Ашық реңк артықшылығы

Шамадан тыс экспозицияланған, қысылған ерекше аймақтарды азайта аласыз.

 1. [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді орнатыңыз.

  • [Enable/Қосу]: Ашықтықтардағы градацияны жақсартады. Сұр түстер мен ашық реңктер арасындағы градация тегісірек болады.
  • [Enhanced/Жақсартылған]: Кейбір түсіру жағдайларында артық экспозицияланған ашықтықтарды [Enable/Қосу] параметрінен де көп мөлшерге азайтады.

Ескерту

 • Шу аздап артуы мүмкін.
 • Қолжетімді ISO ауқымы ISO 200 мәнінде басталады. Кеңейтілген ISO көрсеткішін орнату мүмкін емес.
 • [Enhanced/Жақсартылған] параметрімен кейбір көріністердегі нәтижелер күткендегідей көрінбеуі мүмкін.

Ескертпе

 • [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылады және [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR арқылы түсіру HDR PQ] параметрін [Enable/Қосу] мәніне осы параметрге құсбелгі қою үшін Q (Жылдам басқару) түймесін басқаннан кейін орнатқанда өзгертілмейді.
 • [Түсіру: HDR Mode/Түсіру: HDR режимі] терезесінде [Disable HDR/HDR ажырату] параметрінен басқа параметрге орнатылған [Adjust dyn range/Динамикалық ауқымды орнату] параметрімен [Түсіру: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR арқылы түсіру HDR PQ] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатсаңыз да, [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылады.