การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวการบันทึกภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ

ระดับแสงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่าง

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ภาพเคลื่อนไหว]

  • กดปุ่ม โหมด แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือก [ภาพเคลื่อนไหว]
 2. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • ก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้โฟกัสด้วย AF () หรือโฟกัสด้วยตนเอง ()
  • โดยค่าเริ่มต้น [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] จะถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] เพื่อให้กล้องโฟกัสตลอดเวลา ()
  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสโดยใช้พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติที่คุณกำหนด
 3. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณยังสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [การบันทึกภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ
  • ในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไอคอน [REC] (1) จะแสดงขึ้นที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
  • เสียงถูกบันทึกโดยไมโครโฟน (2)
  • หากต้องการหยุดการบันทึกภาพ ให้กดปุ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง คุณยังสามารถหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [หยุดภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ

ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์

[ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] โหมดบันทึกภาพช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่คุณต้องการสำหรับภาพเคลื่อนไหว ความไวแสง ISO และค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่างและได้ค่าแสงมาตรฐาน

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)]

  • กดปุ่ม โหมด แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือก [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)]
 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (1)

  • ตั้งค่าโดยดูที่หน้าจอในขณะที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรม ()
 3. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการปรับความเร็วชัตเตอร์ขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับแสง
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/25 วินาที ถึง 1/125 วินาที ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะยิ่งดูไม่ราบรื่น
 • หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ขณะบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED การกะพริบของภาพอาจถูกบันทึก

ระบุค่ารูรับแสง

[ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] โหมดบันทึกภาพช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงที่คุณต้องการสำหรับภาพเคลื่อนไหว ความไวแสง ISO และความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่างและได้ค่าแสงมาตรฐาน

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]

  • กดปุ่ม โหมด แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือก [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]
 2. ตั้งค่ารูรับแสง (1)

  • ตั้งค่าโดยดูที่หน้าจอในขณะที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
 3. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการปรับค่ารูรับแสงขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการบันทึกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่ารูรับแสง

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบสำหรับโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]

 • คุณสามารถล็อคระดับแสง (ล็อค AE) โดยการกดปุ่ม ล็อค AE หลังจากใช้การล็อค AE ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าได้โดยการกดปุ่ม ล็อค AE (การตั้งค่าล็อค AE จะถูกเก็บไว้จนกระทั่งคุณกดปุ่ม ล็อค AE)
 • การชดเชยแสงสามารถตั้งค่าได้ในช่วงสูงสุด ±3 ระดับ โดยการหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1
 • ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว] ความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ และค่ารูรับแสงจะไม่ถูกบันทึกในข้อมูล Exif ของภาพเคลื่อนไหว
 • กล้องสามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นของ Speedlite เพื่อเปิดไฟ LED โดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะแสงน้อย เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Speedlite ซีรี่ส์ EX รุ่นที่ติดตั้งไฟ LED

ความไวแสง ISO ในโหมด [โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ (ภาพเคลื่อนไหว)] / [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] / [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]

ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การบันทึกภาพแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

  • กดปุ่ม โหมด แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]
 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และตรวจสอบตัวแสดงระดับค่าแสง
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (1) ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อตั้งค่ารูรับแสง (2) และปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 เพื่อตั้งค่าความไวแสง ISO (3)
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรม ()
 3. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • ความไวแสง ISO ไม่สามารถขยายเป็น L (เทียบเท่า ISO 50) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือความไวแสง ISO ซึ่งอาจบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับแสงหรือสร้างจุดรบกวนมากขึ้นด้วยความไวแสง ISO สูง
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/25 วินาที ถึง 1/125 วินาที ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะยิ่งดูไม่ราบรื่น
 • หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ขณะบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED การกะพริบของภาพอาจถูกบันทึก

หมายเหตุ

 • การชดเชยแสงเมื่อใช้ ISO อัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ±3 ระดับ
 • เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติไว้ คุณสามารถกดปุ่ม ล็อค AE เพื่อล็อคความไวแสง ISO หลังจากล็อคความไวแสง ISO ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าได้โดยการกดปุ่ม ล็อค AE (การล็อคความไวแสง ISO จะถูกเก็บไว้จนกระทั่งคุณกดปุ่ม ล็อค AE)
 • หากคุณกดปุ่ม ล็อค AE และจัดองค์ประกอบภาพใหม่ คุณจะเห็นความแตกต่างของระดับแสงที่ตัวแสดงระดับแสง () เปรียบเทียบกับเมื่อกดปุ่ม ล็อค AE

ความไวแสง ISO ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง หรือเลือก [อัตโนมัติ] เพื่อตั้งค่าโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ISO โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ที่สามารถใช้ได้ในโหมด [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราเฟรมของคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำหนด

อัตราเฟรม ความเร็วชัตเตอร์ (วินาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR
119.9 fps 1/4000–1/125
100.0 fps 1/4000–1/100
59.94 fps 1/4000–1/8
50.00 fps
29.97 fps [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] 1/4000–1/60
[ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] 1/1000–1/60
25.00 fps [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] 1/4000–1/50
[ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] 1/1000–1/50
24.00 fps
23.98 fps

การถ่ายภาพนิ่ง

ไม่รองรับการถ่ายภาพนิ่งในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อถ่ายภาพนิ่ง ให้หยุดการบันทึกและเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดถ่ายภาพ] เป็นภาพนิ่งก่อน

การแสดงข้อมูล (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนบนหน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู การแสดงข้อมูล