การโฟกัสด้วยตนเอง

เมื่อไม่สามารถหาจุดโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้ คุณสามารถขยายภาพและโฟกัสด้วยตนเอง

 1. ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ MF

  • หมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์เพื่อตั้งค่าการโฟกัสโดยประมาณ
  • สำหรับเลนส์ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส ให้ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: โหมดโฟกัส] เป็น [MF]
 2. ขยายภาพ

  • การกดปุ่ม ขยายหรือย่อ ในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนอัตรากำลังขยายดังต่อไปนี้
 3. เลื่อนพื้นที่ขยายภาพ

  • ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนพื้นที่ขยายภาพไปยังตำแหน่งสำหรับการโฟกัส
  • หากต้องการจัดพื้นที่ขยายภาพไว้ตรงกลาง ให้กด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ
 4. โฟกัสด้วยตนเอง

  • ในขณะที่มองภาพขยาย ให้หมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์เพื่อปรับโฟกัส
  • หลังจากจับโฟกัสได้แล้ว ให้กดปุ่ม ขยายหรือย่อ เพื่อกลับสู่การดูภาพแบบปกติ

หมายเหตุ

 • ในขณะดูภาพแบบขยาย การเปิดรับแสงจะถูกล็อค
 • แม้ขณะโฟกัสด้วยตนเอง คุณก็สามารถใช้ชัตเตอร์แบบแตะเพื่อถ่ายภาพได้

การตั้งค่าการเน้นสีจุดโฟกัส (เน้นเส้นขอบ)

ขอบของวัตถุที่โฟกัสสามารถแสดงเป็นสี เพื่อช่วยให้การโฟกัสง่ายขึ้น คุณสามารถตั้งค่าสีของเส้นขอบ และปรับค่าความไว (ระดับ) ของการตรวจจับเส้นขอบ

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: ตั้งค่าการเน้นสีจุดโฟกัส]

 2. เลือก [การเน้นสี]

  • เลือก [เปิด]
 3. ตั้งค่า [ระดับการเน้นสี] และ [สี]

  • ตั้งค่าตามความจำเป็น

ข้อควรระวัง

 • หากต้องการแสดงภาพแบบขยาย การแสดงผลการเน้นสีจะไม่แสดง
 • ในระหว่างการส่งสัญญาณออกทาง HDMI การแสดงผลการเน้นสีจะไม่แสดงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI โปรดทราบว่าการแสดงผลการเน้นสีจะแสดงบนหน้าจอกล้องเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การแสดงผ่าน HDMI] เป็น [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก]
 • การเน้นสีจุดโฟกัสอาจออกมาไม่ชัดเจนเมื่อใช้ความไวแสง ISO สูง โดยเฉพาะเมื่อการขยายความไวแสง ISO ถูกตั้งค่า หากมีความจำเป็น ตั้งค่าความไวแสง ISO ต่ำลงหรือตั้งค่า [การเน้นสี] เป็น [ปิด]

หมายเหตุ

 • การแสดงผลการเน้นสีที่แสดงบนหน้าจอจะไม่ถูกบันทึกลงในภาพ
 • การเน้นสีจุดโฟกัสอาจออกมาไม่ชัดเจนเมื่อ Canon Log ถูกตั้งค่า หากจำเป็น ให้ตั้งค่า [ตัวช่วยมอง] เป็น [เปิด]

ตัวช่วยโฟกัส

การตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: ตัวช่วยโฟกัส] เป็น [เปิด] จะมีกรอบตัวช่วยที่แสดงทิศทางเพื่อปรับโฟกัสและขอบเขตการปรับที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้การควบคุมด้วยดวงตาเพื่อแสดงตัวช่วยโฟกัสในตำแหน่งที่คุณต้องการได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู การใช้การควบคุมด้วยดวงตาสำหรับ AF

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: ตัวช่วยโฟกัส]

 2. เลือก [เปิด]

  • กรอบตัวช่วยจะแสดงบนใบหน้าของบุคคลใดๆ ที่ตรวจพบว่าเป็นเป้าหมายหลัก
  • หากต้องการแสดงกรอบตัวช่วยใกล้กับดวงตาของบุคคลใด ๆ ที่ตรวจพบว่าเป็นเป้าหมายหลัก ให้ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การติดตามตัวแบบ] เป็น [เปิด] และ [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา] เป็น [ใช้งาน]
  • หลังจากกดปุ่ม เลือกจุด AF คุณสามารถใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนกรอบตัวช่วยไปในทิศทางที่คุณกด
  • หากต้องการจัดกรอบตัวช่วยไว้ตรงกลางขณะใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ให้กด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ
  • ในการตั้งกรอบตัวช่วยหลังจากเลื่อนด้วย ปุ่มอเนกประสงค์ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า
  • คุณยังสามารถเลื่อนและตั้งกรอบตัวช่วยโดยการแตะที่หน้าจอ
  • หากต้องการจัดกรอบตัวช่วยไว้ตรงกลาง ให้แตะ [ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง] หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ

กรอบตัวช่วยระบุตำแหน่งปัจจุบันในโฟกัสและค่าที่ปรับดังต่อไปนี้

ไปทางระยะอนันต์

จำเป็นต้องปรับมาก

ไปทางระยะอนันต์

จำเป็นต้องปรับเล็กน้อย

อยู่ในโฟกัส

ไปทางระยะใกล้

จำเป็นต้องปรับเล็กน้อย

ไปทางระยะใกล้

จำเป็นต้องปรับมาก

ข้อมูลการปรับ

ตรวจไม่พบ

ข้อควรระวัง

 • ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพที่ยากต่อการโฟกัสอัตโนมัติ () กรอบตัวช่วยอาจแสดงไม่ถูกต้อง
 • ค่ารูรับแสงที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงกรอบตัวช่วยที่ถูกต้องได้
 • จุดโฟกัสอัตโนมัติจะไม่แสดงขึ้น ขณะที่กรอบตัวช่วยแสดงขึ้น
 • กรอบตัวช่วยจะไม่แสดงขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้
  • เมื่อปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ให้เป็น โฟกัสอัตโนมัติ
  • เมื่อหน้าจอแสดงผลถูกขยาย
 • กรอบตัวช่วยอาจแสดงได้ไม่ถูกต้องขณะที่มีการปรับเลื่อน หรือเอียงเลนส์ TS-E

หมายเหตุ

 • ตัวนับการปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องจะไม่นับเวลาที่ใช้ในการปรับโฟกัสด้วยวงแหวนโฟกัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเลนส์