تصویربرداری و فیلمبرداری

این بخش تصویربرداری را توضیح می دهد و تنظیمات منو در زبانه ([تصویربرداری و فیلمبرداری]) تصویربرداری را معرفی می کند.