Запис на видео

Избор на режим на запис

Поставете превключвателя на захранването в позиция Movie и след това използвайте програматора, за да изберете режим на запис.

Програматор Режим Работа
Scene Intelligent Auto Scene Intelligent Auto (movies) Фотоапаратът разпознава типа сцена и задава всички настройки в съответствие със сцената.
Flexible-priority AE Movie Експонацията се задава автоматично според яркостта на сцената.
Program AE
Shutter-priority AE Shutter-priority AE (movies) Можете ръчно да зададете скорост на затвора за запис на видео.
Aperture-priority AE Aperture-priority AE (movies) Можете ръчно да зададете отвор на диафрагмата за запис на видео.
Manual exposure Movie manual exposure Можете ръчно да зададете скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO светлочувствителност за запис на видео.
Bulb Movie Експонацията се задава автоматично според яркостта на сцената.
Custom shooting mode C1, Custom shooting mode C2, Custom shooting mode C3 Потребителски Използват се зададените от вас персонализирани настройки в [Set-up: Custom shooting mode (C1-C3)/Set-up: Потребителски режим на снимане (C1-C3)]. (Фабрична настройка: P)
Creative filters Dream Запис на видео с приложени филтърни ефекти.
Special scene HDR movie recording Можете да записвате видео с широк динамичен диапазон, който осигурява висока детайлност в светлите зони на изображението при сцени с голям контраст.

Забележка

 • Можете също да записвате видео, като поставите превключвателя на захранването в позиция Power on.

  В този случай снимането се извършва в режим Scene Intelligent Auto, когато програматорът е поставен в позиция Scene Intelligent Auto. Когато програматорът е поставен в позиция, различна от Scene Intelligent Auto, снимането се извършва в режим Program AE.

Scene Intelligent Auto (movies)/Movies Запис с автоматична експонация

Експонацията се задава автоматично според яркостта на сцената.

 1. Задайте режим на запис [Scene Intelligent Auto (movies)] или [Movies].

  • Поставяне на програматора в позиция Scene Intelligent Auto, Program AE, Flexible-priority AE или Bulb.
 2. Фокусирайте обекта.

  • Преди да запишете видеото, фокусирайте ръчно () или чрез функцията за автоматично фокусиране ().
  • По подразбиране за [Autofocus: Movie Servo AF/Autofocus: Следящ AF за видео] е зададена настройка [Enable/Разрешено], така че фотоапаратът фокусира винаги ().
  • Когато натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът ще фокусира със зададената настройка за AF зона.
 3. Запишете видеото.

  • Натиснете бутона за запис на видео, за да стартирате записа на видео. Можете също да стартирате записа на видео, като докоснете [Movie recording] на екрана.
  • Докато видеото се записва, символът [Focus indicatorREC] (1) се извежда в горната дясна част на екрана.
  • Звукът се записва чрез микрофона за видео (2).
  • За да прекратите записа на видео, натиснете бутона за запис на видео отново. Можете също да прекратите записа на видео, като докоснете [Stop movie] на екрана.

Shutter-priority AE (movies) AE с приоритет на скорост

[Shutter-priority AE (movies)] ви позволява да зададете предпочитаната скорост на затвора за запис на видео. ISO светлочувствителността и отворът на диафрагмата се задават автоматично, за да съответстват на яркостта и да се постигне стандартна експонация.

 1. Задайте режим на запис [Shutter-priority AE (movies)].

  • Поставяне на програматора в позиция Shutter-priority AE.
 2. Задайте скорост на затвора (1).

  • Задайте настройката, като наблюдавате екрана и въртите селектора Main dial.
  • Възможните настройки за скорост на затвора се различават в зависимост от кадровата честота.
 3. Фокусирайте и запишете видеото.

Внимание

 • Избягвайте да регулирате скоростта на затвора по време на запис на видео, което може причини промени в експонацията на записвания образ.
 • Когато записвате видео с движещ се обект, е препоръчително да използвате скорост на затвора в диапазона от приблиз. 1/25 s до 1/125 s. При по-високи скорости на затвора движенията на обекта може да изглеждат неравномерни.
 • Ако промените скоростта на затвора, докато записвате при флуоресцентно или LED осветление, може да се запише трептене на картината.

Aperture-priority AE (movies) AE с приоритет на бленда

[Aperture-priority AE (movies)] ви позволява да зададете предпочитания отвор на диафрагмата за запис на видео. ISO светлочувствителността и скоростта на затвора се задават автоматично, за да съответстват на яркостта и да се постигне стандартна експонация.

 1. Задайте режим на запис [Aperture-priority AE (movies)].

  • Поставяне на програматора в позиция Aperture-priority AE.
 2. Задайте отвор на диафрагмата (1).

  • Задайте настройката, като наблюдавате екрана и въртите селектора Main dial.
 3. Фокусирайте и запишете видеото.

Внимание

 • Избягвайте да регулирате отвора на диафрагмата по време на запис на видео, което може причини промени в експонацията на записвания образ.

Забележка

 • Бележки за режимите [Scene Intelligent Auto (movies)], [Movies], [Shutter-priority AE (movies)] и [Aperture-priority AE (movies)]

 • Можете да фиксирате експонацията (AE фиксиране), като натиснете бутона AE lock (с изключение на режим [Scene Intelligent Auto (movies)]). След фиксиране AE фиксирането може да бъде отменено чрез повторно натискане на бутона AE lock.
 • Компенсация на експонацията може да бъде зададена в диапазона до ±3 нива чрез завъртане на селектора Quick control dial (с изключение на режим [Scene Intelligent Auto (movies)]).
 • В режим [Scene Intelligent Auto (movies)] и [Movies], ISO светлочувствителността, скоростта на затвора и отворът на диафрагмата няма да се запаметят в Exif данните на видеото.
 • Фотоапаратът поддържа функция, която автоматично задейства LED лампата на Speedlite светкавицата при слаба светлина при запис на видео в режимите [Scene Intelligent Auto (movies)], [Movies], [Shutter-priority AE (movies)] и [Aperture-priority AE (movies)]. За подробности вижте ръководството за използване на светкавица Speedlite от серия EX, оборудвана с LED лампа.

Символи на сцената

В режим на запис [Scene Intelligent Auto (movies)] фотоапаратът разпознава типа сцена и задава всички настройки в съответствие със сцената. Разпознатият тип сцена се извежда в горния ляв ъгъл на екрана. За подробности за символите вижте Символи на сцената.

ISO светлочувствителност в режим [Scene Intelligent Auto (movies)]/[Movies]/[Shutter-priority AE (movies)]/[Aperture-priority AE (movies)]

ISO светлочувствителността се задава автоматично. Вижте ISO светлочувствителност при запис на видео

Movie manual exposure Запис с ръчна експонация

Можете ръчно да зададете скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO светлочувствителност за запис на видео.

 1. Задайте режим на запис [Movie manual exposure].

  • Поставяне на програматора в позиция Manual exposure.
 2. Задайте скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO чувствителност.

  • Натиснете спусъка наполовина и проверете индикатора за ниво на експонацията.
  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете скоростта на затвора (1), селектора Quick control dial, за да зададете отвора на диафрагмата (2), и натиснете бутона ISO, за да зададете ISO чувствителността (3).
  • Възможните настройки за скорост на затвора се различават в зависимост от кадровата честота ().
 3. Фокусирайте и запишете видеото.

Внимание

 • По време на запис на видео избягвайте да променяте скоростта на затвора, отвора на диафрагмата или ISO чувствителността, което може да причини промени в експонацията или увеличаване на шума при висока ISO чувствителност.
 • Когато записвате видео с движещ се обект, е препоръчително да използвате скорост на затвора в диапазона от приблиз. 1/25 s до 1/125 s. При по-високи скорости на затвора движенията на обекта може да изглеждат неравномерни.
 • Ако промените скоростта на затвора, докато записвате при флуоресцентно или LED осветление, може да се запише трептене на картината.

Забележка

 • Когато е зададена функцията „ISO Авто“, компенсация на експонацията може да бъде зададена в диапазона от ±3 нива, както е посочено по-долу.

  • Докоснете индикатора за ниво на експонацията
  • Задайте [Shooting: Exposure comp./Shooting: Комп. на експонацията]
  • Завъртете контролния пръстен, докато натискате спусъка наполовина.
 • Когато е зададена настройка ISO Авто, можете да натиснете бутона AE lock, за да фиксирате ISO светлочувствителността. След фиксиране по време на запис на видео фиксирането на ISO чувствителността може да бъде отменено чрез повторно натискане на бутона AE lock.
 • Ако натиснете бутона AE lock и след това прекомпозирате снимката, можете да видите разликата между стандартната експонация в индикатора за ниво на експонацията () и експонацията в момента на натискането на бутона AE lock.

ISO светлочувствителност в режим [Movie manual exposure]

Можете да настройвате ISO светлочувствителността ръчно или да изберете [AUTO], за да бъде настройвана автоматично. За подробности относно ISO светлочувствителността вижте ISO светлочувствителност при запис на видео.

Скорост на затвора

Достъпните настройки за скорост на затвора в режим [Shutter-priority AE (movies)] и [Movie manual exposure] се различават в зависимост от кадровата честота на зададената настройка за резолюция на видеозаписа.

Кадрова честота Скорост на затвора (s)
Нормален запис на видео Запис на видео с висока кадрова честота
119.9 fps 1/4000–1/125
100.0 fps 1/4000–1/100
59.94 fps 1/4000–1/8
50.00 fps
29.97 fps
25.00 fps
23.98 fps

Творчески филтри

В режим Creative filters (творчески филтри) можете да записвате видео с приложен един от пет филтърни ефекта: Мечта, Стари филми, Спомен, Драматично черно-бяло или Миниатюра за видео.

Може да се зададе настройка за резолюция Full HD/Full HD (NTSC) или Full HD (PAL).

 1. Поставете програматора в позиция Creative filters.

 2. Натиснете бутона Quick Control/Set.

 3. Изберете [Dream].

  • Натиснете Up key Down key, за да изберете настройка, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
 4. Изберете филтърен ефект.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете филтърен ефект (), и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За видео с ефект „Миниатюра“ преместете AF точката в позицията, в която искате да фокусирате. Преместете рамката на сцената, ако AF точката е извън нея, така че AF точката да е подравнена с нея.
 5. Настройте нивото на филтърния ефект.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set и изберете Filter Effect Level.
  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете ниво на филтърния ефект, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Когато задавате видео с ефект "Миниатюра", изберете скорост на възпроизвеждане.
 6. Запишете видеото.

Внимание

 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.
 • Не се извежда хистограма.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.

Забележка

 • Може да се конфигурира и в [Shooting: Shooting creative filters/Shooting: Творчески филтри за снимане] в режимите от творческата зона на програматора ().

Характеристики на творческите филтри

 • Dream Dream/Мечта

  Създава нежна, мечтателна и духовна атмосфера. Придава на видеозаписа мекота, разфокусирайки периферията на изображението. Можете да настроите разфокусираните зони по периферията на изображението.

 • Old movies Old movies/Стари филми

  Създава атмосфера на стар филм, добавяйки колебания, драскотини и потрепвания. Изображението е маскирано с черно отгоре и отдолу. Настройвайки нивото на този филтърен ефект, можете да променяте интензивността на колебанията и драскотините.

 • Memory Memory/Спомен

  Създава усещане за далечен спомен. Придава на видеозаписа мекота, редуцирайки яркостта по периферията на изображението. Настройвайки нивото на този филтърен ефект, можете да променяте общата наситеност и яркостта по периферията на изображението.

 • Dramatic B&W Dramatic B&W/Драматично черно-бяло

  Създава атмосфера на драматичен реализъм чрез контрастно черно-бяло изображение. Можете да регулирате зърнистостта и черно-белия ефект.

 • Miniature effect movies Miniature effect movies/Видео с ефект „Миниатюра“

  Можете да записвате видео с ефект "Миниатюра" (диорама). Изберете скорост на възпроизвеждане и записвайте.

  Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, записвайте с фабричните настройки.

  За да преместите зоната на фокус (рамката на сцената), вижте „Настройване на ефект Миниатюра“ (). За AF зона се използва „1-точков AF“. Препоръчително е да записвате, като центрирате AF точката в рамката на сцената. AF точката и рамката на сцената са скрити по време на запис.

  На стъпка 5 задайте настройка за скорост на възпроизвеждане [5x/5x], [10x/10x] или [20x/20x], преди да снимате.

Скорост и време за възпроизвеждане (за 1-минутно видео)

Скорост Време за възпроизвеждане
5x/5x Приблиз. 12 s
10x/10x Приблиз. 6 s
20x/20x Приблиз. 3 s

Внимание

 • [Miniature effect movies] (Видео с ефект „Миниатюра“)

 • Звук не се записва.
 • Функцията „Следящ AF за видео“ е забранена.
 • Редактиране не е достъпно за видеозаписи с ефект „Миниатюра“ с време за възпроизвеждане, по-малко от 1 s ().

Запис на HDR видео

Можете да записвате видео с широк динамичен диапазон, който осигурява висока детайлност в светлите зони на изображението при сцени с голям контраст.

Забележка

 • Видеото се записва с резолюция Full HD29.97fpsIPB (Standard) (NTSC) или Full HD25.00fpsIPB (Standard) (PAL).
 1. Поставете програматора в позиция Special scene.

 2. Запишете HDR видео.

  • Запишете видеото по същия начин, както при нормален запис на видео.
  • За подробности относно размерите на файла и времето за запис вижте Запис на видео.

Внимание

 • Тъй като при създаването на HDR видео се обединяват множество кадри, може да се появят изкривявания в образа. Тези изкривявания се забелязват по-силно при заклащане на фотоапарата по време на запис, затова в такива случаи е препоръчително да използвате статив. Дори когато се използва статив, е възможно да се забелязват следи от движението на обектите или повишен шум, ако HDR видеото се възпроизвежда кадър по кадър или на забавен каданс в сравнение с възпроизвеждане при нормална кадрова честота.
 • Ако промените настройките за запис на HDR видео, може за кратко цветовете и яркостта на изображението рязко да се променят. Също така изображението временно престава да се обновява и картината за кратко замръзва. Имайте това предвид, когато записвате видео във външни устройства чрез HDMI връзка.

Заснемане на снимки

Не е възможно заснемане на снимки в режим на запис на видео. За да заснемате снимки, спрете записа на видео и задайте за [Shooting mode/Режим на снимане] настройка за заснемане на снимки.

Информация на екрана (запис на видео)

За подробности относно символите в екрана за запис на видео вижте Извеждана информация.

Внимание

 • Оставащото време за запис, показано на екрана при запис на видео, е само ориентировъчно.
 • Записът на видео може да спре преди изтичане на първоначално показаното оставащо време за запис, ако червеният символ [Overheating restriction (red)] се изведе, показвайки висока вътрешна температура на фотоапарата по време на запис ().