Άλλες λειτουργίες μενού

[Λήψη2]

 • Διόρθωση έκθεσης

  Η διόρθωση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος ±3 στοπ, σε βήματα 1/3-στοπ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση έκθεσης, ανατρέξτε στη σελίδα Χειροκίνητη διόρθωση έκθεσης.

 • ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO

  • Ταχύτητα ISO

   Στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας], μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Αυτόματη ISO.

  • Εύρος ταχυτήτ ISO

   Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος ρυθμίσεων χειροκίνητης ταχύτητας ISO (ελάχιστο και μέγιστο όριο). Επιπλέον, είναι δυνατή η διαμόρφωση της επέκτασης ISO.

  • Μέγ. για αυτ.

   Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο για την αυτόματη ISO κατά την εγγραφή ταινίας στην κατάσταση [Ταινίες], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] ή [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)] ή στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] με τη ρύθμιση αυτόματης ISO.

  • Μέγιστο για αυτόματοΜέγ. για αυτ.

   Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο για την αυτόματη ISO κατά την εγγραφή ταινιών παρέλευσης χρόνου 8K/4K/Full HD στην κατάσταση [Ταινίες], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] ή [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)] ή στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] με τη ρύθμιση αυτόματης ISO.

 • Ρυθμίσεις HDR PQ

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις HDR PQ, ανατρέξτε στη σελίδα Ρυθμίσεις HDR PQ.

 • Auto Lighting Optimizer/Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού

  Η φωτεινότητα και η αντίθεση μπορούν να διορθωθούν αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού), ανατρέξτε στη σελίδα Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού).

 • Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

  Κατά την εγγραφή ταινιών, μπορείτε να μειώσετε τους υπερεκτεθειμένους ψαλιδισμένους φωτεινούς τόνους. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προτεραιότητα φωτεινών τόνων, ανατρέξτε στην ενότητα Προτεραιότητα φωτεινών τόνων.

 • Βήμ 1/8-στοπ ΤαινίαAv

  • Οθόνη μενού

   Μπορείτε να ορίσετε τιμές διαφράγματος σε μικρότερη κλίμακα κατά την εγγραφή ταινίας με φακό RF.

   Επιλέξτε [Ενεργ.] για να αλλάξετε το βήμα διαφράγματος στην κατάσταση [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)] ή [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] από 1/3 στοπ (ή 1/2 στοπ) σε 1/8 στοπ.

Προσοχή

 • Η επιλογή [Βήμ 1/8-στοπ ΤαινίαAv] δεν είναι διαθέσιμη (δεν εμφανίζεται) όταν χρησιμοποιούνται φακοί EF ή EF-S.
 • Αν επιλέξετε [Ενεργ.], οι επιλογές ρύθμισης του στοιχείου [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Βήματα επιπέδου έκθεσης] απενεργοποιούνται και δεν εφαρμόζονται.
 • Ταινία Αυτόματο αργό κλείστρο

  Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγγράψετε ταινίες που είναι φωτεινότερες και επηρεάζονται λιγότερο από τον θόρυβο της εικόνας από ό,τι με την επιλογή [Απενεργ.], μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  Είναι διαθέσιμο στην κατάσταση [Ταινίες] ή [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]. Εφαρμόζεται όταν ο ρυθμός καρέ του μεγέθους εγγραφής ταινίας είναι 59.94fps ή 50.00fps.

  • Απενεργ.

   Σας επιτρέπει την εγγραφή ταινιών με πιο ομαλή, περισσότερο φυσική κίνηση, που επηρεάζεται λιγότερο από την αστάθεια του θέματος σε σύγκριση με την επιλογή [Ενεργ.]. Σημειώνεται ότι υπό χαμηλό φωτισμό, οι ταινίες ενδέχεται να είναι πιο σκοτεινές σε σύγκριση με την επιλογή [Ενεργ.].

  • Ενεργ.

   Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εγγραφή φωτεινότερων ταινιών από ό,τι με την επιλογή [Απενεργ.] μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου κατά 1/30 δευτ. (NTSC) ή 1/25 δευτ. (PAL) σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Σημείωση

 • Συνιστάται να οριστεί η επιλογή [Απενεργ.] κατά την εγγραφή κινούμενων θεμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν ενδέχεται να παρουσιαστούν είδωλα, όπως ίχνη φωτός.

[Λήψη3]

 • Ισορροπ.λευκού

  Για λεπτομέρειες σχετικά με την ισορροπία λευκού, ανατρέξτε στη σελίδα Ισορροπία λευκού.

 • Εξειδικευμένη ΙΣΛ

  Για λεπτομέρειες σχετικά με την εξειδικευμένη ισορροπία λευκού, ανατρέξτε στη σελίδα [Εξειδικευμένη] Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού.

 • Διόρθωση ΙΣΛ

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση ισορροπίας λευκού, ανατρέξτε στη σελίδα Διόρθωση ισορροπίας λευκού.

 • Στυλ Εικόνας

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τα Στυλ εικόνας, ανατρέξτε στη σελίδα Επιλογή Στυλ Εικόνας.

 • Διαύγεια

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαύγεια, ανατρέξτε στη σελίδα Διαύγεια.

[Λήψη4]

 • Διόρθωση παρέκκλισης φακού

  Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης του περιφερειακού φωτισμού, της παραμόρφωσης, της χρωματικής παρέκκλισης και της διάθλασης κατά την εγγραφή ταινιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση παρέκκλισης φακού, ανατρέξτε στην ενότητα Διόρθωση παρέκκλισης του φακού.

 • Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO, ανατρέξτε στη σελίδα Μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO.

[Λήψη6]

 • Τηλεχειριστήρ.

  Αν επιλέξετε [Ενεργ.], μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή ταινίας με το τηλεχειριστήριο RC-6 ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (αμφότερα πωλούνται χωριστά).

[Λήψη7]

[Λήψη8]

 • Θερμοκ αυτ σβησίμ

  Επιλέξτε [Υψηλή] για να μειωθεί η συχνότητα αυτόματης απενεργοποίησης της μηχανής λόγω υψηλής θερμοκρασίας της κάρτας.

 • Αναμονή: χαμ ανάλ

  Η ρύθμιση σε [On] διατηρεί την ισχύ της μπαταρίας και ελέγχει την άνοδο της θερμοκρασίας της μηχανής κατά την αναμονή.

  Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών για μεγαλύτερο χρόνο.

Προσοχή

 • Η ποιότητα εικόνας της οθόνης αναμονής ενδέχεται να διαφέρει από την ποιότητα εικόνας της οθόνης κατά την εγγραφή ταινίας, αλλά αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει την ποιότητα εγγραφής.
 • Στιγμιαία, κατά την έναρξη εγγραφής ταινιών, η προβολή εικόνας ενδέχεται να παραμείνει στο τρέχον καρέ χωρίς να ενημερωθεί.
 • Η θερμοκρασία των καρτών μπορεί να αυξηθεί, όταν η ρύθμιση [Λήψη: Θερμοκ αυτ σβησίμ] έχει οριστεί σε [Υψηλή]. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η κάρτα προτού την αφαιρέσετε.
 • Οθόνη HDMI

  Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των ταινιών καθώς εγγράφονται με σύνδεση μέσω HDMI σε μια εξωτερική συσκευή. Η έξοδος ταινίας αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

  Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη].

  • Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη

   Επιτρέπει την προβολή της ταινίας τόσο στην οθόνη της μηχανής όσο και στην άλλη συσκευή μέσω εξόδου HDMI.

   Οι λειτουργίες της μηχανής, όπως η προβολή εικόνων ή η εμφάνιση μενού, εμφανίζονται στην άλλη συσκευή μέσω HDMI, αλλά όχι στην οθόνη της μηχανής.

  • Εξωτερική οθόνη

   Απενεργοποιεί την οθόνη της μηχανής κατά την έξοδο μέσω HDMI, ώστε η οθόνη να είναι κενή.

   Οι πληροφορίες λήψης, τα σημεία AF και άλλες πληροφορίες εμφανίζονται στην εξωτερική συσκευή μέσω HDMI, αλλά μπορείτε να διακόψετε την έξοδο αυτών των πληροφοριών πατώντας το πλήκτρο INFO.

   Πριν από την εγγραφή ταινιών σε εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν αποστέλλονται πληροφορίες από τη μηχανή, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες λήψης, τα σημεία AF και τα λοιπά δεν εμφανίζονται σε εξωτερικές οθόνες ή σε άλλες συσκευές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Παράταση εξόδου HDMI

Για να παρατείνετε την έξοδο HDMI για περισσότερο από 30 λεπτά, επιλέξτε [Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη] και έπειτα ορίστε τη ρύθμιση [Αυτ. σβήσιμο] του στοιχείου [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος] σε [Απενεργ.] (). Η έξοδος HDMI θα συνεχιστεί και μετά την απενεργοποίηση της οθόνης της μηχανής όταν παρέλθει ο χρόνος που καθορίζεται από τη ρύθμιση [Οθόνη: Off].

Προσοχή

 • Η έξοδος HDMI χωρίς πληροφορίες αποτρέπει την εμφάνιση προειδοποιήσεων σχετικά με τον χώρο της κάρτας, τη στάθμη της μπαταρίας ή την υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό () μέσω HDMI.
 • Κατά την έξοδο HDMI, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την προβολή της επόμενης εικόνας αν κάνετε εναλλαγή μεταξύ ταινιών με διαφορετική ποιότητα εγγραφής ή ρυθμό καρέ.
 • Αποφύγετε τον χειρισμό της μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές, διότι οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστούν στην έξοδο βίντεο HDMI.
 • Η φωτεινότητα και το χρώμα των ταινιών που έχουν εγγραφεί με τη μηχανή μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από αυτά της εξόδου βίντεο HDMI που έχει εγγραφεί από εξωτερικές συσκευές, ανάλογα με το περιβάλλον προβολής.

Σημείωση

 • Πατώντας το πλήκτρο INFO, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται.
 • Στην έξοδο βίντεο HDMI μπορούν να προστεθούν χρονοκώδικες ().
 • Επίσης ο ήχος εξέρχεται μέσω HDMI, εκτός από την περίπτωση όπου η ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] έχει οριστεί ως [Απενεργ.].
 • Έξοδος HDMI RAW

  Ρυθμίστε στο [On] για έξοδο ταινιών RAW σε ανάλυση έως 8K από την υποδοχή HDMI σε συμβατές συσκευές.

  Καθώς η εγγραφή ξεκινά, οι ταινίες εγγράφονται επίσης στην κάρτα [Κάρτα 2] (αν είναι τοποθετημένη στη μηχανή) σε μορφή MP4.

  Μπορείτε να περιορίσετε την εγγραφή σε εξωτερικές συσκευές εγγραφής όταν δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα [Κάρτα 2] ρυθμίζοντας το στοιχείο [Εντολή εγγραφής] στο [On] ().

  Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές ποιότητας εγγραφής ταινίας ().

Σύστημα βίντεο Κοπή ταινίας*1 Μέγεθος ταινίας για
έξοδο HDMI RAW
Ρυθμός καρέ Μέγεθος ταινίας
MP4*2
Μέθοδος συμπίεσης
ταινίας MP4*2
NTSC Απενεργοποίηση 8192×4320 29,97 fps
24,00 fps
23,98 fps
4096×2160 IPB (Τυπική)
IPB (Ελαφριά)
Ενεργοποίηση 5088×2680 59,94 fps
29,97 fps
24,00 fps
23,98 fps
PAL Απενεργοποίηση 8192×4320 25,00 fps
24,00 fps
Ενεργοποίηση 5088×2680 50,00 fps
25,00 fps
24,00 fps

1: Η εγγραφή είναι ισοδύναμη με την εγγραφή με φακούς EF-S.

2: Ταινίες που εγγράφονται σε μορφή MP4 στην κάρτα Κάρτα 2.

Προσοχή

 • Οι ταινίες δεν θα προβάλλονται σωστά, αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με την έξοδο HDMI RAW της μηχανής.
 • Η επιλογή [Έξοδος HDMI RAW] δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)].
 • Η καμπύλη gamma για την έξοδο HDMI RAW είναι καθορισμένη στην επιλογή Canon Log 3 και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής.
 • Η προβολή εικόνων σε εξωτερικές συσκευές εγγραφής συμφωνεί με τις ρυθμίσεις της συσκευής και διαφέρει από την προβολή στη μηχανή.
 • Οι ταινίες που εγγράφονται στην κάρτα Κάρτα 2 συμφωνούν με τις ρυθμίσεις εικόνας που έχουν διαμορφωθεί στη μηχανή.
 • Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί στις ακόλουθες δυνατότητες, όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί στην έξοδο HDMI RAW.
  • ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO
  • Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου
 • Οι ακόλουθες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί στην έξοδο HDMI RAW.
  • Ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ
  • Λήψη HDR HDR PQ
  • Auto Lighting Optimizer/Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού
  • Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
  • Στυλ Εικόνας
  • Διαύγεια
  • Εγγραφή ταινίας Εγγραφή ταινίας HDRHDR
  • Ταιν. παρέλ. χρ.
  • Ταινία Ψηφιακό IS
  • Οθόνη HDMI
  • Ανάλυση HDMI
  • Προβολή μεγεθυσμένης εικόνας
 • Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα [Κάρτα 2] είναι 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

 • Μπορείτε να συμπεριλάβετε χρονοκώδικα στην έξοδο σε συσκευές που είναι συμβατές με ταινίες RAW ορίζοντας το στοιχείο [Χρονοκώδικας] στη ρύθμιση [Λήψη: Χρονοκώδικας] [HDMI] στο [On]. Με το στοιχείο [Εντολή εγγραφής] ρυθμισμένο στο [On], μπορείτε επίσης να ελέγχετε την έναρξη και τη διακοπή της εγγραφής μιας ταινίας σε συμβατές εξωτερικές συσκευές ξεκινώντας και διακόπτοντας την εγγραφή της ταινίας στη μηχανή ().