Zdalne fotografowanie w trybie Live View

Można fotografować, sterując aparatem zdalnie z poziomu programu EU.

Zarejestrowane w ten sposób obrazy są zapisywane bezpośrednio na komputerze i można je przeglądać w programie DPP lub innej powiązanej aplikacji.

 1. Podłącz aparat do komputera.

 2. Uruchom program EU ().

 3. Kliknij opcję [Remote Shooting/Zdalne fotografowanie].

 4. Skonfiguruj aparat.

  Okno przechwytywania

  • Kliknij element ustawień w sekcjach (1)*1*2 i (2)*1*3 lewym lub prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz ustawienie.

  1: Aby włączyć wybieranie opcji w poszczególnych elementach ustawień i wyświetlanych menu za pomocą kółka przewijania, zaznacz pole wyboru [Change settings using mouse wheel on [Remote shooting] screen/Zmieniaj ustawienia za pomocą kółka myszy na ekranie [Zdalne fotografowanie]] () na karcie [Remote Shooting/Zdalne fotografowanie] w oknie [Preferences/Preferencje]. Uwaga: funkcja wyboru za pomocą kółka myszy nie jest obsługiwana w menu blokady lustra podniesionego ani w obszarze [Image saving location/Lokalizacja zapisu obrazów].

  2: Można skonfigurować sekwencję naświetlania, klikając lewym lub prawym przyciskiem myszy element poziomu ekspozycji / sekwencji naświetlania, a następnie przytrzymując naciśnięty klawisz Shift podczas przewijania za pomocą kółka przewijania.

  3: Możliwość konfiguracji tylko w przypadku niektórych aparatów.

  Uwaga

  • Ustawienia, których nie da się skonfigurować w oknie przechwytywania, można skonfigurować bezpośrednio w aparacie.
  • Podczas działania licznika samowyzwalacza jego wskaźnik miga, a pozostały do odliczenia czas jest wyświetlany w obszarze, gdzie podana jest liczba dostępnych zdjęć.
  • Ustawienia blokady lustra podniesionego można skonfigurować w trybie P, Tv, Av, M lub B.
  • Gdy blokada lustra podniesionego jest włączona, ikona blokady miga.
  • W przypadku aparatów EOS 5Ds/5Ds R po zablokowaniu lustra podniesionego można wybrać czas zwolnienia migawki.
  • W przypadku fotografowania z włączoną automatyczną ekspozycją wartości czasu naświetlania lub przysłony migają, ostrzegając o niedoświetleniu lub prześwietleniu zdjęcia.
  • W przypadku fotografowania w trybie ręcznej regulacji ekspozycji wartości pomiaru w obszarze poziomu ekspozycji są wyświetlane w czasie rzeczywistym.
 5. Kliknij [Nastawy].

 6. Ustaw funkcję Live View.

  • Kliknij opcję [Live View/Movie func. set./Ustawienia funkcji Live View/rejestrowania filmów] (1).

  • Zostanie wyświetlone okno [Live View/Movie func. set./Ustawienia funkcji Live View/rejestrowania filmów]. Skonfiguruj ustawienia w sposób opisany poniżej.
  • Wyświetlane szczegóły mogą się różnić w zależności od podłączonego aparatu.
  EOS-1D X Mark II5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark III6D Mark II6D7D Mark II80DM6 Mark II

  Wybierz opcję [Enable/Włącz] dla ustawienia [LV func. setting/Nastawa funkcji LV] oraz opcję dla ustawienia [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji], a następnie kliknij przycisk [OK].

  EOS-1D X Mark III90DR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

  Skonfiguruj ustawienia [LV func. setting/Nastawa funkcji LV] i [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji] lub [Display simulation/Symulacja wyświetlania] zgodnie z poniższym opisem.

  1. Wybierz opcję [Enable/Włącz] dla ustawienia [LV func. setting/Nastawa funkcji LV], a następnie kliknij przycisk [OK].
  2. Kliknij przycisk [Live View shoot./Fotografowanie w trybie Live View]. ().
  3. Wykonaj ponownie czynności opisane w punktach 4–5 w części Zdalne fotografowanie w trybie Live View.
  4. Wybierz opcję dla ustawienia [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji] lub [Display simulation/Symulacja wyświetlania], a następnie kliknij przycisk [OK].
  5. Przejdź do punktu 8 ().
  EOS-1D X1D C

  Wybierz opcję [Stills/Zdjęcia] dla ustawienia [LV func. setting/Nastawa funkcji LV] oraz opcję dla ustawienia [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji], a następnie kliknij przycisk [OK].

  EOS 77D760D850D800D250D200D750D2000D1300D

  Wybierz opcję [Enable/Włącz] dla ustawienia [LV func. setting/Nastawa funkcji LV], a następnie kliknij przycisk [OK].

  EOS RRPM6 Mark IIM200M50 Mark IIM50

  Wybierz opcję dla ustawienia [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji], a następnie kliknij przycisk [OK].

  • W zależności od podłączonego aparatu jakość obrazu w oknie zdalnego fotografowania w trybie Live View można ustawić, klikając opcję [LV quality settings/Ustawienia jakości trybu LV] (2) ().
 7. Kliknij przycisk [Live View shoot./Fotografowanie w trybie Live View].

  Remote Live View window (Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View)

 8. Kliknij [Przycisk migawki].

  • Zarejestrowany obraz zostanie przesłany do komputera i wyświetlony w oknie [Quick Preview/Szybki podgląd].
  • Program DPP zostanie uruchomiony automatycznie.

Przestroga

 • Przed przystąpieniem do fotografowania z ustawianiem ostrości w oknie zdalnego fotografowania w trybie Live View należy przełączyć przycisk AF/MF w oknie przechwytywania do pozycji [MF].
 • Program EU nie obsługuje przetwarzania plików RAW.
 • W przypadku podłączenia aparatu, który aktualnie przetwarza obrazy w formacie RAW, program EU zostanie otwarty po zakończeniu przetwarzania.
 • Nie można ustawiać opcji trybów strefy podstawowej w przypadku aparatów, w których tryby strefy podstawowej ustawia się za pomocą pokrętła wyboru trybów.

Uwaga

 • Zdjęcia można także wykonywać, naciskając klawisz Spacja.
 • Aby wyświetlić symulację ekspozycji () lub histogram () w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View], w aparacie wybierz dla ustawienia [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji] opcję [Enable/Włącz].
 • Aby wyświetlić/ukryć okno [Quick Preview/Szybki podgląd], kliknij przycisk [Other Functions/Inne funkcje] i wybierz opcję [Quick Preview/Szybki podgląd].
 • Funkcja blokady lustra podniesionego w trybie zdalnego fotografowania jest dostępna tylko w przypadku niektórych podłączonych aparatów. Stan blokady lustra podniesionego można sprawdzić po otwarciu okna [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
 • Dostępna jest funkcja fotografowania z samowyzwalaczem.
 • Na karcie [Linked Software/Powiązane oprogramowanie] w preferencjach () można zmienić aplikację uruchamianą automatycznie po użyciu funkcji zdalnego fotografowania z DPP na inną.
 • Szczegółowe informacje na temat funkcji dostępnych w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] zawiera część Funkcje okna zdalnego fotografowania w trybie Live View: karta Live View.
 • Szczegółowe informacje na temat funkcji dostępnych w oknie widoku powiększenia zawiera część Funkcje okna widoku powiększenia.
 • W przypadku włączonego ustawienia symulacji ekspozycji jasność obrazu jest bardziej zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji) zdjęcia. Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego aparatu.