Fotografowanie powiązane z wykorzystaniem transmisji radiowej

W przypadku korzystania z aparatu EOS DIGITAL wprowadzonego na rynek w 2012 roku lub w latach późniejszych (z wyjątkiem modeli EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D i EOS 1200D), można korzystać z funkcji fotografowania powiązanego, która umożliwia automatyczne zwolnienie migawki aparatu odbiorczego przez powiązanie go z aparatem nadawczym. Fotografowanie powiązane działa, gdy używanych jest do 16 jednostek, co obejmuje zarówno jednostki nadawcze, jak i jednostki odbiorcze. Jest ona bardzo przydatna funkcja w sytuacjach, gdy fotografuje się obiekt równocześnie pod wieloma kątami.

Aby skorzystać z funkcji fotografowania powiązanego, należy podłączyć do aparatu lampę błyskową Speedlite lub wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite Transmitter, które obsługują fotografowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem transmisji radiowej. W przypadku korzystania z aparatu wprowadzonego na rynek do 2011 roku lub modelu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D bądź EOS 1200D, jednostka może być używana tylko jako „aparat nadawczy”. Jednostka nie może być używana jako „aparat odbiorczy”.

Niektóre aparaty nie są obsługiwane.

(1) Aparat nadawczy

(2) Aparat odbiorczy

(3) Zasięg transmisji: Około 30 m

Uwaga

 • Gdy EL-1 ustawiona jest na fotografowanie powiązane i aparat jest połączony, pełnią one odpowiednio rolę „aparatu nadawczego” i „aparatu odbiorczego”.

Przed wykonaniem poniższych operacji, zamontuj lampę Speedlite lub przekaźnik we wszystkich aparatach wykorzystywanych do fotografowania powiązanego. Szczegóły dotyczące ustawienia innych urządzeń opisane są w Instrukcji obsługi urządzeń.

 1. Ustaw Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / połączonego przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb fotografowania standardowego.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz FOTOGRAFIA POWIĄZANA (bez sprawdzania), a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Wyświetl zmiany na FOTOGRAFIA POWIĄZANA (sprawdzona).
 3. Ustaw jako jednostka nadawcza / jednostka odbiorcza.

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąNADAJNIK lub Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąODBIORNIK, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 4. Ustaw kanał transmisji i identyfikator łączności radiowej.

 5. Ustaw funkcje fotografowania aparatu.

 6. Ustaw wszystkie lampy błyskowe Speedlite.

  • Ustaw wszystkie lampy błyskowe Speedlite tak, aby realizowały funkcję fotografowania powiązanego jako „jednostka nadawcza” lub „jednostka odbiorcza”.
  • Ustaw wyzwalacze w takim sam sposób, jeśli mają być używane w trybie fotografowania powiązanego.
  • Jeśli zmienisz ustawienie z „jednostki odbiorczej” na „jednostkę nadawczą” w kroku 2., pozostałe lampy Speedlite (lub przekaźniki) ustawione jako „jednostki nadawcze” automatycznie staną się „jednostkami odbiorczymi”.
 7. Zainstaluj aparat odbiorczy.

  • Skonfiguruj wszystkie aparaty odbiorcze w odległości około 30 m od aparatu nadawczego.
  • Sprawdź, czy kontrolki ŁĄCZE jednostek podporządkowanych świecą się na zielono.
 8. Zrób zdjęcie.

  • Sprawdź, czy kontrolka ŁĄCZE jednostki nadawczej świeci na zielono i wykonaj zdjęcie.
  • Wyzwolenie błysku lamp aparatów odbiorczych jest powiązane z wyzwoleniem lampy aparatu nadawczego.
  • Jednostki odbiorcze dla których ustawiono fotografowanie powiązane, oznaczone są na panelu LCD przez ZWOLNIENIE.

Uwaga

 • Aby wyłączyć tryb fotografowania powiązanego, należy uruchomić lampy błyskowe Speedlite jedna po drugiej i zmienić ustawienie na FOTOGRAFIA POWIĄZANA (bez sprawdzania) w kroku 1.
 • Tej funkcji można używać do zdalnego wyzwalania w trybie fotografowania powiązanego bez montowania lampy błyskowej Speedlite na aparacie. Po przesunięciu dżojstika na jednostce nadawczej do pionu, przesuń dżojstik w górę / dół / lewo / prawo lub obróć Pokrętło wybierania aby wybrać REL i zwolnić wszystkie jednostki odbiorcze.
 • W trybie fotografowania powiązanego czas do zadziałania funkcji automatycznego wyłączenia zasilania wynosi ok. 5 minut zarówno w przypadku jednostki nadawczej, jak i odbiorczych. Kiedy interwał fotografowania powiązanego to 5 min lub więcej, należy wybrać dla funkcji „Automatyczne wyłączanie” ustawienie „OFF” zarówno na jednostce nadawczej, jak i jednostkach odbiorczych (C.Fn-01-1).
 • Kiedy P.Fn-06-0 ustawione jest na (), sygnał „bip” włączy się dla każdej w pełni naładowanej jednostki (nadajnik/odbiornik).

Przestroga

 • Zaleca się ustawienie przełączników trybu ostrości obiektywów zamocowanych do aparatu odbiorczego w pozycji MF i wykonanie zdjęcia z ręczną regulacją ostrości. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe automatyczne uzyskanie ostrości, fotografowanie sprzężone z odpowiednim aparatem odbiorczym nie jest możliwe.
 • Występuje pewne opóźnienie między wyzwoleniem lampy aparatu odbiorczego a wyzwoleniem lampy aparatu nadawczego. Wykonywanie zdjęć dokładnie równocześnie nie jest możliwe.
 • Przy ustawieniu na P.Fn-03-1 (), lampa błyskowa może zostać wyzwolona w trakcie fotografowania powiązanego, jednak jeżeli podczas fotografowania powiązanego jednocześnie wyzwolonych będzie wiele błysków, uzyskanie odpowiedniej ekspozycji może się nie udać lub ekspozycja może nie być spójna.
 • Kiedy na aparacie nadawczym ustawiono [Lampa błyskowa] w [Sterowanie zewn. Speedlite] lub [Sterowanie lampą] ustawiono na [Wyłącz] (), nie można wykonać fotografowania powiązanego.
 • Przy ustawieniu na P.Fn-03-0 (), jeśli fotografowanie powiązane jest niemożliwe podczas przeglądania obrazu live image, ustaw [Ciche nagryw. LV] lub [Ciche nagryw. LV] w menu aparatu nadawczego na [Wyłącz]. Jeśli ustawiono [Tryb 1] lub [Tryb 2], aparaty odbiorcze mogą nie zostać zwolnione w zależności od używanego modelu aparatu.
 • Zasięg transmisji może być mniejszy zależnie od czynników, takich jak ustawienie lamp, warunki otoczenia i warunki pogodowe.
 • Funkcja fotografowania powiązanego jest podobna do funkcji fotografowania powiązanego, w którą oferują bezprzewodowe przekaźniki danych z serii WFT. Jednakże fotografowanie powiązane nie może być zrealizowane z wykorzystaniem przekaźników plików z serii WFT. Co więcej, opóźnienie wyzwalania migawki jest inne niż podczas fotografowania powiązanego za pomocą przekaźników serii WFT.

Przestroga

 • Fotografowanie powiązane za pomocą funkcji Live View

 • Przy ustawieniu P.Fn-03-0 (), jeśli następujące aparaty są połączone i ustawione jako aparaty nadawcze, fotografowanie powiązane w trybie Live View nie jest możliwe.
 • Z funkcji fotografowania powiązanego należy korzystać po przełączeniu fotografowana w trybie Live View na fotografowanie z wykorzystaniem wizjera lub należy ustawić dla lampy błyskowej Speedlite funkcję P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D