Басқа мәзір функциялары

[Түсіру2]

 • Экспозиция комп.

  Экспозиция компенсациясын ±3 тоқтау ауқымында, 1/3 тоқтау қадамдарында реттеуге болады. Экспозиция компенсациясы туралы мәліметтерді Қол экспозициясының компенсациясы бөлімінен қараңыз.

 • ФильмISO speed settings (ФильмISO көрсеткішінің параметрлері)

  • ISO speed (ISO көрсеткiшi)

   [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режимінде ISO көрсеткiшiн қолмен орната аласыз. Сондай-ақ, ISO авто параметрін таңдауға болады.

  • ISO speed range (ISO жылдамдығының ауқымы)

   ISO көрсеткішін қолмен орнату ауқымын (минималды және максималды) орнатуыңызға болады. ISO кеңейтімін де теңшеуге болады.

  • Max for Auto (Авто үшін максималды)

   Фильм жазудағы ISO авто үшін максималды шекті [Фильмдер], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] немесе [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимінде немесе [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режимінде ISO авто параметрімен орната аласыз.

  • Авто үшін максималдыMax for Auto (Авто үшін максималдыАвто үшін максималды)

   ISO авто үшін максималды шекті [Фильмдер], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] немесе [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимінде 4K уақыт үзілісі бар фильмді/Full HD фильмін жазуда немесе [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде ISO авто параметрімен орнатуыңызға болады.

 • HDR shooting HDR PQ (HDR түсіру HDR PQ)

  HDR PQ түсіру HDR PQ туралы мәліметтерді HDR PQ параметрлері бөлімінен қараңыз.

 • Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)

  Ашықтық пен контрастты автоматты түрде орнатуға болады. Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) туралы мәліметтерді Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) бөлімінен қараңыз.

 • Highlight tone priority (Ашық реңк артықшылығы)

  Жеткіліксіз экспозицияланған, қысылған ерекше аймақтарды фильмдер жазу кезінде азайта аласыз. Ашық реңк артықшылығы туралы мәліметтерді Ашық реңк артықшылығы бөлімінен қараңыз.

[Түсіру3]

 • HF anti-flicker shooting (HF жыпылықтаусыз түсіру)

  Жоғары жиілікті жыпылықтаусыз түсіру туралы мәліметтерді Жоғары жиілікті жыпылықтаусыз түсіру бөлімінен қараңыз.

 • ФильмAv 1/8-stop incr. (MovieAv 1/8 тоқтау қад.)

  Фильмдерді RF объективімен жазу кезінде апертура мәнін жұқа шкалаға орнатуыңызға болады.

  [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] немесе [Фильмнің экспозициясын қолмен орнату] режиміндегі апертура қадамын 1/3 тоқтаудан (немесе 1/2 тоқтау) 1/8 тоқтауға өзгерту үшін [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • [ФильмAv 1/8-stop incr./MovieAv 1/8 тоқтау қад.] параметрі EF немесе EF-S объективтері пайдаланылған кезде қолжетімді болмайды (көрсетілмейді).
 • [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кезде [Теңшелетін функциялар: Exposure level increments/Теңшелетін функциялар: Экспозиция деңгейінің қадамдары] терезесінде параметрлерді орнату ажыратылады және ешқандай әсері болмайды.
 • Фильм Ысырманы автоматты түрде баяулату

  Көмескі жарықта ысырма жылдамдығын автоматты түрде төмендету арқылы [Disable/Өшіру] параметріне орнатылған кездегіге қарағанда ашығырақ және сурет шуы аз әсер еткен фильмдерді жазуды таңдауыңызға болады.

  [Фильмдер] немесе [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] жазу режимінде қолжетімді. Фильм жазу өлшемінің кадр жиілігі 59,94 кадр/сек. немесе 50,00 кадр/сек. болған кезде қолданылады.

  • Disable (Өшіру)

   [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кездегіге қарағанда жатықтау, табиғи қозғалысты, нысан жайқалуы көп әсер етпеген фильмдерді жазуыңызға мүмкіндік береді. Көмескі жарықта фильмдердің [Enable/Қосу] параметріне орнатылғандағыға қарағанда қараңғылау болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

  • Enable (Қосу)

   Ысырма жылдамдығын көмескі жарықта 1/30 сек. (NTSC) немесе 1/25 сек. (PAL) мәніне автоматты түрде азайту арқылы [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кездегіге қарағанда ашығырақ фильмдерді жазуыңызға мүмкіндік береді.

Ескертпе

 • [Disable/Өшіру] параметріне орнату көмескі жарықта қозғалған нысандарды жазу кезінде немесе жолдар сияқты іздер орын алуы мүмкін кезде ұсынылады.

[Түсіру4]

 • White balance (Ақ түс балансы)

  Ақ түс балансы туралы мәліметтерді Ақ түс балансы бөлімінен қараңыз.

 • Set Custom WB (Теңшелетін АБ орнату)

  Теңшелетін ақ түс балансын тіркеу туралы мәліметтерді Теңшелетін ақ түс балансы бөлімінен қараңыз.

 • WB correction (АБ түзету)

  Ақ түс балансын түзету туралы мәліметтерді Ақ түс балансын түзету бөлімінен қараңыз.

 • Picture Style

  Picture Styles туралы мәліметтерді Picture Style параметрін таңдау бөлімінен қараңыз.

 • Clarity (Анықтық)

  Анықтық туралы мәліметтерді Анықтық бөлімінен қараңыз

[Түсіру5]

 • Lens aberration correction (Объектив аберрациясын түзету)

  Перифериялық жарықтылықты, бұрмалануды, хроматикалық аберрацияны және дифракцияны фильмдер жазу кезінде түзетуге болады. Объектив аберрациясын түзету туралы мәліметтерді Объектив аберрациясын түзету бөлімінен қараңыз.

 • High ISO speed NR (Жоғары ISO көрсеткiшiнің шуын азайту)

  Жоғары ISO көрсеткiшiнiң шуын азайту туралы мәліметтерді Жоғары ISO көрсеткiшiнiң шуын азайту бөлімінен қараңыз.

[Түсіру6]

 • Remote control (Қашықтан басқару)

  [Enable/Қосу] мәнін орнату арқылы фильм жазуды BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралын (бөлек сатылады) пайдаланып бастауыңызға немесе тоқтатуыңызға болады.

[Түсіру7]

[Түсіру8]

 • Standby: Low res. (Күту: төмен ажыр.)

  Күту режимі кезінде батарея қуатын үнемдеу және камера температурасының көтерілуін басқару үшін [On/Қосу] күйіне орнатыңыз.

  Нәтижесінде, ол фильмдерді ұзақ уақыт бойы жазуыңызға мүмкіндік беруі мүмкін.

Ескерту

 • Күту экранындағы сурет сапасы фильм жазу кезіндегі экрандағы сурет сапасынан басқаша болуы мүмкін, бірақ бұл параметр жазу сапасына әсер етпейді.
 • Қысқаша айтқанда, фильмдер жазуды бастаған не тоқтатқан кезіңізде, сурет дисплейі жаңартылудың орнына ағымдағы кадрында қалуы мүмкін.
 • HDMI display (HDMI дисплейі)

  Фильмдер HDMI арқылы сыртқы құрылғыға жазылып жатқанда олардың көрсетілу жолын көрсете аласыз. Фильм шығысының өзі [Movie rec. size/Фильм жазу өлшемі] параметріне сәйкес келеді.

  Әдепкі параметр — [Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор].

  • Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор

   Фильмді камера экраны мен басқа құрылғының екеуінде де HDMI шығысы арқылы көрсетуге мүмкіндік береді.

   Суретті ойнату немесе мәзір дисплейі сияқты камера операциялары камера экранында емес, HDMI арқылы басқа құрылғыда көрсетіледі.

  • Сыртқы экран

   Экран бос болуы үшін HDMI арқылы шығару кезінде камера экранын ажыратады.

   Түсіру ақпараты, AF нүктелері және басқа ақпарат сыртқы құрылғыда HDMI арқылы көрсетіледі, бірақ осы ақпараттың шығуын INFO түймесін басу арқылы тоқтата аласыз.

   Фильмдерді сырттан жазбастан бұрын, сыртқы мониторларда немесе басқа құрылғыларда ешқандай түсіру ақпаратының, AF нүктелерінің және т.с.с. Көрсетілмегенін тексеру арқылы камера арқылы ешқандай ақпараттың жіберілмей жатқанын растаңыз.

   Уақыт кодтары сияқты параметрлер [Түсіру: Standby: Low res./Shooting: Күту: төмен ажыр.] параметрі [On/Қосу] мәніне орнатылып тұрғанда сыртқы фильм жазуда дұрыс жазылмауы мүмкін.

Ақаулықтарды жоюҰзақ HDMI шығысы үшін

HDMI шығысын 30 минуттан ұзақ уақыт бойы жалғастыру үшін [Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор] белгісін таңдаңыз, одан кейін [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрін [Орнату: Power saving/Орнату: Қуатты үнемдеу] терезесінде [Disable/Өшіру] параметріне орнатыңыз (). HDMI шығысы камера [Screen off/Экран өшірулі] терезесінде орнатылған уақыт өткен кезде өшкеннен кейін жалғасады.

Ескерту

 • Ақпаратсыз HDMI шығысы картаның бос орны, батарея деңгейі немесе жоғары ішкі температура туралы ескертулердің () HDMI арқылы көрсетілуіне жол бермейді.
 • HDMI шығысы кезінде келесі суреттің көрсетілуі жазу сапалары немесе кадр жиіліктері әртүрлі фильмдер арасында ауысқан жағдайда біраз уақыт алуы мүмкін.
 • Фильмдерді сыртқы құрылғыларға жазу кезінде камераны пайдаланбаңыз, ол ақпараттың HDMI бейне шығысында көрсетілуін тудыруы мүмкін.
 • Камерамен жазылған фильмдердің ашықтығы мен түсі қарау ортасына байланысты сыртқы құрылғылармен жазылған HDMI бейне шығысыныкінен басқаша көрінуі мүмкін.

Ескертпе

 • INFO Түймесін басу арқылы көрсетілген ақпаратты өзгерте аласыз.
 • Уақыт кодтарын HDMI бейне шығысына () қосуға болады.
 • [Sound recording/Дыбыс жазу] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кезден басқа жағдайда дыбыс та HDMI арқылы шығады.