Ταινίες time-lapse

Μπορείτε να συρράψετε αυτόματα στατικές εικόνες που έχετε τραβήξει σε καθορισμένα μεσοδιαστήματα και να δημιουργήσετε μια ταινία time-lapse 4K ή Full HD. Μια ταινία time-lapse δείχνει πώς αλλάζει το θέμα σε ένα πολύ πιο σύντομο διάστημα από τον πραγματικό χρόνο που χρειάστηκε για τη λήψη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την παρατήρηση μιας μεταβαλλόμενης σκηνής, αναπτυσσόμενων φυτών, της κίνησης των άστρων κ.λπ. από ένα σταθερό σημείο.

Οι ταινίες time-lapse εγγράφονται σε μορφή MP4 με την παρακάτω ποιότητα: 4K-UHD29,97 fpsALL-I (μόνο I) (NTSC)/4K-UHD25,00 fpsALL-I (μόνο I) (PAL) κατά την εγγραφή 4K και Full HD29,97 fpsALL-I (μόνο I) (NTSC)/Full HD25,00 fpsALL-I (μόνο I) (PAL) κατά την εγγραφή Full HD.

Λάβετε υπόψη ότι ο ρυθμός καρέ ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] ().

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.].

 2. Επιλέξτε [Παρέλευση χρόνου].

  • Επιλέξτε [Ενεργ.].
 3. Ορίστε [Μεσοδιάστημα].

  • Επιλέξτε [Μεσοδιάστημα].
  • Προτού ορίσετε τον αριθμό, δείτε τον απαιτούμενο χρόνο [Ταινίες] (1) και τον χρόνο αναπαραγωγής [Προβολή/αναπαραγωγή] (2).
  • Επιλέξτε (ώρες : λεπτά : δευτερόλεπτα).
  • Πατήστε SET για να εμφανιστεί [Ρύθμιση].
  • Ορίστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε SET. (Επιστρέφει σε [Επιλογή].)
  • Μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος [00:00:02]–[99:59:59]. (Το μεσοδιάστημα μία φορά ανά δευτερόλεπτο δεν είναι διαθέσιμο.)
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
 4. Ορίστε [Αρ. λήψεων].

  • Επιλέξτε [Αρ. λήψεων].
  • Προτού ορίσετε τον αριθμό, δείτε τον απαιτούμενο χρόνο ([Ταινίες]) και τον χρόνο αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]).
  • Επιλέξτε το ψηφίο.
  • Πατήστε SET για να εμφανιστεί [Ρύθμιση].
  • Ορίστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε SET. (Επιστρέφει σε [Επιλογή].)
  • Μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος [0002]–[3600].
  • Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]) δεν εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
  • Ο χρόνος αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]) εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν στην κάρτα δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για την εγγραφή του καθορισμένου αριθμού λήψεων. Παρότι η μηχανή μπορεί να συνεχίσει την εγγραφή, η εγγραφή θα διακοπεί μόλις γεμίσει η κάρτα.
  • Ο χρόνος αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]) εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν τα αποτελέσματα της ρύθμισης [Αρ. λήψεων] είναι ένα αρχείο μεγέθους άνω των 4 GB για κάρτα που δεν έχει διαμορφωθεί σε exFAT (). Αν συνεχίσετε την εγγραφή και το μέγεθος του αρχείου ταινίας φτάσει τα 4 GB, η εγγραφή της ταινίας time-lapse θα διακοπεί.

  Σημείωση

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών time-lapse (απαιτήσεις απόδοσης κάρτας), ανατρέξτε στη σελίδα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας.
  • Αν ο αριθμός των λήψεων έχει οριστεί σε 3600, η ταινία time-lapse θα έχει διάρκεια περίπου 2 λεπτά για το μέγεθος εγγραφής NTSC και περίπου 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για το μέγεθος εγγραφής PAL.
 5. Επιλέξτε [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

  • 4K-UHD (3840×2160)

   Η ταινία εγγράφεται σε ποιότητα 4K. Οι αναλογίες είναι 16:9. Επιπλέον, ο ρυθμός καρέ είναι 29,97 fps (29,97 fps) για NTSC και 25,00 fps (25,00 fps) για PAL, και οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MP4 (MP4) με συμπίεση ALL-I (ALL-I (μόνο I)).

  • Full HD (1920×1080)

   Η ταινία θα εγγράφεται σε ποιότητα πλήρως υψηλής ευκρίνειας (Full HD). Οι αναλογίες είναι 16:9. Επιπλέον, ο ρυθμός καρέ είναι 29,97 fps (29,97 fps) για NTSC και 25,00 fps (25,00 fps) για PAL, και οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MP4 (MP4) με συμπίεση ALL-I (ALL-I (μόνο I)).

 6. Ορίστε [Αυτόματη έκθεση].

  • Σταθερό 1ο καρέ

   Κατά την πρώτη λήψη, πραγματοποιείται μέτρηση για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινότητα. Η ρύθμιση έκθεσης που έχετε ορίσει για την πρώτη λήψη θα εφαρμοστεί και στις επόμενες λήψεις. Άλλες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για την πρώτη λήψη, θα εφαρμοστούν και στις επόμενες λήψεις.

  • Κάθε καρέ

   Μέτρηση εκτελείται και για κάθε επόμενη λήψη για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινότητα. Λάβετε υπόψη ότι, εάν ορισμένες λειτουργίες όπως το Στυλ εικόνας και η ισορροπία λευκού έχουν οριστεί σε [Αυτόμ.], θα ρυθμιστούν αυτόματα για κάθε επόμενη λήψη.

  Προσοχή

  • Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη φωτεινότητα μεταξύ των λήψεων, η μηχανή μπορεί να μην τραβήξει λήψεις στο καθορισμένο μεσοδιάστημα, εάν η ρύθμιση [Μεσοδιάστημα] έχει οριστεί σε λιγότερο από 3 δευτ. και η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ].
 7. Ορίστε [Οθόνη OFF: Αυτόμ.].

  • Απενεργ.

   Ακόμα και κατά τη εγγραφή ταινίας time-lapse, η εικόνα θα εμφανίζεται. (Η οθόνη απενεργοποιείται μόνο τη στιγμή της λήψης.) Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 30 λεπτά από την έναρξη της λήψης.

  • Ενεργ.

   Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 10 δευτ. από την έναρξη της λήψης.

  Προσοχή

  • Ακόμα και αν η ρύθμιση [Οθόνη OFF: Αυτόμ.] έχει οριστεί σε [Απενεργ.], η οθόνη απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται, εάν το μεσοδιάστημα μεταξύ των λήψεων είναι πολύ σύντομο.

  Σημείωση

  • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 8. Ορίστε [Ήχος σε λήψη εικ].

  • Επιλέξτε [0] για να μην εκπέμπει η μηχανή ηχητικό σήμα σε κάθε λήψη.
 9. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

  • Απαιτ. χρόνος (1)

   Υποδεικνύει τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων με το καθορισμένο μεσοδιάστημα. Αν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει τις 24 ώρες, θα εμφανιστεί η ένδειξη «*** ημέρες».

  • Χρόνος αναπαρ. (2)

   Υποδεικνύει τον χρόνο εγγραφής ταινίας (ισοδυναμεί με τον χρόνο που απαιτείται για προβολή/αναπαραγωγή) κατά τη δημιουργία της ταινίες από στατικές εικόνες που τραβήχτηκαν σε τακτά μεσοδιαστήματα.

 10. Κλείστε το μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για να απενεργοποιήσετε την οθόνη μενού.
 11. Διαβάστε το μήνυμα.

  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε [ΟΚ].
 12. Τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη.

  • Όπως και κατά τη λήψη στατικών εικόνων, ρυθμίστε τις λειτουργίες έκθεσης και λήψης και έπειτα πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε μια δοκιμαστική λήψη, η οποία εγγράφεται στην κάρτα ως στατική εικόνα.
  • Αν η δοκιμαστική λήψη είναι ικανοποιητική, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  • Για να τραβήξετε περισσότερες δοκιμαστικές λήψεις, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

  Σημείωση

  • Οι δοκιμαστικές λήψεις καταγράφονται σε ποιότητα JPEG ΥψηλήΜέγιστη.
  • Στην κατάσταση [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] ή [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας], μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε ένα εύρος από 1/4000 έως 30 δευτ.
  • Μπορείτε να ορίστε το μέγιστο όριο για την αυτόματη ISO στις καταστάσεις [Ταινία], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)] ή στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] με αυτόματη ISO, επιλέγοντας [Max for AutoΜέγ. για αυτ.] στο στοιχείο [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO] ().
  • Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση [Μισή πίεση] στο στοιχείο [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες] σε [Μέτρ+ Servo AF], η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε [Μέτρ+One-Shot AF] όταν διαμορφώσετε την εγγραφή ταινίας time-lapse.
 13. Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας.

  • Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει την εγγραφή μιας ταινίας time-lapse.
  • Για να επιστρέψετε στο βήμα 12, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας.
 14. Πραγματοποιήστε εγγραφή της ταινίας time-lapse.

  • Πατήστε το πλήκτρο INFO ελέγξτε καλά τα στοιχεία Απαιτ. χρόνος (1) και Μεσοδιάστημα (2) που εμφανίζονται στην οθόνη.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να ξεκινήσει η εγγραφή της ταινίας time-lapse.
  • Η λειτουργία AF δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse.
  • Κατά την εγγραφή της ταινίας time-lapse, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο εγγραφής «●».
  • Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων, η εγγραφή της ταινίας time-lapse θα τερματιστεί.
  • Για να ακυρώσετε την εγγραφή ταινιών time-lapse, ορίστε τη ρύθμιση [Παρέλευση χρόνου] σε [Απενεργ.].

Σημείωση

 • Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Συνιστάται η εκ των προτέρων εγγραφή δοκιμαστικών λήψεων, όπως στο βήμα 12, ή και δοκιμαστικών λήψεων ταινιών για ταινίες time-lapse.
 • Η κάλυψη του οπτικού πεδίου της ταινίας για την εγγραφή ταινίας time-lapse 4K και Full HD είναι περίπου 100%.
 • Για να ακυρώσετε την εγγραφή ταινίας time-lapse πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του ή πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας. Η ταινία time-lapse που έχει εγγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί στην κάρτα.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή ξεπερνάει τις 24 ώρες, αλλά όχι τις 48 ώρες, θα εμφανιστεί η ένδειξη «2 ημέρες». Αν απαιτούνται τρεις ή περισσότερες ημέρες, ο αριθμός των ημερών θα εμφανιστεί σε προσαυξήσεις των 24 ωρών.
 • Θα δημιουργηθεί αρχείο ταινίας, ακόμα αν ο Χρόνος αναπαραγωγής της ταινίας time-lapse είναι μικρότερος από 1 δευτερόλεπτο. Σε αυτήν την περίπτωση, στο στοιχείο [Χρόνος αναπαρ.] θα εμφανιστεί η ένδειξη «00’00».
 • Αν η διάρκεια λήψης είναι μεγάλη, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται ξεχωριστά).
 • Χρησιμοποιούνται η δειγματοληψία χρώματος YCbCr 4:2:0 (8 bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709/BT.2020.

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη πηγή έντονου τεχνητού φωτός. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών time-lapse όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας ή όταν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο.
 • Η λειτουργία Servo AF ταινίας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Για τις ταινίες παρέλευσης χρόνου στην κατάσταση [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)], το διάφραγμα είναι σταθερό και η έκθεση ελέγχεται με την ταχύτητα ISO.
 • Αν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/30 δευτ. ή μικρότερη, η έκθεση της ταινίας μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά (μπορεί να διαφέρει από αυτήν της τελικής ταινίας).
 • Μην χρησιμοποιείτε το ζουμ του φακού κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse. Αν ζουμάρετε τον φακό, μπορεί να χαλάσει η εστίαση της εικόνας, να αλλάξει η έκθεση ή να μην λειτουργήσει σωστά η διόρθωση παρέκκλισης φακού.
 • Η εγγραφή ταινιών time-lapse με φως που τρεμοπαίζει μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης, και οι εικόνες μπορεί να καταγραφούν με οριζόντιες γραμμές (θόρυβο) ή προβληματική έκθεση.
 • Οι εικόνες που εμφανίζονται όπως καταγράφονται οι ταινίες time-lapse μπορεί να δείχνουν διαφορετικές από την τελική ταινία (στις λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ασυνέπεια φωτεινότητας από φωτεινές πηγές που τρεμοπαίζουν ή θόρυβος που οφείλεται σε υψηλή ταχύτητα ISO).
 • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η εικόνα που εμφανίζεται κατά τη λήψη μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εγγράφεται πραγματικά στην ταινία. Στις περιπτώσεις αυτές, το εικονίδιο [Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση)] αναβοσβήνει.
 • Αν μετακινήσετε τη μηχανή από τα αριστερά προς τα δεξιά (οριζόντια περιστροφή) ή αν πραγματοποιήσετε λήψη ενός κινούμενου θέματος κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, η εικόνα μπορεί να βγει πολύ παραμορφωμένη.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, η λειτουργία αυτόματου σβησίματος δεν εφαρμόζεται. Επίσης, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία λήψης και τις τιμές των ρυθμίσεων μενού, να προβάλετε εικόνες κ.λπ.
 • Ο ήχος και οι χρονοκώδικες δεν καταγράφονται στις ταινίες παρέλευσης χρόνου.
 • Για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής ταινίας time-lapse, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες].
 • Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη φωτεινότητα μεταξύ των λήψεων, η μηχανή μπορεί να μην τραβήξει λήψεις στο καθορισμένο μεσοδιάστημα, εάν η ρύθμιση [Μεσοδιάστημα] έχει οριστεί σε λιγότερο από 3 δευτ. και η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ].
 • Αν η ταχύτητα κλείστρου υπερβεί το μεσοδιάστημα λήψης (όπως μακρά έκθεση) ή αν ρυθμιστεί αυτόματα χαμηλή ταχύτητα κλείστρου, η μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες στο καθορισμένο μεσοδιάστημα. Η λήψη μπορεί επίσης να αποφευχθεί με μεσοδιάστημα λήψης που σχεδόν ταυτίζεται με την ταχύτητα κλείστρου.
 • Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επόμενη προγραμματισμένη λήψη, θα παραλειφθεί. Έτσι, μπορεί να μειωθεί ο χρόνος εγγραφής της ταινίας time-lapse που δημιουργήθηκε.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή στην κάρτα υπερβεί το μεσοδιάστημα λήψης εξαιτίας των λειτουργιών λήψης που έχουν καθοριστεί ή της απόδοσης της κάρτας, ορισμένες από τις λήψεις μπορεί να μην καταγραφούν στα καθορισμένα μεσοδιαστήματα.
 • Οι εικόνες που καταγράφονται δεν αποθηκεύονται ως στατικές εικόνες. Ακόμα κι αν ακυρώσετε την εγγραφή της ταινίας time-lapse μετά από μία λήψη μόνο, η λήψη αυτή θα καταγραφεί ως αρχείο ταινίας.
 • Ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.] σε [Απενεργ.], εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας και χρησιμοποιήστε το EOS Utility (λογισμικό EOS). Όλες οι επιλογές πέραν της επιλογής [Απενεργ.] θα εμποδίσουν την επικοινωνία της μηχανής με τον υπολογιστή.
 • Η σταθεροποίηση εικόνας δεν εφαρμόζεται κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse.
 • Η λήψη ταινίας time-lapse τερματίζεται εάν, για παράδειγμα, έχετε τοποθετήσει τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Off και αλλάξετε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
 • Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε φλας, δεν θα ανάψει.
 • Με τις παρακάτω διαδικασίες μπορείτε να ακυρώσετε την αναμονή για την εγγραφή ταινίας time-lapse και να αλλάξετε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
  • Επιλογή της ρύθμισης [Καθαρισμός τώρα] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Καθαρισμός αισθητήρα] ή της ρύθμισης [Βασικές ρυθμ.] στο στοιχείο [Επαναφ μηχανής]
 • Η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί εάν, κατά την έναρξη της εγγραφής ταινίας παρέλευσης χρόνου, εμφανίζεται το λευκό εικονίδιο προειδοποίησης () για τη θερμοκρασία [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο]. Συνιστάται να ξεκινήσετε την εγγραφή της ταινίας time-lapse αφού εξαφανιστεί το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] (αφού μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής).
 • Αν η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ], η ταχύτητα ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος ενδέχεται να μην καταγραφούν στις πληροφορίες Exif της ταινίας time-lapse σε ορισμένες καταστάσεις λήψης.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά) για την έναρξη και τη διακοπή της εγγραφής ταινίας time-lapse.
 • Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

 • Αρχικά, πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1 και της μηχανής ().
 • Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] σε [Ενεργ.].
 • Αφού τραβήξετε ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις και η μηχανή είναι έτοιμη για λήψη (όπως περιγράφεται στο βήμα 13, ), τοποθετήστε τον διακόπτη χρονισμού ελευθέρωσης/λήψης ταινίας του BR-E1 στη θέση <●> (άμεση ελευθέρωση) ή <2> (καθυστέρηση 2 δευτ.).
 • Αν ο διακόπτης του τηλεχειριστηρίου έχει τοποθετηθεί στη θέση Ταινίες, δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής ταινίας time-lapse.
 • Ρύθμιση κατάστασης μηχανής/τηλεχειριστηρίου

  <●> Άμεση ελευθέρωση

  <2> Καθυστέρηση 2 δευτ.

  Ταινίες Εγγραφή ταινίας
  Οθόνη δοκιμαστικής εγγραφής Δοκιμαστική εγγραφή Για αναμονή εγγραφής
  Αναμονή εγγραφής Έναρξη εγγραφής Για οθόνη δοκιμαστικής εγγραφής
  Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse Τερματίζει την εγγραφή Τερματίζει την εγγραφή

Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση για την εγγραφή ταινιών time-lapse

Για οδηγίες σχετικά με τον χρόνο εγγραφής ταινιών time-lapse (μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία), ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή ταινίας.