Funkcje okna zdalnego fotografowania w trybie Live View

Regulacja ostrości za pomocą mechanizmu AF

Można ustawić metodę AF, obszar AF oraz inne funkcje używane w trybie fotografowania z autofokusem.

 • W zależności od podłączonego aparatu funkcje z możliwością konfiguracji będą różne.

 • Szczegółowe informacje na temat zaleceń i dostępnych funkcji w trybie AF można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego aparatu.

 1. Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji AF.

 2. Ustaw przełącznik AF/MF w oknie przechwytywania na [AF].

 3. Wybierz metodę lub obszar AF.

  • Wybierz opcję z pola listy (1).
 4. Skonfiguruj inne funkcje.

  • Kiedy wyświetlona jest opcja [Eye detection/Detekcja oczu], można wybrać odpowiadające warunki AF z pola listy.
  • W przypadku wyświetlenia opcji [Continuous AF/Ciągły AF] lub [Preview AF/Podgląd AF] (2) w trybie ciągłego AF wybierz jedną z nich.
  • W przypadku trybu filmowego serwo AF wybierz opcję [Movie Servo AF/Filmowy Serwo AF], jeśli jest wyświetlana.
  • W przypadku wyświetlenia opcji [Subject tracking/Śledzenie obiektu] (3) wybierz ją, aby wyświetlić ramkę śledzenia ([Ramka śledzenia]) wykrywanego obiektu głównego. Śledzenie można uruchomić i zatrzymać za pomocą przycisku [Uruchom/zatrzymaj śledzenie] (4).
  • W polu listy wykrywania obiektów (5), jeśli ta opcja jest wyświetlana, możesz ustawić warunki automatycznego wybierania obiektu głównego do śledzenia.
 5. Ustaw ogniskową.

  • Przeciągnij ramkę powiększenia (7) lub kliknij w miejscu, w którym chcesz wyregulować ostrość.
  • Aby ukryć lub pokazać punkty AF, kliknij przycisk [Wyświetl/ukryj punkt AF] (8).
 6. Kliknij przycisk [ON/WŁ.] (6).

  Przestroga

  • Dla opcji [Orientation linked AF point/Punkt AF powiązany z orient.] wybierz ustawienie [Same for both vert/horiz/Te same dla kadr. pion./poz.]. Autofokus może nie działać prawidłowo w przypadku ustawienia opcji [Select separate AF points/Oddzielne p.AF].

  Uwaga

  • Autofokus będzie nadal działał nawet w przypadku dwukrotnego kliknięcia punktu AF.
  • Aby zatrzymać działanie AF, kliknij przycisk [OFF/WYŁ.].

Ręczna regulacja ostrości

Podczas oglądania powiększonego obrazu w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] można ręcznie regulować ostrość.

 1. Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji AF.

 2. Ustaw przełącznik AF/MF w oknie przechwytywania na [MF].

 3. Wybierz w polu listy opcję [Live mode/Tryb Live], [1-point AF/1-punktowy AF], [Live 1-point AF/1-punktowy AF Live] lub [Spot AF/AF punktowy].

  • Usuń zaznaczenie pola wyboru [Continuous AF/Ciągły AF], jeśli jest wyświetlane.
 4. Przeciągnij ramkę powiększenia ([□], 1) w miejsce, które chcesz powiększyć.

  • Ramkę powiększenia ([□]) można również przesunąć, klikając obszar do powiększenia.
 5. Kliknij przycisk [5x] lub [10x].

  • Dostępne powiększenie może się różnić w zależności od podłączonego aparatu.
  • Obszar wybrany w punkcie 4 zostanie wyświetlony w powiększeniu w oknie widoku powiększenia.

  • Aby przesunąć wskaźnik obszaru powiększenia w oknie widoku powiększenia, kliknij symbol [W lewo], [Do góry], [W dół], [W prawo]. Wskaźnik obszaru powiększenia można również przesunąć, przeciągając go w oknie.
  • Widok powiększony w oknie widoku powiększenia można wyświetlić także, klikając dwukrotnie obszar do powiększenia w punkcie 4.
  • Aby powrócić do okna [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View], kliknij dwukrotnie obraz w oknie widoku powiększenia.
 6. Wyreguluj ostrość.

  1. Bliżej
  2. Dalej
  • [Regulacja o duży skok, bliżej], [Regulacja o duży skok, dalej]: regulacja — duży skok

  • [Regulacja o średni skok, bliżej], [Regulacja o średni skok, dalej]: regulacja — średni skok

  • [Regulacja o mały skok, bliżej], [Regulacja o mały skok, dalej]: regulacja — mały skok

  • Okno [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] jest aktualizowane w czasie rzeczywistym zgodnie z wprowadzanymi regulacjami.

Uwaga

 • Ostrość można regulować także za pomocą klawiatury.

  Wielkość skoku regulacji Bliżej Dalej
  Windows macOS Windows macOS
  Duży I Command+I O Command+O
  Średni K Command+K L Command+L
  Mały < Command+< > Command+>
 • Można kliknąć przycisk [Pokaż/ukryj], aby przełączyć się między pokazywaniem i ukryciem ramki powiększenia.

Sprawdzanie głębi ostrości i ekspozycji

Okno [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] umożliwia sprawdzenie głębi ostrości i ekspozycji.

 1. Kliknij przycisk [ON/WŁ.].

  • Przysłona zostanie zmniejszona (symulacja ekspozycji) do wartości przysłony ustawionej w oknie przechwytywania ().

Ustawianie balansu bieli

W oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] można konfigurować ustawienia balansu bieli. Balans bieli można również zarejestrować w aparacie.

 • W zależności od podłączonego aparatu funkcje z możliwością konfiguracji będą różne.
 • Szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego aparatu.
 1. Wyświetlanie listy balansów bieli.
 2. Po wybraniu na liście opcji [Color Temperature/Temperatura barwowa] można wprowadzić wartość temperatury barwowej.
 3. Umożliwia kliknięcie obszaru obrazu (punktu bieli), który będzie podstawą balansu bieli.
 4. W przypadku wybrania tej opcji podczas fotografowania stosowany jest bieżący balans bieli. Po pobraniu próbki punktu bieli balans bieli zostanie również zarejestrowany w aparacie jako własny balans bieli.
 5. Wybór numeru przypisanego do własnego balansu bieli.
 6. Umożliwia nadawanie nazwy własnym balansom bieli, które zostaną zarejestrowane.

Wyświetlanie poziomicy elektronicznej

EOS-1D X Mark III1D X Mark II1D X1D C5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50R100R/RaRP6D Mark II6D7D Mark II90D80D77D760D800DM6 Mark IIM50 Mark IIM50

Aby sprawdzić, czy aparat jest ustawiony prosto, można wyświetlić poziomicę elektroniczną w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].

 1. Kliknij przycisk [Poziomica elektroniczna] w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].

 2. Sprawdź, czy aparat nie jest przechylony.

  • Linia pionowa poziomicy może nie być wyświetlana w zależności od podłączonego aparatu.

   1. Linia pozioma poziomicy
   2. Góra aparatu
   3. Linia pionowa poziomicy
   4. Punkt odniesienia dla pionu
   5. Położenie aparatu w pionie
   6. Linia odniesienia dla poziomu
   7. Położenie aparatu w poziomie

   Znaczniki poziome są ustawione w odstępach co 10°, a znaczniki pionowe w odstępach co 5°.

  • Aby wypoziomować aparat, należy wyrównać wskaźnik nachylenia aparatu w poziomie z linią odniesienia dla poziomu.
  • Aby wypionować aparat, należy wyrównać wskaźnik nachylenia aparatu w pionie z punktem odniesienia w pionie.
  • Aby ukryć poziomicę, ponownie kliknij przycisk [Poziomica elektroniczna].

  Uwaga

  • W trakcie nagrywania filmu poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana.
  • Nawet jeśli poziomica wskazuje, że aparat jest ustawiony prosto, należy przyjąć margines błędu wynoszący około ±1°.
  • Skrajne nachylenia zwiększają margines błędu poziomicy.

Zmiana formatu obrazu

Podczas robienia zdjęć można zmienić format obrazu.

 • W zależności od podłączonego aparatu funkcje z możliwością konfiguracji będą różne.
 • Szczegółowe informacje na temat zaleceń i dostępnych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego aparatu.
 1. Kliknij [Format obrazu].

 2. Skonfiguruj ustawienia.

  • Po wyświetleniu poniższego ekranu wybierz z listy format obrazu.

   • Pliki JPEG zostaną przycięte zgodnie ze wskazanym formatem obrazu.
   • Obrazy RAW zostaną oznaczone zgodnie z wybranym formatem obrazu, ale nie będą przycinane.
  • Po wyświetleniu poniższego ekranu skonfiguruj ustawienia [Add aspect ratio information/Dodawaj informacje o formacie] lub [Add cropping information/Dodawaj informacje o przycięciu]. Po skonfigurowaniu ustawienia kliknij przycisk [Close/Zamknij].

   • W przypadku skonfigurowania ustawienia [Add aspect ratio information/Dodawaj informacje o formacie] zarejestrowane pliki JPEG będą przycinane zgodnie ze wskazanym formatem obrazu.
   • W przypadku skonfigurowania ustawienia [Add cropping information/Dodawaj informacje o przycięciu] zarejestrowane pliki JPEG zostaną oznaczone zgodnie ze wskazanym formatem obrazu, ale nie będą przycinane.
   • Zarejestrowane obrazy RAW zostaną oznaczone zgodnie z wybranym formatem obrazu, ale nie będą przycinane, niezależnie od skonfigurowanego ustawienia.

Przestroga

 • W przypadku aparatu EOS 5D Mark IV dla ustawienia [Add cropping information/Dodawaj informacje o przycięciu] wybierz opcję [Off (default)/Wył. (domyślnie)], jeśli jest konfigurowane ustawienie [Add aspect ratio information/Dodawaj informacje o formacie].
 • Funkcja jest niedostępna w przypadku obiektywu EF-S podłączonego do aparatu EOS R3, R5, R5 C, R6, R/Ra lub RP.
 • Zarówno obrazy JPEG, jak i RAW zarejestrowane aparatami EOS-1D X Mark III, 1D X Mark II, 1D X, 1D C lub R3 są oznaczane zgodnie z formatem obrazu, ale nie są przycinane.

Ustawienie nagrywania dźwięku

Można ustawić poziom zapisu dźwięku podczas nagrywania filmu.

 • W aparatach EOS 2000D i 1300D funkcja nagrywania dźwięku jest niedostępna.
 • W zależności od podłączonego aparatu funkcje z możliwością konfiguracji będą różne.
 • Szczegółowe informacje na temat zaleceń i dostępnych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego aparatu.
 1. Kliknij [Film] w oknie przechwytywania.

 2. Kliknij przycisk [Settings/Ustawienia] w obszarze [Sound recording/Nagrywanie dźwięku] w oknie zdalnego fotografowania w trybie Live View.

 3. Dostosuj ustawienia do potrzeb, a następnie kliknij przycisk [Close/Zamknij].

Funkcja wyświetlania nakładkowego

Obraz zapisany na komputerze można nałożyć na bieżący obraz w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View]. Korzystając z tej funkcji, można wykonywać zdjęcie pod tym samym kątem co przy poprzednich obrazach. Dlatego jest ona przydatna w fotografii produktowej lub w razie konieczności zarejestrowania wielu obrazów pod tym samym kątem. Obrazy wczytane z komputera służą jedynie jako pomoc i nie są dołączane do nowych zdjęć.

 1. Wybierz kartę [Compose/Komponuj] w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View], a następnie kliknij przycisk [Otwórz] w sekcji [Overlay/Nakładka].

 2. Wybierz obraz do nałożenia, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].

  • Jako obrazy nałożone można wykorzystać pliki w następujących formatach: obrazy RAW z aparatów firmy Canon z rozszerzeniem .CR2 lub .CR3 albo obrazy JPEG, HEIF, TIFF, BMP lub GIF.

   • W przypadku obrazów edytowanych w programie Digital Photo Professional 4 jako obraz nałożony jest wyświetlany oryginalny obraz.
  • W niektórych przypadkach wyświetlenie nakładki może być niemożliwe, nawet jeśli pliki obrazów mają obsługiwany format.
  • Opcja [Show overlay image/Pokazuj nałożony obraz] jest teraz automatycznie zaznaczona, a wybrany obraz jest nałożony w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].

  • Można zmieniać rozmiar i przezroczystość nałożonych obrazów, a także je obracać ().
 3. Ustaw aparat lub obiekt, aby skomponować ujęcie.

  • Funkcja wyświetlania nakładki jest niedostępna w oknie widoku powiększenia.
  • Aby wyczyścić nałożony obraz, kliknij przycisk [Usuń]. Aby wyczyścić nałożone obrazy po zamknięciu programu EU, wybierz dla opcji [Retain image overlays:/Zachowaj nałożone obrazy:] () ustawienie [Until application is closed/Do czasu zamknięcia aplikacji].

Powiększanie/pomniejszanie nałożonych obrazów

Nałożone obrazy można wyświetlać w powiększeniu lub pomniejszeniu.

 • Przeciągnij suwak powiększenia/pomniejszenia w lewo lub w prawo.

  • Można również wprowadzić wartości bezpośrednio.
  • To ustawienie można również skonfigurować, klikając suwak, a następnie naciskając klawisz lub bądź używając kółka przewijania w celu ustawienia wartości.
  • Kliknięcie przycisku [Resetuj] pozwala przywrócić ustawienie domyślne.

Obracanie nałożonych obrazów

Nałożone obrazy można obracać.

 • Przeciągnij suwak obrotu w lewo lub w prawo.

  • Można również wprowadzić wartości bezpośrednio.
  • To ustawienie można również skonfigurować, klikając suwak, a następnie naciskając klawisz lub bądź używając kółka przewijania w celu ustawienia wartości.
  • Kliknięcie przycisku [Resetuj] pozwala przywrócić ustawienie domyślne.

Ustawianie współczynnika kompozytowego nałożonych obrazów

Można ustawić współczynnik kompozytowy (przezroczystość) nałożonych obrazów.

 • Przeciągnij suwak współczynnika kompozytowego w lewo lub w prawo.

  • Można również wprowadzić wartości bezpośrednio.
  • To ustawienie można również skonfigurować, klikając suwak, a następnie naciskając klawisz lub bądź używając kółka przewijania w celu ustawienia wartości.
  • Kliknięcie przycisku [Resetuj] pozwala przywrócić ustawienie domyślne.

Przesuwanie nałożonych obrazów

Nałożone obrazy można przesuwać w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View]. Można również zmienić rozmiar obrazów lub je obrócić za pomocą kursora.

 1. Kliknij przycisk [Move overlay image/Przesuń nałożony obraz].

 2. Przeciągnij nałożony obraz.

  • Nałożony obraz zostanie przesunięty i wyświetlony w nowym położeniu.
  • Obrócenie jest możliwe przez przeciągnięcie w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] poza obszarem nałożonego obrazu.
  • Rozmiar nałożonego obrazu można zmienić, przeciągając jego narożniki.
  • Kliknięcie przycisku [Resetuj] pozwala przywrócić ustawienie domyślne.

Zamiana nałożonych obrazów

Obraz wyświetlany jako obraz nałożony można zmienić.

 1. Kliknij przycisk [Otwórz] w sekcji [Overlay/Nakładka].

 2. Wybierz obraz do zamiany, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].

  • Nałożony obraz zostanie zastąpiony wybranym obrazem.

Ukrywanie nałożonych obrazów

Nałożone obrazy można ukryć.

 1. Usuń zaznaczenie pola wyboru [Show overlay image/Pokazuj nałożony obraz].

  • Aby ponownie wyświetlić nałożony obraz, zaznacz pole wyboru [Show overlay image/Pokazuj nałożony obraz].

Ustawianie czasu zachowywania nałożonego obrazu

Można określić, jak długo będą zachowywane nałożone obrazy. Aby przy kolejnym uruchomieniu programu EU aktualnie nałożony obraz został ponownie wyświetlony, wybierz dla opcji [Retain image overlays:/Zachowaj nałożone obrazy:] ustawienie [Always/Zawsze].

 1. Kliknij [Nastawy].

 2. Wybierz okres zachowywania.

  • Opcja [Retain image overlays:/Zachowaj nałożone obrazy:] jest teraz skonfigurowana.

Wyświetlanie siatki

W oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] można wyświetlić siatkę, która ułatwia ustawienie aparatu prosto.

 1. Na karcie [Compose/Komponuj] wybierz opcję [Show grid/Pokaż siatkę] z listy [Guides/Linie prowadzące].

  • Siatka zostanie wyświetlona w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
 2. Z listy rozwijanej [Grid/Siatka] wybierz rodzaj siatki.

  • Wybierając opcję [Customize grid/Dostosuj siatkę], można ustawić poniższe elementy.

   • Liczba kolumn i rzędów siatki (2–90)
   • Grubość linii siatki (1–10)
   • Kolor siatki
   • Wyświetlenie/ukrycie linii skośnych
 3. Podczas przesuwania aparatu, upewnij się, że jest ustawiony prosto.

  • Aby ukryć siatkę, usuń zaznaczenie pola wyboru [Show grid/Pokaż siatkę].

Wyświetlanie linii prowadzących

Po wyświetleniu linii prowadzących w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] można je przesuwać w razie potrzeby, aby ułatwić wyrównywanie obiektów.

 1. Na karcie [Compose/Komponuj] wybierz opcję [Show Guides/Pokaż linie prowadzące] w sekcji [Guides/Linie prowadzące].

  • Linie prowadzące zostaną wyświetlone w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
  • Linie prowadzące nie są wyświetlane w widoku powiększonym.
  • Kliknięcie przycisku [Nastawy] pozwala skonfigurować poniższe ustawienia linii prowadzących.

   • [Color/Kolor]: kliknij przycisk [Choose/Wybierz] i wybierz kolor linii prowadzących.
   • [Width/Szerokość]: wybierz szerokość linii prowadzących, wskazując wartość z zakresu 1–10.
   • [Display aspect ratio while moving guides/Wyświetlaj format podczas przesuwania linii prowadzących]: wybierz, aby wyświetlać format środkowego pola tworzonego przez linie prowadzące podczas przesuwania linii.
   • [Target ratio/Docelowy format]: po wybraniu tej opcji wszelkie zmiany formatu w opcji [Target ratio/Docelowy format] zostaną zastosowane do pola środkowego linii prowadzących.

   Po zakończeniu kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe.

 2. W razie potrzeby przeciągnij linie prowadzące (1) we właściwe miejsce.

  • Aby zmienić rozmiar pola środkowego linii prowadzących przy jednoczesnym zachowaniu jego formatu, przeciągnij punkt przecięcia linii pionowej i poziomej.

  • Aby przesunąć pole środkowe linii prowadzących przy jednoczesnym zachowaniu zarówno rozmiaru, jak i formatu, kliknij prawym przyciskiem myszy i przeciągnij (Windows) lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i wówczas przeciągnij (Windows/macOS).

  • Linie można przesuwać także poprzez wprowadzenie wartości w polach [1 :] i [2 :] dla opcji [Horizontal ( 0.0 - 100.0 )/Poziome (0,0–100,0)] i [Vertical ( 0.0 - 100.0 )/Pionowe (0,0–100,0)]. Obsługiwany zakres wartości wejściowych to 0,0–100,0.
  • Po wybraniu opcji [Display aspect ratio while moving guides/Wyświetlaj format podczas przesuwania linii prowadzących] w oknie dialogowym [Detailed settings/Ustawienia szczegółowe] w trakcie przesuwania linii będzie wyświetlany format wraz z kierunkiem wskazującym docelowy format.
 3. Przesuń aparat, aby wyrównać obiekty z liniami prowadzącymi.

  • Aby ukryć linie prowadzące, usuń zaznaczenie pola wyboru [Show Guides/Pokaż linie prowadzące].

Wyświetlanie linii prowadzących (ze zmianą kąta)

Po wyświetleniu linii prowadzących w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] można wyregulować kąt linii i przesunąć je w razie potrzeby, aby ułatwić wyrównywanie obiektów. W trakcie przesuwania linii prowadzących jest wyświetlany tworzony przez nie kąt.

 1. Na karcie [Compose/Komponuj] wybierz opcję [Show Guides (Angled)/Pokaż linie prowadzące (ze zmianą kąta)] w sekcji [Guides/Linie prowadzące].

  • Linie prowadzące zostaną wyświetlone w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
  • Linie prowadzące nie są wyświetlane w widoku powiększonym.
 2. W razie potrzeby wyreguluj linie prowadzące.

  1. Przeciągnięcie środka: pozwala przesunąć linie bez zmiany kąta
  2. Przeciągnięcie końca: pozwala swobodnie zmieniać kąt nachylenia linii
  • Przeciągnij środek linii prowadzącej, aby przesuwać ją bez zmiany kąta.
  • Przeciągnij koniec linii prowadzącej, aby dowolnie zmieniać jej kąt nachylenia.
  • Aby przywrócić domyślne kąty i położenia wszystkich linii prowadzących wyświetlonych w punkcie 1, kliknij przycisk [Resetuj].
  • Kliknięcie przycisku [Nastawy] pozwala skonfigurować poniższe ustawienia linii prowadzących.

   • [Color/Kolor]: kliknij przycisk [Choose/Wybierz] i wybierz kolor linii prowadzących.
   • [Width/Szerokość]: wybierz szerokość linii prowadzących, wskazując wartość z zakresu 1–10.
   • Każdą linię prowadzącą można ukryć, usuwając zaznaczenie pola wyboru po lewej stronie jej nazwy ([Horizontal1/Pozioma1], [Horizontal2/Pozioma2], [Vertical1/Pionowa1] i [Vertical2/Pionowa2]).
   • Kliknięcie przycisku [Resetuj] z prawej strony nazwy linii prowadzącej ([Horizontal1/Pozioma1], [Horizontal2/Pozioma2], [Vertical1/Pionowa1] i [Vertical2/Pionowa2]) pozwala przywrócić domyślny kąt i domyślne położenie.
 3. Przesuń aparat, aby wyrównać obiekty z liniami prowadzącymi.

  • Aby ukryć linie prowadzące, usuń zaznaczenie pola wyboru [Show Guides (Angled)/Pokaż linie prowadzące (ze zmianą kąta)].

Korzystanie z zaawansowanego zoomu

Korzystanie z zaawansowanego zoomu jest obsługiwane w przypadku obiektywów w aparatach EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D lub 200D z zamocowanym adapterem zaawansowanego zoomu PZ-E1.

Korzystanie z zaawansowanego zoomu jest także obsługiwane w przypadku obiektywów EF Cinema (CN-E) w aparacie EOS R5 C i EOS R5 z zainstalowanym oprogramowaniem układowym w wersji 1.4.0 lub nowszej.

 • Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi adaptera zaawansowanego zoomu PZ-E1.
 1. Kliknij przycisk [Zaawansowany zoom] w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].

 2. Skorzystaj z zaawansowanego zoomu.

  Karta [Variable speed/Zmienna szybkość]

  Zmieniaj ogniskową z preferowaną szybkością.

  • Użyj przełącznika (1), aby przełączać między różnymi szybkościami.
  • Przesuwaj suwak (2) w kierunku [W], aby zmieniać ogniskową do najszerszego kąta widzenia. Przesuwaj suwak w kierunku [T], aby zmieniać ogniskową do najwęższego kąta widzenia. Szybkość zoomu zależy od stopnia przesunięcia tego suwaka.

  Karta [Constant speed/Stała szybkość]

  Zmieniaj ogniskową ze stałą szybkością.

  • Użyj przełącznika (1), aby przełączać między różnymi szybkościami.
  • Użyj opcji (2), aby ustawić dokładną szybkość.
  • W obszarze (3) kliknij stronę [W], aby zmieniać ogniskową do najszerszego kąta widzenia. Kliknij stronę [T], aby zmieniać ogniskową do najwęższego kąta widzenia.
  • Najszerszy lub najwęższy kąt widzenia dla funkcji zoomu można ustawić również za pomocą klawiszy W i T.

Przestroga

 • Jeśli zmiana ogniskowej zostanie nagle zatrzymana, sprawdź wyświetlany komunikat.
 • Zaleca się nagranie kilka filmów testowych, jeśli zamierzasz korzystać z zaawansowanego zoomu podczas nagrywania filmu. Korzystanie z zaawansowanego zoomu w trakcie filmowania może spowodować nagranie zmian ekspozycji lub dźwięków obiektywu, utratę ostrości lub inne problemy.

Uwaga

 • Zmiana ogniskowej w trybie [Constant speed/Stała szybkość] jest możliwa po naciśnięciu klawisza W (w przypadku najszerszego kąta widzenia) lub klawisza T (w przypadku najwęższego kąta widzenia) na klawiaturze, gdy kursor jest umieszczony myszy w obszarze [Power Zoom Control/Sterowanie zaawansowanym zoomem] lub w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].