HDR PQ параметрлері

HDR PQ режиміндегі PQ қысқартуы HDR суреттерін көрсетуге арналған кіріс сигналының гамма доғасын білдіреді.

HDR PQ параметрлері камераның ITU-R BT.2100 and SMPTE ST.2084 стандартында анықталған PQ сипаттамасына сәйкес келетін HDR суреттерін шығаруына мүмкіндік береді. (Нақты дисплей монитор өнімділігіне байланысты болады.)

Түсірілімдер HEIF немесе RAW суреттері ретінде түсіріледі.

HDR жоғары динамикалық ауқым дегенді білдіреді.

PQ қысқартуы Perceptual Quantization (Кванттауды қабылдау) терминін білдіреді.

 1. [Түсіру: HDR shooting HDR PQ/Түсіру: HDR арқылы түсіру HDR PQ] параметрін таңдаңыз.

 2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  • Түсіру және ойнату кезінде жкранда суреттердің HDR дисплей құрылғысында көрінетін жолына ұқсайтын түрлендірілген суреттер көрсетіледі.
  • [VA] және [HDR PQ] белгішелері экранда көрсетіледі.

Ескерту

 • Кеңейтілген ISO көрсеткiштері (L, H) HDR арқылы түсіруде қолжетімді емес.
 • Кейбір көріністер олардың HDR дисплейі құрылғысында пайда болу жолынан басқаша көрінуі мүмкін.
 • [Түсіру: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR арқылы түсіру HDR PQ] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылған кезде пайдаланылмаған сигнал мәндері гистограммада сұр түсте сурет аймақтары арқылы шамамен көрсетіледі.
 • [Түсіру: Disp. performance/Түсіру: Дисплей өнімділігі] параметрі [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR арқылы түсіру HDR PQ] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылған кезде қолжетімді болмайды. Ол [Smooth/Тегіс] параметрлеріне орнатылады.
 • [Түсіру: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR арқылы түсіру HDR PQ] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылып түсірілген суреттер үшін HDR дисплейі құрылғысында ойнатудан бұрын [Ойнату: HDMI HDR output/: HDMI HDR шығысы] параметрін [On/Қосу] мәніне () орнатыңыз. [HDMI HDR output/HDMI HDR шығысы] параметріне қарамастан, HDR суреттері HDR дисплейі құрылғыларындағы дисплей үшін пайдаланылады.