การเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

ส่วนนี้จะอธิบายการทำงานของพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [ปิด]

: AF จุดเล็ก

กล้องจะโฟกัสในตำแหน่งที่แคบลงกว่าการใช้ AF จุดเดียว

: AF จุดเดียว

กล้องจะโฟกัสโดยใช้จุดโฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว []

: ขยายพื้นที่ AF:

โฟกัสโดยใช้จุด AF [] จุดเดียวและพื้นที่ AF ที่ระบุในกรอบเป็นสีน้ำเงิน ใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งยากต่อการติดตามวัตถุด้วยการใช้ AF จุดเดียว

การโฟกัสบนวัตถุที่คุณต้องการจะง่ายกว่าการใช้โซน AF แบบปรับได้

เมื่อใช้งาน Servo AF คุณจะโฟกัสโดยใช้จุด AF [] ก่อน

: ขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ

โฟกัสโดยใช้จุด AF [] จุดเดียวและพื้นที่ AF โดยรอบที่ระบุในกรอบเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งทำให้โฟกัสบนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าขยายพื้นที่ AF:

เมื่อใช้งาน Servo AF คุณจะโฟกัสโดยใช้จุด AF [] ก่อน

: โซน AF แบบปรับได้ 1 (ค่าเริ่มต้น)

เมื่อใช้โซน AF แบบปรับได้ 1 คุณสามารถกำหนดขนาดของกรอบโซน AF [] ได้อย่างอิสระ ()

ใช้การเลือก AF อัตโนมัติในกรอบโซน AF เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าขยายพื้นที่ AF ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่าการใช้ AF จุดเดียว/ขยายพื้นที่ AF และใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

โดยค่าเริ่มต้น กรอบโซน AF สี่เหลี่ยมได้ถูกตั้งไว้

พื้นที่การโฟกัสไม่เพียงแต่จะกำหนดตามวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ หลายอย่าง เช่น ใบหน้า (ของคนหรือสัตว์) ยานพาหนะ การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะแสดง [AF จุดเดียว] เหนือจุด AF ที่อยู่ในโฟกัส

: โซน AF แบบปรับได้ 2

เมื่อใช้โซน AF แบบปรับได้ 2 คุณสามารถกำหนดขนาดของกรอบโซน AF [] ได้อย่างอิสระ ()

ใช้การเลือก AF อัตโนมัติในกรอบโซน AF เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าขยายพื้นที่ AF ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่าการใช้ AF จุดเดียว/ขยายพื้นที่ AF และใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

โดยค่าเริ่มต้น กรอบโซน AF สี่เหลี่ยมแนวตั้งได้ถูกตั้งไว้

พื้นที่การโฟกัสไม่เพียงแต่จะกำหนดตามวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ หลายอย่าง เช่น ใบหน้า (ของคนหรือสัตว์) ยานพาหนะ การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะแสดง [AF จุดเดียว] เหนือจุด AF ที่อยู่ในโฟกัส

: โซน AF แบบปรับได้ 3

เมื่อใช้โซน AF แบบปรับได้ 3 คุณสามารถกำหนดขนาดของกรอบโซน AF [] ได้อย่างอิสระ ()

ใช้การเลือก AF อัตโนมัติในกรอบโซน AF เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าขยายพื้นที่ AF ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่าการใช้ AF จุดเดียว/ขยายพื้นที่ AF และใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

โดยค่าเริ่มต้น กรอบโซน AF สี่เหลี่ยมแนวนอนได้ถูกตั้งไว้

พื้นที่การโฟกัสไม่เพียงแต่จะกำหนดตามวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ หลายอย่าง เช่น ใบหน้า (ของคนหรือสัตว์) ยานพาหนะ การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะแสดง [AF จุดเดียว] เหนือจุด AF ที่อยู่ในโฟกัส

: AF พื้นที่ทั้งหมด

ใช้การเลือก AF อัตโนมัติในกรอบ AF พื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าโซน AF แบบปรับได้ ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่าการใช้ AF จุดเดียว/ขยายพื้นที่ AF/โซน AF แบบปรับได้ และใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

พื้นที่การโฟกัสไม่เพียงแต่จะกำหนดตามวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ หลายอย่าง เช่น ใบหน้า (ของคนหรือสัตว์) ยานพาหนะ การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะแสดง [] เหนือจุด AF ที่อยู่ในโฟกัส

การเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาวะการถ่ายภาพหรือวัตถุ

หากคุณต้องการโฟกัสด้วยตนเอง โปรดดู การโฟกัสด้วยตนเอง

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ]

 2. เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

  • หน้าจอด้านบนจะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: จุด AF ตามแนวภาพ] () เป็น [แยกจุด AF: พื้นที่+จุด] กำหนดพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติแยกกันหลังจากเลือกการวางแนวในแนวตั้งและแนวนอน

หมายเหตุ

 • ในการกำหนดพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ คุณยังสามารถกดปุ่ม เลือกจุด AF แล้วตามด้วยปุ่ม หลายหน้าที่
 • คำอธิบายต่อไปนี้จะใช้กับกล้องที่ตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็น [Servo AF] () เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัสด้วย [AF ครั้งเดียว] () จุด AF จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

การติดตามตัวแบบ

ท่ามกลางเป้าหมายที่ตรวจพบ กรอบการติดตาม [] จะแสดงขึ้นเหนือเป้าหมายหลัก

หากเป้าหมายเคลื่อนที่ กรอบการติดตาม [] จะเคลื่อนที่เพื่อติดตามด้วย

คุณสามารถตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา] เป็น [ใช้งาน] เพื่อถ่ายภาพให้ดวงตาของบุคคลอยู่ในโฟกัส () ได้

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ]

 2. เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

 • ไม่มีการแสดงกรอบการติดตามเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [ปิด] ไม่ว่าจะตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ] เป็นอย่างไรก็ตาม

การเลือกเป้าหมายสำหรับโฟกัสด้วยตนเอง

 1. ตรวจสอบกรอบการติดตาม

  • กรอบการติดตาม [จุด AF] ปรากฏขึ้นเหนือเป้าหมายที่ตรวจพบ
  • ถ้ากรอบการติดตาม [จุด AF] ไม่ทับซ้อนกับจุด AF กรอบก็จะแสดงเป็นสีเทา
  • เมื่อเป้าหมายที่ติดตามอยู่ด้านหลังหรือภายในจุด AF กรอบการติดตามจะเปลี่ยนเป็นสีขาว (แยกความแตกต่างว่าเป็นกรอบที่ใช้งานอยู่) ทำให้สามารถเลือกเป็นเป้าหมายหลักได้
  • กรอบการติดตามยังเป็นสีขาวนอกจุด AF ตราบใดที่ตรวจพบบางส่วนของเป้าหมายในจุด AF และบางส่วนของเป้าหมาย (เช่น ดวงตา ใบหน้า หรือศีรษะ) อยู่ภายในขอบเขต AF พื้นที่ทั้งหมด
  • การแสดงกรอบการติดตามเป็นสีเทา [] ไม่สามารถใช้กับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 2. โฟกัสและถ่ายภาพ/บันทึกภาพ

  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและเป้าหมายอยู่ในโฟกัสแล้ว จุด AF จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

   จุด AF สีส้มแสดงว่ากล้องไม่สามารถโฟกัสบนเป้าหมายได้

  • เป้าหมายจะถูกติดตามทั่วทั้งหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุด

หมายเหตุ

 • การเลือกเป้าหมายด้วยตนเองหลังจากกดปุ่ม M-Fn 2 จะเปลี่ยนกรอบการติดตามเป็น [การติดตามวัตถุ] และล็อคเป้าหมายนั้นเพื่อติดตามทั่วทั้งหน้าจอโดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ AF ที่กำหนดไว้
 • การเลือกเป้าหมายโดยการแตะเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ] เป็น [AF พื้นที่ทั้งหมด] จะเปลี่ยนกรอบการติดตามเป็น [การติดตามวัตถุ] และล็อคเป้าหมายนั้นเพื่อติดตามทั่วทั้งหน้าจอ
 • หากต้องการปลดล็อคการติดตาม ให้แตะ [ปลดการติดตามวัตถุ] หรือกดปุ่ม M-Fn 2 หลังจากปลดการติดตาม จุด AF จะกลับสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ก่อนปลดล็อค
 • การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเมื่อจุด AF ไม่ทับซ้อนกับกรอบการติดตาม [จุด AF] จะโฟกัสไปที่จุด AF
 • เมื่อตั้งค่าการทำงานของ AF ไว้ที่ Servo AF การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะโฟกัสโดยใช้ AF พื้นที่ทั้งหมด
 • สำหรับเป้าหมายบุคคล [จุด AF] ที่กำลังทำงานอาจครอบคลุมเพียงบางส่วนของใบหน้า ไม่ใช่ทั้งใบหน้า
 • ขนาดของกรอบการติดตามจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมาย
 • ไม่มีการแสดงกรอบการติดตามเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [ปิด] ไม่ว่าจะตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ] เป็นอย่างไรก็ตาม

ข้อควรระวัง

 • การแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสจะโฟกัสด้วย [AF ครั้งเดียว] โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้เมื่อเป้าหมายอยู่นอกโฟกัสอย่างมาก โฟกัสด้วยตนเอง () เพื่อให้ใบหน้าของเป้าหมายอยู่ในตำแหน่งสำหรับการตรวจจับ จากนั้นใช้ AF ต่อ
 • การโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่สามารถตรวจจับโฟกัสวัตถุหรือใบหน้าที่อยู่ในตำแหน่งขอบของหน้าจอได้ ก่อนถ่ายภาพ ให้จัดองค์ประกอบภาพใหม่ให้เป้าหมายหรือจุด AF อยู่กึ่งกลางหรือประมาณกึ่งกลาง

เป้าหมายที่ตรวจจับ

คุณสามารถระบุเงื่อนไขสำหรับการเลือกเป้าหมายหลักที่จะติดตามโดยอัตโนมัติ

 • คน

  ให้ความสำคัญกับใบหน้าหรือศีรษะของผู้คนเป็นวัตถุหลักในการติดตาม

  เมื่อตรวจไม่พบใบหน้าหรือศีรษะของบุคคล กล้องจะพยายามตรวจจับและติดตามลำตัวของบุคคลนั้น หากตรวจไม่พบลำตัว กล้องอาจติดตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

 • สัตว์

  ตรวจจับสัตว์ (สุนัข แมว หรือนก) และบุคคล และให้ความสำคัญกับผลการตรวจจับสำหรับสัตว์เป็นวัตถุหลักในการติดตาม

  สำหรับสัตว์ กล้องจะพยายามตรวจจับใบหน้าหรือร่างกาย และกรอบการติดตามจะแสดงเหนือใบหน้าใดๆ ที่ตรวจพบ

  เมื่อไม่สามารถตรวจจับใบหน้าหรือศีรษะของสัตว์ กล้องอาจติดตามอวัยวะส่วนอื่นๆ

 • ยานพาหนะ

  ตรวจจับยานพาหนะประเภทรถสองล้อหรือสี่ล้อและผู้คน และจัดลำดับความสำคัญของผลการตรวจจับสำหรับยานพาหนะเป็นเป้าหมายหลักในการติดตาม

  สำหรับยานพาหนะ กล้องจะพยายามตรวจจับรายละเอียดสำคัญหรือทั้งตัวยานพาหนะ และกรอบการติดตามจะแสดงเหนือรายละเอียดใดๆ ที่ตรวจพบเหล่านี้

  หากไม่สามารถตรวจจับรายละเอียดสำคัญหรือทั้งตัวยานพาหนะได้ กล้องอาจติดตามส่วนอื่นๆ ของยานพาหนะ

  กดปุ่ม ข้อมูล เพื่อเปิดหรือปิดการตรวจจับเฉพาะจุดสำหรับรายละเอียดสำคัญของยานพาหนะ

 • ไม่มี

  กล้องจะกำหนดเป้าหมายหลักโดยอัตโนมัติจากวิธีที่คุณจัดองค์ประกอบภาพ โดยไม่ตรวจจับเป้าหมาย

  กรอบการติดตามจะไม่แสดงขึ้น

ข้อควรระวัง

 • กล้องอาจตรวจจับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าหรือร่างกายของคนหรือสัตว์ หรือรายละเอียดสำคัญหรือตัวยานพาหนะเป็นเป้าหมาย
 • ไม่สามารถตรวจจับใบหน้าที่เล็กหรือใหญ่มากในภาพ สว่างหรือมืดเกินไป หรือซ่อนอยู่บางส่วนได้
 • ไม่สามารถตรวจจับใบหน้าของสัตว์ได้เว้นแต่เป้าหมายจะอยู่ใกล้พอและหันหน้าเข้าหากล้องอย่างนิ่งๆ กรอบการติดตามจะแสดงขึ้นสำหรับทั้งร่างกาย
 • การตรวจจับจะไม่สามารถทำได้สำหรับนกที่พรางตัวในป่า หรือในสถานการณ์ที่คล้ายกัน
 • การตรวจจับอาจไม่สามารถทำได้สำหรับรถยนต์หรือจักรยานที่มีคนนั่งธรรมดา หรือสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่แสดงผาดโผนหรือเตะสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
 • ไม่มีการแสดงกรอบการติดตามเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [ปิด] ไม่ว่าจะตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ] เป็นอย่างไรก็ตาม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเลือกเป้าหมายต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือเมื่อมี การติดตามด้วยปุ่ม M-Fn 2 ในฉากที่ไม่มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กล้องจะติดตามเป้าหมายอื่นๆ

  • คน

   คน สัตว์ ยานพาหนะ

  • สัตว์

   คน สัตว์

  • ยานพาหนะ

   คน ยานพาหนะ

การตรวจจับดวงตา

คุณสามารถถ่ายภาพเมื่อดวงตาของคนหรือสัตว์อยู่ในโฟกัส

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา]

 2. เลือกตัวเลือก

 3. เล็งกล้องไปยังวัตถุ

  • กรอบการติดตามจะแสดงขึ้นรอบดวงตา
  • ในการเลือกดวงตาที่จะโฟกัสเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ] เป็น [AF พื้นที่ทั้งหมด] ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อเปลี่ยนกรอบการติดตามเป็น [ปรับจุด AF] จากนั้นใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ในขณะที่คุณใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ กรอบการติดตามจะเปลี่ยนอีกครั้งเป็น [ปรับการติดตามวัตถุ]
  • คุณยังสามารถแตะหน้าจอเพื่อเลือกดวงตาได้ เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ] เป็น [AF พื้นที่ทั้งหมด] หรือระหว่างที่กำลังติดตาม
  • หากตรวจไม่พบดวงตาที่คุณเลือก กล้องจะเลือกดวงตาที่จะโฟกัสโดยอัตโนมัติ
 4. ถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ดวงตาของบุคคลอาจไม่สามารถตรวจจับได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลและสภาวะการถ่ายภาพ
 • ไม่มีการแสดงกรอบการติดตามเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [ปิด] ไม่ว่าจะตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ] เป็นอย่างไรก็ตาม

 • ไม่มีการตรวจจับดวงตาเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ] เป็น [ไม่มี]

การเปลี่ยนเป้าหมายที่ติดตาม

คุณสามารถกำหนดความง่ายในการสลับจุด AF ของกล้องเพื่อติดตามวัตถุ

 • สําคัญอย่างแรก

  ติดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับ AF ในขอบเขตที่เป็นไปได้

 • ที่เป้าหมาย

  ติดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับ AF ในขอบเขตที่เป็นไปได้ เปลี่ยนไปยังวัตถุอื่นหากกล้องไม่สามารถกำหนดได้อีกต่อไปว่าวัตถุที่ติดตามเป็นวัตถุหลักหรือไม่

 • เปลี่ยนเป้าหมาย

  เปลี่ยนไปติดตามวัตถุอื่นเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [สําคัญอย่างแรก]

 • กล้องอาจไม่สามารถติดตามวัตถุต่อไปได้ภายใต้สภาวะของวัตถุบางประการ

  • หากวัตถุขยับอย่างรุนแรง
  • หากวัตถุหันหน้าไปทิศทางอื่นหรือเปลี่ยนท่าทาง
  • หากกรอบการติดตามเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือหากเป้าหมายซ่อนอยู่หลังสิ่งกีดขวางและคุณมองไม่เห็นอีกต่อไป
 • เป้าหมายที่เลือกโดยการดำเนินการสัมผัสจะถูกติดตามในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ]

การติดตามด้วยปุ่ม M-Fn 2

คุณสามารถกดปุ่ม M-Fn 2 เพื่อติดตามวัตถุด้วยกรอบการติดตาม []

 1. ตรวจสอบจุดโฟกัสอัตโนมัติ

  • จุดโฟกัสอัตโนมัติ (1) จะปรากฏขึ้น
  • สำหรับขยายพื้นที่ AF: หรือขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ จุด AF ที่อยู่ติดกันจะแสดงขึ้นด้วย
  • สำหรับโซน AF แบบปรับได้ กรอบโซน AF ที่กำหนดจะแสดงขึ้น
 2. กดปุ่ม M-Fn 2

  • จุด AF จะเปลี่ยนเป็นกรอบการติดตาม [] ซึ่งจะล็อคเป้าหมายนั้นเพื่อติดตามและจะติดตามเป้าหมายภายในหน้าจอหากเป้าหมายมีการเคลื่อนไหว ในการยกเลิกการติดตาม ให้กดปุ่ม M-Fn 2 อีกครั้ง
  • กรอบการติดตามจะเปลี่ยนเป็น [ปรับการติดตามวัตถุ] เมื่อตรวจพบเป้าหมายหลายตำแหน่ง และคุณสามารถใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกเป้าหมายที่จะโฟกัสได้
  • เมื่อการติดตามเริ่มต้นขึ้น เป้าหมายจะถูกติดตามทั่วทั้งหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ AF ที่กำหนดไว้
  • ตำแหน่งของพื้นที่และจุด AF เมื่อการติดตามหยุดลงหลังจากที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุดจะสอดคล้องกับตำแหน่งของกรอบการติดตามระหว่างการติดตาม ตำแหน่งของพื้นที่และจุด AF เมื่อการติดตามหยุดลงระหว่างสแตนด์บายการถ่ายภาพจะสอดคล้องกับตำแหน่งก่อนการติดตาม
 3. ถ่ายภาพ

การตั้งค่าจุด AF หรือกรอบโซน AF ด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าจุด AF หรือกรอบโซน AF ได้ด้วยตนเอง ในที่นี้ จะใช้หน้าจอโซน AF แบบปรับได้ 1 เป็นตัวอย่าง

 1. ตรวจสอบจุดโฟกัสอัตโนมัติ

  • จุดโฟกัสอัตโนมัติ (1) จะปรากฏขึ้น
  • สำหรับขยายพื้นที่ AF: หรือขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ จุด AF ที่อยู่ติดกันจะแสดงขึ้นด้วย
  • สำหรับโซน AF แบบปรับได้ กรอบโซน AF ที่กำหนดจะแสดงขึ้น
 2. เลื่อนจุดโฟกัสอัตโนมัติ

  • กดปุ่ม เลือกจุด AF ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนจุด AF ไปยังตำแหน่งสำหรับการโฟกัส จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า (แต่โปรดทราบว่าเมื่อใช้เลนส์บางชนิด อาจไม่สามารถเลื่อนไปที่ขอบของหน้าจอ)
  • หากต้องการจัดจุด AF ไว้ตรงกลางขณะใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ให้กด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ
  • คุณยังสามารถโฟกัสโดยการแตะตำแหน่งบนหน้าจอได้อีกด้วย
  • หากต้องการจัดจุด AF หรือกรอบโซน AF ไว้ตรงกลาง ให้แตะ [ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง] หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ
  • คุณสามารถปรับขนาดกรอบโซน AF ที่ใช้สำหรับโซน AF แบบปรับได้โดยกดปุ่ม คะแนน ปรับขนาดแนวนอนด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก และขนาดแนวตั้งด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า หากต้องการคืนค่าขนาดกรอบโซน AF เริ่มต้น ให้กดปุ่ม ข้อมูล
 3. โฟกัสและถ่ายภาพ

  • เล็งจุดโฟกัสอัตโนมัติไปยังวัตถุ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • เมื่อโฟกัสได้แล้ว จุด AF จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
  • หากโฟกัสไม่ได้ จุด AF จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

ข้อควรระวัง

 • กล้องจะเลื่อนจุด AF [] โดยตลอดเพื่อติดตามวัตถุ เมื่อตั้งค่าเป็นโซน AF แบบปรับได้และ Servo AF แต่ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพบางอย่าง (เช่น เมื่อวัตถุมีขนาดเล็ก) อาจไม่สามารถติดตามวัตถุได้
 • การโฟกัสอาจทำได้ยากเมื่อใช้จุดโฟกัสอัตโนมัติบริเวณขอบภาพ ในกรณีนี้ ให้เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติกึ่งกลาง
 • การแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสจะโฟกัสด้วย [AF ครั้งเดียว] โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถกำหนดพื้นที่ AF และจุด AF ได้เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: จุด AF ตามแนวภาพ] เป็น [แยกจุด AF: พื้นที่+จุด] ()

การบันทึกจุด AF (ตำแหน่งหลัก)

คุณสามารถบันทึกตำแหน่งของจุด AF ที่ใช้บ่อยได้ ในการเปลี่ยนจากจุด AF ปัจจุบันไปใช้จุด AF ที่บันทึกไว้ทันที คุณสามารถใช้ปุ่มที่คุณกำหนดให้เรียกคืนตำแหน่งหลักบนหน้าจอการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ [เลือกจุด AF โดยตรง], [เริ่มวัดแสงและ AF], [เปลี่ยนไปใช้จุด AF ที่บันทึกไว้] หรือ [บันทึก/เรียกคืนระบบการถ่ายภาพ] ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] ()

 1. เลือกพื้นที่ AF ที่คุณต้องการ

  • กดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อเลือกพื้นที่ AF
  • ย้ายจุด AF หรือกรอบโซน AF ไปยังตำแหน่งที่จะบันทึก
 2. บันทึกจุด AF หรือกรอบโซน AF

  • กดปุ่ม เลือกจุด AF ค้างไว้และกดปุ่ม ชดเชยแสง/ตั้งค่ารูรับแสง หรือกดปุ่ม ชดเชยแสง/ตั้งค่ารูรับแสง ค้างไว้ เพื่อให้กล้องส่งเสียงบี๊ปและบันทึกจุด AF
  • จุด AF ที่บันทึกไว้จะกะพริบเป็นสีเทา
  • การบันทึกเมื่อตั้งค่ากล้องเป็น AF พื้นที่ทั้งหมดจะบันทึกพื้นที่ AF ทั้งหมดเป็นตำแหน่งหลัก

หมายเหตุ

 • หากต้องการลบจุด AF ที่บันทึก ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF ค้างไว้และกดปุ่ม เปลี่ยนข้อมูล/แสงสว่างในจอ LCD หรือกดปุ่ม เปลี่ยนข้อมูล/แสงสว่างในจอ LCD ค้างไว้
 • คุณยังสามารถลบจุด AF ที่บันทึกไว้โดยการลบการตั้งค่ากล้องทั้งหมด
 • คุณสามารถบันทึกตำแหน่งหลักแยกกันได้สำหรับการวางแนวกล้องแต่ละแนว เมื่อกำหนดการตั้งค่าจุด AF ตามแนวภาพ () เป็น [แยกจุด AF: พื้นที่+จุด] หรือ [แยกจุด AF: จุดเท่านั้น]
 • แม้ว่าจะไม่มีผลใดๆ หากคุณพยายามบันทึกตำแหน่งหลักในขณะที่กำลังติดตามวัตถุด้วยกรอบการติดตาม แต่คุณสามารถลบตำแหน่งที่บันทึกไว้ได้ในตอนนี้

การดูภาพแบบขยาย

หากต้องการตรวจสอบโฟกัส คุณสามารถขยายการแสดงภาพได้ประมาณ 5× หรือ 10× โดยกดปุ่ม ขยายหรือย่อ (หรือแตะ [ขยายหรือย่อ])

 • การขยายภาพจะอยู่ตรงกลางบนจุด AF สำหรับ [AF จุดเล็ก], [AF จุดเดียว], [ขยายพื้นที่ AF: ] และ [ขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ] หรือบนกรอบโซน AF สำหรับโซน AF แบบปรับได้
 • การโฟกัสอัตโนมัติจะดำเนินการในขณะดูภาพแบบขยายหากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
 • เมื่อตั้งค่าเป็น Servo AF การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในขณะดูภาพแบบขยายจะเปลี่ยนกลับเป็นการดูภาพแบบปกติเพื่อดำเนินการโฟกัส
 • การขยายภาพจะอยู่ตรงกลางบนกรอบการติดตาม เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [เปิด] และกรอบการติดตาม [] เป็นสีขาว (กรอบที่ใช้งานอยู่) หรือเมื่อคุณกำลังติดตามด้วยปุ่ม M-Fn 2 ()

ข้อควรระวัง

 • หากการโฟกัสทำได้ยากเมื่อใช้การดูภาพแบบขยาย ให้กลับสู่การดูภาพแบบปกติและทำการโฟกัสอัตโนมัติ
 • หากคุณทำการโฟกัสอัตโนมัติในขณะดูภาพแบบปกติแล้วใช้การดูภาพแบบขยาย อาจไม่ได้การโฟกัสที่ถูกต้อง
 • ความเร็วการโฟกัสอัตโนมัติจะแตกต่างกันระหว่างการดูภาพแบบปกติและการดูภาพแบบขยาย
 • ดูตัวอย่าง AF และ Servo AF ภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถใช้งานได้ในขณะดูภาพแบบขยาย
 • เมื่อใช้การดูภาพแบบขยาย การจับโฟกัสจะทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการสั่นของกล้อง แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง

คำแนะนำในการถ่ายภาพโดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติ

 • แม้จะโฟกัสได้แล้ว การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะทำให้จับโฟกัสอีกครั้ง
 • ความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการโฟกัสอัตโนมัติ
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพและวัตถุ การโฟกัสอาจต้องใช้เวลานานขึ้น หรือความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจลดลง
 • หากแหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยน ขณะที่คุณถ่ายภาพ ภาพหน้าจออาจเกิดแสงวูบวาบ และอาจทำให้โฟกัสได้ยากขึ้น ในกรณีนี้ ให้เปิดกล้องใหม่อีกครั้ง และกลับมาถ่ายภาพด้วยการโฟกัสอัตโนมัติใต้แหล่งกำเนิดแสงที่คุณจะใช้
 • หากไม่สามารถโฟกัสได้โดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติ ให้โฟกัสด้วยตนเอง ()
 • หากวัตถุอยู่ที่ขอบของหน้าจอ ที่ซึ่งหลุดโฟกัสอยู่เล็กน้อย พยายามทำให้วัตถุนั้นอยู่กึ่งกลาง (หรือ จุดโฟกัสอัตโนมัติ, กรอบโซนโฟกัสอัตโนมัติ) เพื่อให้อยู่ในโฟกัส จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายภาพ
 • สำหรับเลนส์บางชนิด อาจต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อจับโฟกัสด้วยการโฟกัสอัตโนมัติ หรืออาจไม่ได้การโฟกัสที่ถูกต้อง

สภาวะการถ่ายภาพซึ่งอาจทำให้ยากต่อการโฟกัส

 • วัตถุที่มีความเปรียบต่างต่ำ เช่น ท้องฟ้าสีฟ้า พื้นผิวสีทึบที่เรียบแบน หรือเมื่อรายละเอียดบริเวณสว่างหรือมืดขาดหายไป
 • วัตถุในสภาวะแสงน้อย
 • ลายทางและลวดลายแบบอื่นๆ ที่มีความแตกต่างตามแนวนอนเท่านั้น
 • วัตถุที่มีลวดลายเป็นแบบแผน (ตัวอย่าง: กลุ่มหน้าต่างของตึกสูง แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
 • เค้าโครงวัตถุและลายเส้นที่ละเอียด
 • ภายใต้แหล่งแสงที่เปลี่ยนความสว่าง สี หรือรูปแบบตลอดเวลา
 • ฉากกลางคืนหรือจุดแสง
 • การสั่นไหวของภาพใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED
 • วัตถุขนาดเล็กมาก
 • วัตถุอยู่ที่ขอบของหน้าจอ
 • วัตถุที่ถ่ายแบบย้อนแสงมากๆ หรือวัตถุที่มีผิวสะท้อน (ตัวอย่าง: รถยนต์ที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงสูง ฯลฯ)
 • วัตถุในระยะใกล้และไกลที่อยู่ในจุดโฟกัสเดียวกัน (ตัวอย่าง: สัตว์ในกรง ฯลฯ)
 • วัตถุในจุดโฟกัสที่ขยับอยู่ตลอดเวลาและจะไม่หยุดนิ่งเนื่องจากกล้องสั่นหรือวัตถุเบลอ
 • ทำการโฟกัสอัตโนมัติขณะที่วัตถุหลุดโฟกัสไปมาก
 • ปรับใช้เอฟเฟคซอฟต์โฟกัสเมื่อใช้เลนส์ซอฟต์โฟกัส
 • เมื่อใช้ฟิลเตอร์แบบเทคนิคพิเศษ
 • จุดรบกวน (จุดแสง ริ้ว ฯลฯ) ปรากฏบนหน้าจอในระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ

ขอบเขตการโฟกัสอัตโนมัติ

ขอบเขตการโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์ อัตราส่วนภาพ และคุณภาพของภาพที่ใช้ และหากคุณกำลังถ่ายภาพเคลื่อนไหว 4K หรือใช้งานคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตัดขอบภาพเคลื่อนไหวหรือดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวอยู่ด้วยหรือไม่