حالت درایو

شما می توانید حالت درایو مناسب با صحنه یا سوژه را انتخاب کنید.

  1. گزینه [تصویربرداری: حالت درایو] را انتخاب کنید.

  2. حالت درایو را تنظیم کنید.

  • [تصویربرداری تکی] عکسبرداری تکی

    زمانی که دکمه شاتر را به صورت کامل فشار دهید، تنها یک عکس گرفته می شود.

  • [تصویربرداری متوالی] عکسبرداری متوالی

    زمانی که دکمه شاتر را به صورت کامل فشار دهید، تا زمانی که آن را نگه دارید، می توانید تا حداکثر تقریباً ۱۰ عکس در ثانیه به صورت متوالی عکس بگیرید.

احتیاط

  • سرعت تصویربرداری متوالی می تواند بسته به فاکتورهایی چون سرعت شاتر، شرایط سوژه، و روشنایی تغییر کند.
  • زمانی که در حین تصویربرداری متوالی حافظه داخلی پر شود، ممکن است سرعت تصویربرداری متوالی کاهش یابد زیرا تصویربرداری به صورت موقت غیرفعال خواهد شد.