Άλλες λειτουργίες μενού

[Λήψη2]

 • Διόρθωση έκθεσης

  Η διόρθωση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος ±3 στοπ, σε βήματα 1/3-στοπ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση έκθεσης, ανατρέξτε στη σελίδα Χειροκίνητη διόρθωση έκθεσης.

 • ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO

  • Ταχύτητα ISO

   Στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας], μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Αυτόματη ISO.

  • Εύρος ταχυτήτ ISO

   Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος ρυθμίσεων χειροκίνητης ταχύτητας ISO (ελάχιστο και μέγιστο όριο). Επιπλέον, είναι δυνατή η διαμόρφωση της επέκτασης ISO.

  • Μέγ. για αυτ.

   Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο για την αυτόματη ISO κατά την εγγραφή ταινίας στην κατάσταση [Ταινίες] ή στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] με τη ρύθμιση αυτόματης ISO.

  • Μέγιστο για αυτόματοΜέγ. για αυτ.

   Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο για Αυτόματη ISO σε εγγραφή ταινίας time-lapse 4K/time-lapse Full HD στην κατάσταση [Ταινίες] ή στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] με ρύθμιση Αυτόματης ISO.

 • Ρυθμίσεις HDR PQ

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις HDR PQ, ανατρέξτε στη σελίδα Ρυθμίσεις HDR PQ.

 • Auto Lighting Optimizer/Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού

  Η φωτεινότητα και η αντίθεση μπορούν να διορθωθούν αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού), ανατρέξτε στη σελίδα Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού).

 • Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

  Κατά την εγγραφή ταινιών, μπορείτε να μειώσετε τους υπερεκτεθειμένους ψαλιδισμένους φωτεινούς τόνους. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προτεραιότητα φωτεινών τόνων, ανατρέξτε στην ενότητα Προτεραιότητα φωτεινών τόνων.

 • Βήμ 1/8-στοπ ΤαινίαAv

  • Οθόνη μενού

   Μπορείτε να ορίσετε τιμές διαφράγματος σε μικρότερη κλίμακα κατά την εγγραφή ταινίας με φακό RF.

   Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον η μηχανή έχει οριστεί σε [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας].

   Επιλέξτε [Ενεργ.] για να αλλάξετε το βήμα διαφράγματος από 1/3 στοπ (ή 1/2 στοπ) σε 1/8 στοπ.

Προσοχή

 • Η επιλογή [Βήμ 1/8-στοπ ΤαινίαAv] δεν είναι διαθέσιμη (δεν εμφανίζεται) όταν χρησιμοποιούνται φακοί EF ή EF-S.
 • Αν επιλέξετε [Ενεργ.], οι επιλογές ρύθμισης του στοιχείου [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Βήματα επιπέδου έκθεσης] απενεργοποιούνται και δεν εφαρμόζονται.
 • Ταινία Αυτόματο αργό κλείστρο

  Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγγράψετε ταινίες που είναι φωτεινότερες και επηρεάζονται λιγότερο από τον θόρυβο της εικόνας από ό,τι με την επιλογή [Απενεργ.], μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  Διατίθεται στην κατάσταση εγγραφής Ταινίες. Εφαρμόζεται όταν ο ρυθμός καρέ του μεγέθους εγγραφής ταινίας είναι 59.94fps ή 50.00fps.

  • Απενεργ.

   Σας επιτρέπει την εγγραφή ταινιών με πιο ομαλή, περισσότερο φυσική κίνηση, που επηρεάζεται λιγότερο από την αστάθεια του θέματος σε σύγκριση με την επιλογή [Ενεργ.]. Σημειώνεται ότι υπό χαμηλό φωτισμό, οι ταινίες ενδέχεται να είναι πιο σκοτεινές σε σύγκριση με την επιλογή [Ενεργ.].

  • Ενεργ.

   Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εγγραφή φωτεινότερων ταινιών από ό,τι με την επιλογή [Απενεργ.] μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου κατά 1/30 δευτ. (NTSC) ή 1/25 δευτ. (PAL) σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Σημείωση

 • Συνιστάται να οριστεί η επιλογή [Απενεργ.] κατά την εγγραφή κινούμενων θεμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν ενδέχεται να παρουσιαστούν είδωλα, όπως ίχνη φωτός.

[Λήψη3]

 • Ισορροπ.λευκού

  Για λεπτομέρειες σχετικά με την ισορροπία λευκού, ανατρέξτε στη σελίδα Ισορροπία λευκού.

 • Εξειδικευμένη ΙΣΛ

  Για λεπτομέρειες σχετικά με την εξειδικευμένη ισορροπία λευκού, ανατρέξτε στη σελίδα [Εξειδικευμένη] Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού.

 • Διόρθωση ΙΣΛ

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση ισορροπίας λευκού, ανατρέξτε στη σελίδα Διόρθωση ισορροπίας λευκού.

 • Στυλ Εικόνας

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τα Στυλ εικόνας, ανατρέξτε στη σελίδα Επιλογή Στυλ Εικόνας.

 • Διαύγεια

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαύγεια, ανατρέξτε στη σελίδα Διαύγεια.

[Λήψη4]

 • Διόρθωση παρέκκλισης φακού

  Υπάρχει δυνατότητα για διόρθωση περιφερειακού φωτισμού, διόρθωση παραμόρφωσης και διόρθωση χρωματικής παρέκκλισης κατά την εγγραφή ταινιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση παρέκκλισης φακού, ανατρέξτε στην ενότητα Διόρθωση παρέκκλισης του φακού.

 • Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO, ανατρέξτε στη σελίδα Μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO.

[Λήψη6]

 • Τηλεχειριστήρ.

  Αν επιλέξετε [Ενεργ.], μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή ταινίας με το τηλεχειριστήριο RC-6 ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (αμφότερα πωλούνται χωριστά).

[Λήψη7]

[Λήψη8]

 • Έλεγχος υπερθέρμ

  Επιλέξτε [On] για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας και να αποφύγετε την υπερθέρμανση της μηχανής ενώ περιμένετε να φωτογραφίσετε.

  Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών για μεγαλύτερο χρόνο.

Προσοχή

 • Η ποιότητα εικόνας της οθόνης αναμονής ενδέχεται να διαφέρει από την ποιότητα εικόνας της οθόνης κατά την εγγραφή ταινίας.
 • Στιγμιαία, κατά την έναρξη εγγραφής ταινιών, η προβολή εικόνας ενδέχεται να παραμείνει στο τρέχον καρέ χωρίς να ενημερωθεί.
 • Οθόνη HDMI

  Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των ταινιών καθώς εγγράφονται με σύνδεση μέσω HDMI σε μια εξωτερική συσκευή. Η έξοδος ταινίας αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

  Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Εξωτερική οθόνη].

  • Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη

   Επιτρέπει την προβολή της ταινίας τόσο στην οθόνη της μηχανής όσο και στην άλλη συσκευή μέσω εξόδου HDMI.

   Οι λειτουργίες της μηχανής, όπως η προβολή εικόνων ή η εμφάνιση μενού, εμφανίζονται στην άλλη συσκευή μέσω HDMI, αλλά όχι στην οθόνη της μηχανής.

  • Εξωτερική οθόνη

   Απενεργοποιεί την οθόνη της μηχανής κατά την έξοδο μέσω HDMI, ώστε η οθόνη να είναι κενή.

   Οι πληροφορίες λήψης, τα σημεία AF και άλλες πληροφορίες εμφανίζονται στην εξωτερική συσκευή μέσω HDMI, αλλά μπορείτε να διακόψετε την έξοδο αυτών των πληροφοριών πατώντας το πλήκτρο INFO.

   Πριν από την εγγραφή ταινιών σε εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν αποστέλλονται πληροφορίες από τη μηχανή, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες λήψης, τα σημεία AF και τα λοιπά δεν εμφανίζονται σε εξωτερικές οθόνες ή σε άλλες συσκευές.

Προσοχή

 • Η εγγραφή κάρτας δεν εκτελείται με τη ρύθμιση [Οθόνη HDMI] ορισμένη σε [Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη]. Τα μενού μηχανής και προβολής εικόνων εμφανίζονται μόνο στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI.
 • Η ανάλυση και ο ρυθμός καρέ της εξόδου HDMI προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να ταιριάζουν στην ποιότητα εγγραφής ταινίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Παράταση εξόδου HDMI

Για να παρατείνετε την έξοδο HDMI για περισσότερο από 30 λεπτά, επιλέξτε [Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη] και έπειτα ορίστε τη ρύθμιση [Αυτ. σβήσιμο] του στοιχείου [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος] σε [Απενεργ.] (). Η έξοδος HDMI θα συνεχιστεί και μετά την απενεργοποίηση της οθόνης της μηχανής όταν παρέλθει ο χρόνος που καθορίζεται από τη ρύθμιση [Οθόνη: Off].

Προσοχή

 • Η έξοδος HDMI χωρίς πληροφορίες αποτρέπει την εμφάνιση προειδοποιήσεων σχετικά με τον χώρο της κάρτας, τη στάθμη της μπαταρίας ή την υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό () μέσω HDMI.
 • Κατά την έξοδο HDMI, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την προβολή της επόμενης εικόνας αν κάνετε εναλλαγή μεταξύ ταινιών με διαφορετική ποιότητα εγγραφής ή ρυθμό καρέ.
 • Αποφύγετε τον χειρισμό της μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές, διότι οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστούν στην έξοδο βίντεο HDMI.
 • Η φωτεινότητα και το χρώμα των ταινιών που έχουν εγγραφεί με τη μηχανή μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από αυτά της εξόδου βίντεο HDMI που έχει εγγραφεί από εξωτερικές συσκευές, ανάλογα με το περιβάλλον προβολής.

Σημείωση

 • Πατώντας το πλήκτρο INFO, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται.
 • Στην έξοδο βίντεο HDMI μπορούν να προστεθούν χρονοκώδικες ().
 • Επίσης ο ήχος εξέρχεται μέσω HDMI, εκτός από την περίπτωση όπου η ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] έχει οριστεί ως [Απενεργ.].