استفاده از دوربین به عنوان دوربین تک چشمی

  1. زوم کنید.

    • هر بار فشار دادن دکمه زوم بین سه سطح زوم جابجا می شود.
  2. روی سوژه فوکوس کنید.

    • برای فوکوس، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید.

توجه

  • اگر دوربین برای مدت زمان تنظیم شده در [راه اندازی: نمایاب خاموش] غیرفعال رها شود، به صورت خودکار خاموش خواهد شد ().