Nuotolinis „Live View“ fotografavimas

Galite fotografuoti valdydami fotoaparatą nuotoliniu būdu per EU.

Šiuo būdu užfiksuojami vaizdai įrašomi tiesiogiai į kompiuterį ir būna parengti peržiūrėti DPP ar kita susieta programine įranga.

 1. Sujunkite fotoaparatą ir kompiuterį.

 2. Paleiskite EU ().

 3. Spustelėkite [Remote Shooting/Nuotolinis fotografavimas].

 4. Nustatykite fotoaparatą.

  Fiksavimo langas

  • Spustelėkite arba spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu nustatymo elementus dalyse (1)*1*2 ir (2)*1*3, po to pasirinkite nuostatą.

  1 Norėdami įgalinti parinkčių pasirinkimą pelės ratuku rodomuose nuostatų elementuose ir meniu, srities [Preferences/Pasirinktinės nuostatos] skirtuke [Remote Shooting/Nuotolinis fotografavimas] pasirinkite [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting] screen/Keisti nuostatas lange [Nuotolinis fotografavimas] pelės ratuku] (). Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkimas pelės ratuku nepalaikomas veidrodžio fiksavimo meniu arba pasirinkus nuostatą [Image saving location/Vaizdo įrašymo vieta].

  2 Galite sukonfigūruoti AEB spustelėdami arba spustelėdami dešiniuoju pelės klavišu ekspozicijos / AEB lygio elementą ir laikydami nuspaustą klavišą Shift sukti pelės ratuką.

  3 Galima sukonfigūruoti tik tam tikrų fotoaparatų atveju.

  Pastaba

  • Nuostatas, kurių negalima sukonfigūruoti fiksavimo lange, sukonfigūruokite fotoaparatu.
  • Fotografuojant įjungus laikmačio atbulinę skaičiuotę, mirksi laikmačio indikatorius ir galimų kadrų skaičiaus vietoje rodomas likęs iki nufotografavimo laikas.
  • Veidrodžio fiksavimo nuostatas galima sukonfigūruoti P, Tv, Av, M arba B režimu.
  • Veidrodžio fiksavimo metu mirksi veidrodžio fiksavimo piktograma.
  • Fotoaparatų EOS 5Ds / 5Ds R atveju, galite pasirinkti užrakto suveikimo laiką pasibaigus veidrodžio fiksavimui.
  • Kai fotografuojama taikant automatinį ekspozicijos nustatymą, nurodyta išlaikymo arba diafragmos reikšmė mirksi, taip įspėjant, kad kadras bus nepakankamai išeksponuotas arba pereksponuotas.
  • Rankinio eksponavimo metu ekspozicijos lygio vietoje realiuoju laiku rodoma matavimo reikšmė.
 5. Spustelėkite [Nustatymas].

 6. Nustatykite „Live View“ funkciją.

  • Spustelėkite [Live View/Movie func. set. / „Live View“/filmavimo funkcijų nuostatos] (1).

  • Pateikiamas langas [Live View/Movie func. set. / „Live View“/filmavimo funkcijų nuostatos]. Nuostatas sukonfigūruokite kaip nurodyta toliau.
  • Kas rodoma ekrane, priklauso nuo prijungto fotoaparato.
  EOS-1D X Mark II5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark III6D Mark II6D7D Mark II80DM6 Mark II

  Pasirinkite parinkties [LV func. setting/LV funkc. nuostata] nuostatą [Enable/Įjungti] ir parinkties [Exposure simulation/Ekspozicijos imitavimas] parinktį, po to spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

  EOS-1D X Mark III90DR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

  Parinktis [LV func. setting/LV funkc. nuostata] ir [Exposure simulation/Ekspozicijos imitavimas] arba [Display simulation/Rodinio imitavimas] sukonfigūruokite kaip nurodyta toliau.

  1. Nustatykite parinkties [LV func. setting/LV funkc. nuostata] nuostatą [Enable/Įjungti], po to spustelėkite [OK/Gerai].
  2. Spustelėkite [Live View shoot./Įrašymas „Live View“ režimu] ().
  3. Dar kartą atlikite 4–5 veiksmus, nurodytus Nuotolinis „Live View“ fotografavimas.
  4. Pasirinkite parinkties [Exposure simulation/Ekspozicijos imitavimas] arba [Display simulation/Rodinio imitavimas] parinktį, po to spustelėkite [OK/Gerai].
  5. Pereikite prie 8 veiksmo ().
  EOS-1D X1D C

  Pasirinkite parinkties [LV func. setting/LV funkc. nuostata] nuostatą [Stills/Nuotraukos] ir parinkties [Exposure simulation/Ekspozicijos imitavimas] parinktį, po to spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

  EOS 77D760D850D800D250D200D750D2000D1300D

  Pasirinkite parinkties [LV func. setting/LV funkc. nuostata] nuostatą [Enable/Įjungti] ir spustelėkite mygtuką [OK/Gerai].

  EOS RRPM6 Mark IIM200M50 Mark IIM50

  Pasirinkite parinkties [Exposure simulation/Ekspozicijos imitavimas] parinktį, po to spustelėkite [OK/Gerai].

  • Nuotolinio „Live View“ vaizdo lango vaizdo kokybę galite nustatyti parinktyje [LV quality settings/LV kokybės nuostatos] (2), atsižvelgiant į prijungtą fotoaparatą ().
 7. Spustelėkite [Live View shoot./Įrašymas „Live View“ režimu].

  Langas „Remote Live View Window“ (nuotolinis „Live View“ vaizdo langas)

 8. Spustelėkite [Fotografavimo mygtukas].

  • Nufotografuotas vaizdas perduodamas į kompiuterį ir parodomas lange [Quick Preview/Sparčioji peržiūra].
  • Automatiškai paleidžiama DPP.

Atsargiai

 • Jei prieš fotografuodami fokusuosite nuotolinio „Live View“ vaizdo lange, iš anksto perjunkite fiksavimo lange esantį AF/MF mygtuką į padėtį [MF].
 • EU nepalaiko RAW vaizdų apdorojimo.
 • Prijungus fotoaparatą, kuris tuo metu apdoroja RAW vaizdus, baigus apdoroti, bus atidaryta EU.
 • Pagrindinės zonos režimų parinkčių negalima konfigūruoti fotoaparatams, kurių režimo pasirinkimo ratuke yra pagrindinės zonos režimai.

Pastaba

 • Fotografuoti galite ir paspausdami tarpo klavišą Space.
 • Kad būtų imituojama ekspozicija () arba pateikiamas histogramos rodinys () lange [Remote Live View window/Nuotolinio „Live View“ vaizdo langas], fotoaparate nustatykite parinkties [Exposure simulation/Ekspozicijos imitavimas] nuostatą [Enable/Įjungti].
 • Jei norite rodyti / slėpti langą [Quick Preview/Sparčioji peržiūra], spustelėkite [Other Functions/Kitos funkcijos] ir pasirinkite [Quick Preview/Sparčioji peržiūra].
 • Tam tikrų prijungtų fotoaparatų atveju nuotolinio fotografavimo metu galimas veidrodžio fiksavimas. Kai rodomas langas [Remote Live View window/Nuotolinio „Live View“ vaizdo langas], galite patikrinti veidrodžio fiksavimo būseną.
 • Galima fotografuoti su laikmačiu.
 • Galite pakeisti taikomąją programą, kuri automatiškai pasileidžia pabaigus nuotolinį fotografavimą, iš DPP į kitą taikomąją programą skirtuke [Linked Software/Susietoji programinė įranga] pasirinktinėse nuostatose ().
 • Jei reikia išsamios informacijos apie lango [Remote Live View window/Nuotolinio „Live View“ vaizdo langas] funkcijas, žr. Nuotolinio „Live View“ vaizdo lango funkcijos: skirtukas „Live View“.
 • Jei reikia išsamios informacijos apie lango „Zoom View“ (Priartinto vaizdo rodinys), žr. Priartinto vaizdo rodinio lango funkcijos.
 • Naudojant ekspozicijos imitavimą, vaizdo skaistis artimiau atitinka kadrų faktinį skaistį (ekspoziciją). Išsamią informaciją apie nustatymą rasite prijungto fotoaparato naudotojo vadove.