kompletní a fotoaparát je připojen ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.
   • Zobrazí se ikona Bluetooth na hlavní obrazovce Camera Connect.
 • Upozornění

  • Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně pomocí Bluetooth. Přechod na jiný smartphone pro připojení Bluetooth je popsán v části Změna nebo odstranění nastavení připojení.
  • Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie při použití fotoaparátu vybitá.
  • Odstraňování problémů párování
  • Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na smartphonu zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět pokusíte o spárování, odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované fotoaparáty z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu.

  Poznámka

  • Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete ovládat fotoaparát tak, aby posílal snímky do smartphonu ().
 • Kroky prováděné na smartphonu (2)

  1. Klepněte na některou funkci Camera Connect.

   • V systému iOS klepněte po zobrazení výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu na položku [Připojit].
   • Popis funkcí Camera Connect naleznete v části Funkce Camera Connect.
   • Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
   • Na displeji fotoaparátu se zobrazí ikona [SmartphoneWi-Fi zapnuto].
   • Na hlavní obrazovce aplikace Camera Connect se rozsvítí ikony Bluetooth a Wi-Fi.

  Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď dokončeno.

  • Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části Ukončení připojení přes Wi-Fi.
  • Po ukončení připojení Wi-Fi se fotoaparát přepne na připojení Bluetooth.
  • Chcete-li se znovu připojit přes Wi-Fi, spusťte aplikaci Camera Connect a poklepejte na funkci, kterou chcete použít.
 • Obrazovka [SmartphoneWi-Fi zapnuto]

  • Odpoj/ukonč.

   • Ukončí připojení Wi-Fi.
  • Potvrdit nast.

   • Nastavení lze zkontrolovat.
  • Podr. o chybě

   • Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Funkce Camera Connect

Images on camera/Snímky ve fotoaparátu

 • Snímky lze procházet, mazat nebo hodnotit.
 • Snímky lze ukládat do smartphonu.

Remote live view shooting/Dálkové snímání s živým náhledem

 • Tato funkce umožňuje dálkové pořizování snímků po zobrazení živého snímku na smartphonu.

Auto transfer/Automatický přenos

 • Tato funkce umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatický přenos snímků ().

Bluetooth remote controller/Dálkový ovladač Bluetooth

 • Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu spárovaného přes Bluetooth. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
 • Když používáte funkci dálkového ovladače Bluetooth, je funkce Automatické vypnutí napájení vypnuta.

Location information/Informace o umístění

 • U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.

Camera settings/Nastavení fotoaparátu

 • Můžete změnit nastavení fotoaparátu.

Udržování připojení Wi-Fi. když je fotoaparát vypnutý

I když je vypínač napájení fotoaparátu nastaven na pozici Vypnutí, pokud je fotoaparát spárován se smartphonem přes Bluetooth, můžete použít smartphone pro připojení přes Wi-Fi a procházet snímku na fotoaparátu nebo provádět jiné operace.

Pokud se nechcete připojit k fotoaparátu přes Wi-Fi, když je vypnutý, nastavte položku [Režim V letadle] na [Zap] () nebo položku [Bluetooth nastav.] na [Zakázat].

Upozornění

 • Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována bezdrátová nastavení nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.

Zrušení párování

Spárování se smartphonem proveďte následujícím způsobem.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  • Pokud je zobrazena historie (), přepněte obrazovky voličem Rychloovladač 1 Rychloovladač 2 nebo multiovladačem Multiovladač.
 3. Vyberte možnost [Editovat/smazat zařízení].

 4. Vyberte smartphone, u něhož chcete zrušit párování.

  • Smartphony, které jsou aktuálně spárovány s fotoaparátem, jsou označeny [Bluetooth].
 5. Vyberte možnost [Smazat informace o připojení].

 6. Vyberte možnost [OK].

 7. Vymazat informace z fotoaparátu na smartphonu.

  • V menu smartphonu pro nastavení Bluetooth vymažte informace o fotoaparátu, jež jsou registrovány na smartphonu.

Wi-Fi připojení bez použití funkce Bluetooth

Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

 1. Nastavte nastavení Wi-Fi na možnost [Povolit].

 2. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 3. Vyberte [Smartphone Připojení ke smartphonu].

  • Pokud je zobrazena historie (), přepněte obrazovky voličem Rychloovladač 1 Rychloovladač 2 nebo multiovladačem Multiovladač.
 4. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 5. Vyberte možnost.

  • Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat].
 6. Vyberte možnost [Připojení přes Wi-Fi].

 7. Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.

  • Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2) zobrazené na fotoaparátu.

Poznámka

 • Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 7 můžete navázat připojení přes Wi-Fi pomocí přístupového bodu ().

Postupy na chytrém telefonu

 1. Ovládejte smartphone pro navázání připojení k síti Wi-Fi.

  Obrazovka smartphonu (příklad)

 2. Spusťte aplikaci Camera Connect a klepněte na fotoaparát, aby se připojil přes Wi-Fi.

Kroky prováděné na fotoaparátu (2)

 1. Vyberte možnost [OK].

  • Na smartphonu se zobrazí hlavní okno aplikace Camera Connect.

Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi je teď dokončeno.

Poznámka

 • V případě připojení přes Wi-Fi můžete během přehrávání odesílat obrázky do smartphonu z obrazovky rychlého ovládání ().

Automatický přenos snímků po pořízení každého snímku

Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky. Před provedením následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a smartphone propojeny přes Wi-Fi.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Nastavení sítě Wi-Fi].

 2. Vyberte možnost [Po sním. poslat do smartphonu].

 3. Nastavte [Poslat automat.] na [Povolit].

 4. Nastavte [Velikost k poslání].

 5. Vyfotografujte snímek.

Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu

Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

 2. Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).

 3. Vyberte [Smartphone Poslat sním. do smartp.].

  • Pokud tento krok provedete, když jste připojeni přes Bluetooth, zobrazí se zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
 4. Vyberte možnosti odesílání a odešlete snímky.

(1) Posílání jednotlivých snímků

 1. Vyberte snímek, který chcete odeslat.

  • Pomocí voliče Rychloovladač 1 vyberte snímek, který chcete odeslat a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • Voličem Rychloovladač 2 můžete otáčet doleva a vybrat snímek pomocí náhledového indexu.
 2. Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

  • V položce [Velikost k poslání] můžete vybrat velikost snímků k odeslání.
  • Při posílání filmů můžete v položce [Kval. k poslání] vybrat kvalitu snímků filmů.

(2) Posílání více vybraných snímků

 1. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

 2. Vyberte možnost [Poslat vybrané].

 3. Vyberte snímky k odeslání.

  • Pomocí voliče Rychloovladač 1 vyberte snímky, které chcete odeslat a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • Otočením voliče Rychloovladač 2 doleva můžete přepnout na výběr snímků ze zobrazení po třech snímcích. Zpět do zobrazení jednotlivých snímků se vrátíte otočením ovladače Rychloovladač 2 doprava.
  • Po výběru snímků k odeslání stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).
 4. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.

 5. Vyberte možnost [Poslat].

(3) Posílání určeného rozsahu snímků

 1. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

 2. Vyberte možnost [Poslat rozsah].

 3. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Vyberte poslední snímek (koncový bod).
  • Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
  • Chcete-li změnit počet snímků v zobrazení náhledového indexu, otočte ovladačem Rychloovladač 2.
 4. Potvrďte rozsah.

  • Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).
 5. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.
 6. Vyberte možnost [Poslat].

(4) Posílání všech snímků na kartě

 1. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

 2. Vyberte možnost [Vše na kartě].

 3. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.
 4. Vyberte možnost [Poslat].

(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání

Okamžitě odešlete všechny obrázky, které odpovídají podmínkám vyhledávání nastaveným v [Nast. podm. vyhled. snímků]. Podrobné informace o [Nast. podm. vyhled. snímků] naleznete v Nastavení podmínek hledání snímků.

 1. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

 2. Vyberte možnost [Všechny nalez.].

 3. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.
 4. Vyberte možnost [Poslat].

Ukončení přenosu snímků

Posílání snímků z fotoaparátu když je spárován přes Bluetooth (pouze zařízení se systémem Android)

 • Stiskněte tlačítko MENU na obrazovce přenosu snímků.
 • Výběrem [OK] ukončíte přenos snímků a připojení Wi-Fi.

Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi

Upozornění

 • Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.

Poznámka

 • Přenos snímků můžete zrušit výběrem [Storno].
 • Současně můžete vybrat až 999 souborů.
 • Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat funkci úspory energie smartphonu.
 • Výběr snížené velikosti pro fotografie platí pro všechny fotografie odeslané v danou dobu. Vezměte prosím na vědomí, že fotografie velikosti Malá 2 se nezmenšují.
 • Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu. Všimněte si, že filmy ve formátu Full HD29,97 sn./sIPB (lehká) a Full HD25,00 sn./sIPB (lehká) nejsou zmenšeny.
 • Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.

Ukončení připojení přes Wi-Fi

Provedení jedné z následujících operací.

Na obrazovce aplikace Camera Connect klepněte na položku [Zavřená].

Na obrazovce [SmartphoneWi-Fi zapnuto] vyberte položku [Odpoj/ukonč.].

 • Pokud se nezobrazuje obrazovka [SmartphoneWi-Fi zapnuto], vyberte položku [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].
 • Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.] a pak na potvrzovací obrazovce vyberte možnost [OK].

Nastavení umožňující prohlížení obrázků z chytrých telefonů

Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  • Pokud je zobrazena historie (), přepněte obrazovky voličem Rychloovladač 1 Rychloovladač 2 nebo multiovladačem Multiovladač.
 3. Vyberte možnost [Editovat/smazat zařízení].

 4. Vyberte smartphone.

  • Vyberte název smartphonu, ve kterém chcete zajistit zobrazení snímků.
 5. Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].

 6. Vyberte možnost.

  • Obrazovku nastavení otevřete stisknutím tlačítka [OK].

  [Všechny snímky]

  • Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.

  [Snímky z posledních dní]

  • Nastavení zobrazitelných snímků na základě data pořízení. Lze zvolit snímky pořízené až před devíti dny.
  • Pokud je vybrána možnost [Snímky z posledních dní], zobrazí se snímky pořízené v rámci nastaveného počtu dnů před zobrazením aktuálního data. Tlačítky [Nahoru] [Dolů] zadejte požadovaný počet dnů a poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka NASTAVENÍ.
  • Po volbě [OK] jsou nastaveny zobrazitelné snímky.

  Upozornění

  • Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než [Všechny snímky], není dálkové fotografování možné.

  [Vybrat podle hodnocení]

  • Nastavení zobrazitelných snímků na základě přidaného hodnocení (nebo absence hodnocení) nebo typu hodnocení.
  • Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny zobrazitelné snímky.

  [Rozsah čísel souboru] (vybrat rozsah)

  • Nastavení zobrazitelných snímků výběrem prvního a posledního snímku v seznamu uspořádaném podle čísel souborů.

   1. Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ otevřete obrazovku výběru snímků. K výběru snímků použijte volič Rychloovladač 1 nebo jiné ovládací prvky.

    Voličem Rychloovladač 2 můžete otáčet doleva a vybrat snímek pomocí náhledového indexu.

   2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
   3. Pomocí Rychloovladač 1 vyberte snímek jako koncový bod (2).
   4. Vyberte možnost [OK].

Upozornění

 • Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, stane se toto:

  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
 • Po navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné některé funkce.
 • Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
 • V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění závěrky proběhnout pomaleji.
 • Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky fotoaparátu.

Poznámka

 • Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat funkci úspory energie smartphonu.