Γενικές προφυλάξεις κατά την εγγραφή ταινιών

Προσοχή

 • Προφυλάξεις για την εγγραφή ταινίας

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη πηγή έντονου τεχνητού φωτός. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Η εγγραφή κάποιου θέματος με υψηλή λεπτομέρεια μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μουαρέ ή ψευδών χρωμάτων.
 • Αν επιλέξετε [Αυτόματη ισορροπία λευκού] ή [Αυτόματα: Προτεραιότητα λευκού] και αλλάξει η ταχύτητα ISO ή η τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινίας, ενδέχεται να αλλάξει και η ισορροπία λευκού.
 • Αν η εγγραφή της ταινίας γίνεται με φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED, η εικόνα της ταινίας ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
 • Αν πραγματοποιήσετε αυτόματη εστίαση με φακό USM κατά την εγγραφή ταινίας σε χαμηλό φωτισμό, ενδεχομένως να εγγραφεί στην ταινία θόρυβος με τη μορφή οριζόντιων γραμμών. Ο ίδιος τύπος θορύβου μπορεί να παρουσιαστεί αν εστιάσετε χειροκίνητα με ορισμένους φακούς που διαθέτουν ηλεκτρονικό δακτύλιο εστίασης.
 • Συνιστάται να κάνετε μερικές δοκιμαστικές εγγραφές ταινιών αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ζουμ κατά την εγγραφή της ταινίας. Το ζουμ καθώς εγγράφετε ταινίες μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην έκθεση ή ήχους από τον φακό που εγγράφονται, ανομοιόμορφο επίπεδο ήχου, ανομοιόμορφη διόρθωση παρέκκλισης φακού ή απώλεια εστίασης.
 • Οι μεγάλες τιμές διαφράγματος ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την ακριβή εστίαση.
 • Η εκτέλεση αυτόματης εστίασης (AF) κατά την εγγραφή ταινίας μπορεί να προκαλέσει τους ακόλουθους τύπους προβλημάτων: σημαντική προσωρινή απώλεια εστίασης, καταγραφή αλλαγών στη φωτεινότητα της ταινίας, προσωρινή διακοπή της εγγραφής της ταινίας ή καταγραφή θορύβων του μηχανικού φακού.
 • Να μην καλύπτετε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα με τα δάκτυλά σας ή με άλλα αντικείμενα.
 • Αν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε ένα καλώδιο HDMI κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας, η εγγραφή θα σταματήσει.
 • Εάν χρειάζεται, ανατρέξτε επίσης στη σελίδα Γενικές προφυλάξεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων.
 • Η μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά την εγγραφή ταινίας ενώ είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi. Χρησιμοποιήστε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να μην κρατάτε τη μηχανή κατά την εγγραφή.
 • Η ποιότητα εικόνας μπορεί να είναι χαμηλότερη κατά την εγγραφή ταινιών σε ένα συνδυασμό συνθηκών, όπως με υψηλές ταχύτητες ISO, υψηλές θερμοκρασίες, μικρές ταχύτητες κλείστρου και χαμηλό φωτισμό.
 • Η εγγραφή ταινιών για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μηχανής και να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Απενεργοποιείτε τη μηχανή όποτε είναι δυνατό, αν δεν εγγράφετε ταινίες.
 • Εμφάνιση [Υπερθέρμανση] και [Προειδοποίηση για υπερθέρμανση]

 • Ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη [Υπερθέρμανση] σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία ή όταν παράγοντες όπως η εγγραφή ταινιών ή η προβολή εικόνων στην οθόνη για παρατεταμένες περιόδους αυξάνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο [Προειδοποίηση για υπερθέρμανση]. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος ώσπου να εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο [Προειδοποίηση για υπερθέρμανση] μετά το εικονίδιο [Υπερθέρμανση] διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
 • Το κόκκινο εικονίδιο [Προειδοποίηση για υπερθέρμανση] υποδεικνύει ότι η εγγραφή ταινίας θα τερματιστεί σύντομα αυτόματα. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος ώσπου να σταματήσει αυτόματα η εγγραφή της ταινίας, όταν εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο [Προειδοποίηση για υπερθέρμανση], διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
 • Η εμφάνιση του κόκκινου εικονιδίου [Προειδοποίηση για υπερθέρμανση] δηλώνει ότι σύντομα θα διακοπεί αυτόματα η εγγραφή ταινίας, γι’ αυτό απενεργοποιήστε τη μηχανή ή λάβετε άλλα μέτρα και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία της. Επίσης, όταν δεν πραγματοποιείτε λήψη ή εγγραφή, να σβήνετε πάντα τη μηχανή.
 • Μετά την αυτόματη διακοπή της εγγραφής ταινίας, δεν θα μπορείτε να εγγράψετε ταινίες ή να κάνετε λήψη στατικών εικόνων, μέχρι να κρυώσει η μηχανή.
 • Εγγραφή και ποιότητα εικόνας

 • Αν ο συνδεδεμένος φακός διαθέτει σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) και θέσετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση ON, το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) θα λειτουργεί συνεχώς, ακόμη κι όταν δεν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Αυτό καταναλώνει ισχύ μπαταρίας και ενδέχεται να μειώσει τον συνολικό χρόνο εγγραφής ταινίας. Όταν δεν είναι απαραίτητο το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας), π.χ. όταν χρησιμοποιείται τρίποδο, συνιστάται να ρυθμίζετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση OFF.
 • Εάν κατά την εγγραφή μιας ταινίας η φωτεινότητα αλλάξει με αυτόματη έκθεση, η ταινία μπορεί να σταματήσει στιγμιαία. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε χειροκίνητη έκθεση για την εγγραφή της ταινίας.
 • Αν στην εικόνα υπάρχει μια πολύ φωτεινή πηγή, η φωτεινή περιοχή ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη στην οθόνη. Οι ταινίες καταγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος εικόνας ή ακανόνιστα χρώματα κατά τη λήψη σε υψηλή ταχύτητα ISO, υψηλή θερμοκρασία, αργή ταχύτητα κλείστρου ή υπό χαμηλό φωτισμό. Οι ταινίες εγγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη (εκτός από τις περιπτώσεις εγγραφής ταινίας time-lapse ή εάν η επιλογή [Λήψη: Ρυθμίσεις Canon Log] έχει οριστεί σε [Προβολή βοήθειας]).
 • Η ποιότητα βίντεο και ήχου των ταινιών που εγγράφονται ενδέχεται να είναι χειρότερη σε άλλες συσκευές, και η προβολή/αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι εφικτή, ακόμα και αν οι συσκευές υποστηρίζουν τις μορφές MP4.
 • Αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ένδειξη στα δεξιά της οθόνης κατά την εγγραφή ταινίας. Η ένδειξη δείχνει το μέγεθος των δεδομένων που δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην κάρτα (εναπομένουσα χωρητικότητα στην εσωτερική προσωρινή μνήμη) και αυξάνεται πιο γρήγορα όταν η κάρτα είναι πιο αργή. Αν η ένδειξη (1) φτάσει στο μέγιστο, η εγγραφή της ταινίας θα σταματήσει αυτόματα.

 • Αν η κάρτα έχει γρήγορη ταχύτητα εγγραφής, η ένδειξη είτε δεν θα εμφανιστεί καθόλου είτε η στάθμη (αν εμφανίζεται) δεν θα αυξάνεται πολύ. Αρχικά, εγγράψτε μερικές δοκιμαστικές ταινίες για να δείτε αν η κάρτα μπορεί να γράψει με αρκετά υψηλή ταχύτητα.
 • Αν η ένδειξη υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει γεμίσει και η εγγραφή ταινίας τερματιστεί αυτόματα, ο ήχος κοντά στο τέλος της ταινίας μπορεί να μην εγγραφεί σωστά.
 • Αν η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας είναι αργή (λόγω κατακερματισμού) και εμφανιστεί η ένδειξη, αν διαμορφώσετε την κάρτα, ενδεχομένως να αυξηθεί η ταχύτητα εγγραφής.

Σημείωση

 • Σημειώσεις για την εγγραφή ταινίας

 • Κάθε φορά που εγγράφετε μια ταινία, δημιουργείται ένα νέο αρχείο ταινίας στην κάρτα.
 • Το οπτικό πεδίο (κάλυψη) είναι περίπου 100%.
 • Η εστίαση είναι επίσης εφικτή με το πάτημα του πλήκτρου Έναρξη AF.
 • Για να είναι εφικτή η έναρξη/διακοπή της εγγραφής ταινίας με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, επιλέξτε [Πλήρης πίεση] για τη ρύθμιση [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες] σε [Έναρ/Διακ εγγ ταιν.] ().
 • Το ενσωματωμένο μικρόφωνο () καταγράφει μονοφωνικά.
 • Αντί των ενσωματωμένων μικροφώνων, χρησιμοποιούνται εξωτερικά μικρόφωνα, όπως το Κατευθυντικό στερεοφωνικό μικρόφωνο DM-E1 (πωλείται χωριστά), που είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου της μηχανής ().
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα εξωτερικά μικρόφωνα με βύσμα τύπου μίνι-καρφί 3,5 mm.
 • Η προκαθορισμένη εστίαση κατά την εγγραφή ταινίας είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση (σούπερ) τηλεφακών που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία, οι οποίοι κυκλοφόρησαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και μετά.
 • Για τις ταινίες 4K και Full HD, χρησιμοποιείται η δειγματοληψία χρώματος YCbCr 4:2:0 (8 bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709.